Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise statsråd Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte i dag.

Arbeidsmiljøloven

(Arbeidsmiljøloven) Unio

Representantskapet ba samtidig Unios styre vurdere å ta initiativ til passende aksjons- og markeringsformer, med krav om at Stortinget avviser den svekkinga av arbeidsmiljøloven som regjeringen legger opp til. Aktuelle aksjoner bør så langt som mulig samordnes med andre hovedorganisasjoner. Primært bør aksjoner skje i  januar/februar 2015.

Resolusjon vedtatt på Unios representantskapsmøte:

Stortinget må avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Midlertidig ansettelse

Unio mener at en generell adgang til å ansette midlertidig uten vilkår, vil medføre undergraving av den lovfestede hovedregel om at arbeidstaker skal tilsettes fast. Økt adgang til midlertidig ansettelse vil gi færre faste stillinger og skape utrygghet for en stor gruppe arbeidstakere.

Unio understreker behovet for et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringens forslag bryter tydelig med gjeldende lov, der fast ansettelse er hovedregelen.

Regjeringens forslag vil være et klart tilbakeslag for arbeidstakerne. Blant våre medlemmer finnes mange, særlig i statlige virksomheter, som har måttet nøye seg med midlertidige kontrakter og utrygge vilkår i årevis. Dette er uakseptabelt.

I tillegg til å utvide adgangen til midlertidig ansettelse, svikter Eriksson løftet om å fjerne de lange midlertidige stillingene. Dette øker faren for at et økende antall nyutdannede tilbys usikre vilkår som inngang til arbeidslivet.

Derfor krever Unio at Stortinget avviser regjeringens forslag om vilkårsfri midlertidig ansettelse inntil ett år. I stedet må Stortinget stramme inn reglene for midlertidig ansettelse,
og innskrenke mulighetene for lange midlertidige ansettelsesformer.

Arbeidstid

Dagens Arbeidsmiljølov gir rom for vidtrekkende unntak i arbeidstidsbestemmelsene og tilpasninger i tråd med virksomhetenes og ansattes behov. Endringene vil rokke ved dagens velbegrunnede og godt fungerende systemer for å avtale turnus- og skiftordninger med arbeidslivets parter.

De foreslåtte endringene vil gi betydelige negative konsekvenser for norske arbeidstakere, i form av svakere vern og forverrede betingelser. Forslagene innebærer økt styringsrett for arbeidsgiver, redusert innflytelse for tillitsvalgte og sentrale fagorganisasjoner og undergraver det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Arbeidet med kjønnslikestilling og inkluderende arbeidsliv blir også svekket.

Unio krever at regjeringen respekterer trepartssamarbeidet og opprettholder arbeidsmiljølovens verneregler.

Stortinget må avvise regjeringens svekking av arbeidsmiljøloven.