Er undervisning og forskning «byråkrati»?

Da Unio møtte Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité mandag for å legge fram sine synspunkter på regjeringens statsbudsjett, gjorde Forskerforbundets leder Petter Aaslestad et poeng av regjeringens forslag om en reform for å avbyråkratisere og effektivisere fra og med 2015.

Petter Aaslestad og Unio-studentenes leder Martin Asheim deltok på KUF-komiteens budsjetthøring.

Petter Aaslestad og Unio-studentenes leder Martin Asheim deltok på KUF-komiteens budsjetthøring. Foto: Unio

– For universitetene og høyskolene utgjør dette om lag 151 millioner kroner. Unio mener det blir feil å betrakte undervisning og forskning som byråkrati og underlegge disse aktivitetene slike effektiviseringskrav. Kvalitet koster – og dette forslaget vil medføre dårligere kvalitet på forskning og undervisning, sa Petter Aaslestad blant annet.

Han viste til at universitetene og høyskolene har hatt stor økning i produktiviteten over mange år gjennom blant annet flere studiepoeng, flere publiseringer og siteringer.

– Det er derfor grunn til å hevde at institusjonene allerede er svært effektive, sa han.

Aaslestad benyttet også anledningen til å ta opp problemet med midlertidige ansatte i UH-sektoren. Han var bekymret over endringen i språkbruken.

– Tidligere het det i statsbudsjettsammenheng at det var et politisk mål å redusere bruken av midlertidig tilsetting i UH-sektoren. Nå omtales bruken av midlertidig tilsetting som: «Universitets- og høgskolesektoren har noko høgre del mellombels tilsette enn andre sektorar. Det heng saman med mange tilsette på tidsavgrensa ekstern finansiering, og at det er mogleg å tilsette mellombels på kvalifikasjonsvilkår. Delen tilsette i mellombelse stillingar er noko redusert i dei siste åra og var 16 pst. i 2013. Størst er delen mellombelse stillingar i undervisnings- og forskarstillingar.»

Det er uheldig dersom regjeringen med dette forlater målsettingen om å redusere bruken av midlertidig tilsetting i sektoren. Det strider mot det regjeringen har sagt før, og det den skriver i egen plattform, påpekte han.