Forskningsrådet med ny policy for grunnleggende forskning

Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Dette er hovedmålene i Forskningsrådets nye policy for grunnleggende forskning. Den utdyper Forskningsrådets hovedstrategi, som skal vedtas over nyttår, på dette området.

– Policyen bygger på at det er en avgjørende dynamikk mellom vitenskapelig og samfunnsmessig relevans. Samfunnet endrer seg raskt og den grunnleggende forskningen gir oss en nødvendig kunnskapsmessig beredskap til å omstille oss og takle nye utfordringer. Den skaffer oss ny kunnskap som gjør oss i stand til å løse problemer – både de vi kjenner og de vi ikke kjenner i dag, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén til Forskningsrådets nettsted.

Gjennom åpne arenaer som FRIPRO og SFF støtter Forskningsrådet grunnleggende forskning der vitenskapelig relevans for forskningsfronten er avgjørende.

Gjennom satsinger innenfor områder som klima, energi, helse og IKT støtter Forskningsrådet grunnleggende forskning der samfunnsrelevans blir vurdert sammen med vitenskapelig relevans.

Et hovedmål i policyen er at grunnleggende forskning skal være et bærende element også i tematiske satsinger.

– Den grunnleggende forskningen bidrar til en langsiktig utvikling av kunnskap. Den kan gi nye innsikter som endrer kunnskapsområder som annen forskning kan bygge videre på. Kapasiteten i forskningsmiljøene som driver grunnleggende forskning bør utnyttes bedre for å støtte opp under forskning på sentrale samfunnsutfordringer. Derfor vil vi arbeide for at den grunnleggende forskningen får gode økonomiske rammer både innenfor og utenfor tematiske satsingsområder, sier Hallén.