Sats på lærernes lærer!

For at en satsing på framtidig skole og framtidas lærere skal kunne realiseres, er det nødvendig å satse på lærernes lærere og de institusjonene som skal gjøre jobben, skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i et innspill til Ludvigsen-utvalget.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Hvordan skal framtidas skole se ut og hvilken kunnskap vil det være bruk for om 20 år? Det er et vanskelig spørsmål. Ingen kan som kjent med sikkerhet si hvordan framtida ser ut. Men vi vet noe med stor sikkerhet. Det er viktig at skolen utdanner mennesker som kan tilegne seg og anvende kunnskap og kompetanse, og samtidig legge til rette for nysgjerrighet, kreativitet og evne til å forfølge problemstillinger.

Det er i skolen «framtidas olje» befinner seg og det er lærerne som står sentralt i utvinningen av denne. Derfor er det bra at lærerne trekkes fram som skolens viktigste ressurs. Regjeringen vil utvide lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning og styrke etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne. For at en satsing på framtidig skole og framtidas lærere skal kunne realiseres, er det nødvendig å satse på lærernes lærere og de institusjonene som skal gjøre jobben.

Tall fra SSB viser at det vil mangle nærmere 11 000 lærer i grunnskolen og videregående opplæring i 2020. Det betyr at flere må utdannes, samtidig som utdanningen blir lengre. Universitets- og høgskolesektoren må rustes med folk og ressurser til å gjennomføre lærersatsingen. Alvoret i situasjonen forsterkes av at universiteter og høyskoler står foran en historisk høy aldersavgang.

Nesten 30 prosent av den vitenskapelige arbeidsstokken går av med pensjon i løpet av ti år og må erstattes. Det er derfor nødvendig å gjøre lønns- og arbeidsvilkårene konkurransedyktige slik at det blir attraktivt å velge en karriere innen forskning og høyere utdanning. Dette gjelder ikke minst på de institusjonene som skal utdanne lærerne. Det blir umulig å innfri skoleløftene uten samtidig å satse på lærernes lærer. Kunnskap og økt forskningsinnsats er avgjørende for framtidig verdiskaping og velferd i Norge.

Forskerforbundet ønsker utvalget lykke til dette viktige arbeidet!

Av Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet

Innlegget er publisert på bloggen til Ludvigsen-utvalget; et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden.