Ønsker innspill til langtidsplan for forskning

Regjeringen har varslet at den skal legge fram en nasjonal langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Nå ber kunnskapsministeren om innspill til hvilke behov Norge har for kunnskap og kompetanse i framtida.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Aksel Kjær Vidnes, Forskerforum

– Dette er startskuddet for arbeidet med å lage den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Innspillene vi får blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for prioriteringene i langtidsplanen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Kunnskapsdepartementets nettsted.

Regjeringen varslet i Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter at den vil etablere tiårige nasjonale langtidsplaner for forskning og høyere utdanning. Den første langtidsplanen skal legges fram i 2014. Den skal inneholde prioriteringer for forskning og høyere utdanning, og legge føringer for investeringer i blant annet kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, rekrutteringsstillinger og studieplasser i et tiårsperspektiv.

Invitasjonen til å komme med innspill sendes denne uka ut til næringslivet, offentlig sektor og miljøene innen forskning og høyere utdanning. Mottakerne blir bedt om å svare på spørsmål om egne behov for kunnskap og kompetanse i framtida og om hvordan forskningspolitikken og utdanningspolitikken kan bidra til å møte disse behovene. Fristen for å komme med innspill er satt til 15. oktober 2013.

– Forskningsbevilgningene skal fortsette å øke i årene framover, og regjeringen har høye ambisjoner om å utvikle høyere utdannings- og forskningsmiljøer i toppklasse. For å få til dette må vi bruke ressursene langsiktig og tydelig prioritert, sier kunnskapsministeren.