Riksrevisjonen refser Kunnskapsdepartementet

Riksrevisjonen har i sin årlige revisjon lagt inn en spesiell merknad til Kunnskapsdepartementet for manglende overordnede tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren. Forskerforbundet slutter seg til merknaden.

Article Image

Riksrevisjonen skriver i sitt dokument 1 til Kunnskapsdepartementet (3.1):

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Kunnskapsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere andelen midlertidig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Ifølge Prop. 1 S (2011–2012) er det et uttalt mål å redusere tallet på midlertidige stillinger i universitets-og høgskolesektoren. Sektoren har en langt større andel midlertidig ansatte enn arbeidslivet for øvrig. Det er større adgang til midlertidig ansettelse i lov om tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3 (tjenestemannsloven) enn i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.m. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven), særlig ved eksternt finansierte prosjekter av begrenset varighet. I slike prosjekter kan tjenestemenn engasjeres uten forutgående kunngjøring, innstilling og formell ansettelse. Ønsket om både økt grad av fast ansettelse og ekstern finansiering kan oppfattes som motstridende ettersom eksternt finansierte prosjekter normalt er midlertidige i sin karakter.

Departementet nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe som kom med flere anbefalinger rettet mot både virksomhetsnivået og Kunnskapsdepartementet som eierdepartement. Revisjonen viser at departementet har fulgt opp flere av de anbefalte tiltakene på virksomhetsnivå. Imidlertid kan det synes som om departementet ikke i tilstrekkelig grad har tatt stilling til de overordnede tiltakene som departementet ble anbefalt å gjennomføre. Det gjelder eksempelvis lov- og forskriftsmessig adgang til midlertidig ansettelse. Det gjelder også med hensyn til at økt fast ansettelse på eksternt finansierte prosjekter ved oppsigelse kan medføre fortrinnsrett til annen stilling ved virksomheten uten at opprinnelig stilling er gjenstand for kunngjøring, innstilling og ansettelse. Videre viser revisjonen at departementet ikke har tatt initiativ til endringer i regelverket som presiserer at tjenestetid i utdanningsstillinger skal medregnes som tjenestetid ved overgang til ny midlertidig stilling i virksomheten. Det eksisterende regelverket vil da kunne utløse stillingsvern og fortrinnsrett etter totalt fire år i midlertidige stillinger, selv om mesteparten av tjenestetiden har vært i utdanningsstilling. Riksrevisjonen konstaterer videre at det blant virksomhetene er ulik tolkning av og tilpasning til det eksisterende regelverket, eksempelvis knyttet til bistillinger.

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer følgende tiltak:

  1. ta stilling til de anbefalingene som arbeidsgruppen nedsatt av departementet har kommet med om midlertidige stillinger, og å synliggjøre hvilke hensyn som skal veie tyngst ved iverksettelse av eventuelle tiltak

Forskerforbundet deler Riksrevisjonens utålmodighet og forutsetter at den nye regjeringen viderefører arbeidet med å redusere midlertidigheten i akademia, og vurderer om ikke Kunnskapsdepartementet kan gjøre mer i tråd med arbeidsgruppa og Riksrevisjonens anbefalinger.

Forskerforbundet ser behovet for noe midlertidighet i akademia, men at institusjonene som har anledning til å tilsette i åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, også skal holde seg med rundt 20 % midlertidige i ordinære stillinger kan vi ikke akseptere, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar.

- Årelange og uforutsigbare midlertidige karrierer gjør at vi går glipp av mange av de fremste talentene. Det er en trussel mot kvaliteten i forskningen og undervisningen. Vi forventer nå en rekrutteringsplan som tar hensyn til den høye aldersavgangen, studietilstrømning og økt forskningsvolum.