Stadig eldre professorer

Snittalderen på det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler er foruroligende høy. Over 3 400 forskere og undervisere er 60 år eller mer. Hver femte professor har passert 65 år. Nye tall fra NIFU viser at vi har betydelige rekrutteringsutfordringer, sier Forskerforbundet.

Article Image

NIFU utarbeider på oppdrag fra Forskerforbundet statistikk over alderssammensetningen for vitenskapelige ansatte ved landets universiteter og høyskoler. Tallene for 2012 tilkjennegir liten endring fra året før og viser at institusjonen står midt i en eldrebølge. At over 1 500 av de vitenskapelig ansatte er 65 år eller eldre og at gjennomsnittsalderen har steget med om lag to år over en 10-årsperiode som har vært preget av ekspansjon og mange nyansettelser, bekymrer Forskerforbundet.

– Disse tallene viser oss at sektoren står overfor betydelige rekrutteringsutfordringer og er altfor sene med å tilsett i ordinære vitenskapelige stillinger, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar.

Nesten 30 prosent av den vitenskapelige arbeidsstokken går av for alderen de neste ti årene og må erstattes. Med økte studentkull, mer etter- og videreutdanning, utvidet samarbeid med næringslivet og økt forskningsvolum må dessuten universiteter og høyskoler ansette enda flere.

– Vi kan ikke skusle bort talentene. Forskerforbundet forventer nå at regjeringen tar initiativ til en helhetlig rekrutteringsplan med sikte på å redusere midlertidigheten og rekruttere de beste til gode forskerkarrierer.

Fakta fra undersøkelsen

 

Høgskole-/
universitetslektor

Første-amanuensis

Professor

Sum alle

 

2001

2012

2001

2012

2001

2012

2001

2012

Totalt antall

3 360

3 784

2 684

3 317

2 269

3 398

9 252

12 085

Antall >65 år

63

222

97

265

241

698

454

1 405

Andel >65 år

1,9 %

5,9 %

3,6 %

8 %

10,6 %

20,5 %

4,5 %

11,6 %

Antall >60 år

327

753

362

630

673

1 390

1 553

3 416

Andel >60 år

9,7 %

19,9 %

13,5 %

19 %

29,7 %

40,9 %

16,7 %

28,3 %

Fra 2001 til 2012 har

  • gjennomsnittsalderen for professor økt fra 54,8 til 56,6 år.
  • Gjennomsnittsalderen for førstelektor økt fra 51,5 til 56,9 år.
  • Gjennomsnittsalderen for førsteamanuensis fra 49,3 til 49,6 år
  • Gjennomsnittsalderen for lektorene økt fra 47,7 til 49,7 år.

I 2012 er andelen ordinære vitenskapelig ansatte over 60 år den samme som i 2011.

1 400 ansatte i ordinære vitenskapelige stillinger er over 65 år og må erstattes hurtig.

Over 3 400 vitenskapelig ansatte (dvs. nesten 30 %) er 60 år eller eldre og må erstattes i løpet av en 10-årsperiode.

20,5 % av alle landets professorer er 65 år eller eldre.

46 % av professorene ved Universitetet i Oslo er 60 år eller mer.

Andelen professorer som er 60 år eller eldre, er spesielt høy ved enkelte høyskoler:

  • Høgskolen i Oslo og Akershus 53% 
  • Høgskolen i Lillehammer 66 %
  • Høgskolen i Volda 74 %

Lenker til NIFUs undersøkelser (basert på forskerpersonalregisteret):

Alderstabeller 2012 (NIFU/Hebe Gunnes) - pdf

Alderstabeller 2012 samletid (NIFU/Hebe Gunnes) - pdf

NIFU-arbeidsnotat 2012:9