Rett til forlengelse for stipendiater og postdoktorer

Forskerforbundet ber Kunnskapsdepartementet klargjøre reglene om forlengelse av ansettelsesperioden for stipendiater og postdoktorer.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Det er særlig forskriftens bestemmelse "Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker." som oppfattes som uklar og skaper usikkerhet.

Ettersom dagens praksis både fører til forskjellsbehandling fra institusjon til institusjon, og også har uheldige konsekvenser for enkelte typer fravær, ber Forskerforbundet departementet om en tilføyelse i forskriften, som vi mener er i tråd med intensjonen om å gi alle stipendiater en noenlunde lik og tilmålt tid til å gjennomføre forskerutdanningen.

Forslag til endring av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, § 2-3(5) (våre tillegg i fete typer):

(5) Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må normalt utgjøre minst to sammenhengende uker. Dokumenterte korttidsfravær hjemlet i lov og avtaleverk gir grunnlag for forlengelse dersom fraværet samlet tilsvarer minst to uker.

Brev til Kunnskapsdepartementet om stipendiater og postdoktorers rett til forlengelse