Budsjettforliket: En god start

- Vi er fornøyd med at den nye regjeringen øker den totale forskningsinnsatsen, men det gjenstår mye før vi kan si at løftene er innfridd, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet etter at H, Frp, Venstre og Krf i dag ble enige i Stortinget om statsbudsjettet for 2014.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Forskerforbundet deltok denne uken på budsjetthøringer i Stortinget.

- Det er mye bra i det nye budsjettet, blant annet at kuttene i landbruksforskningen avlyses i tråd med vårt råd. Vår viktigste melding til regjeringen og dens støttepartier er likevel at det kreves mer til forskning og høyere utdanning neste år for å innfri løftene de har gitt, sier Aaslestad.

I regjeringsplattformen skriver de blant annet at forskningsinnsatsen skal styrkes «for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030». De skriver også at de vil «utvikle flere verdensledende universitetsmiljøer» og at «grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene skal økes».

- Vi deler ambisjonene og regjeringen fortjener ros for den økte innsatsen de har fått til i høst. Det er nødvendig for å sikre framtidig verdiskaping og velferd. Samtidig er vi tydelig på at vi på langt nær er i mål og at innsatsen må fortsette for regjeringen skal nå de målene den har satt seg, sier Aaslestad.  

Forskerforbundet gav en rekke konkrete forslag til forsterket satsing på forskning og høyere utdanning gjennom sine budsjetthøringer.

- Vi ønsket en ytterligere opptrapping av forskningsinnsatsen i næringslivet samtidig som man styrket den frie og uavhengige forskningen. Vi kommer derfor til å etterlyse en bredere kunnskapssatsing og økte grunnbevilgninger til universitetene og høgskolene til neste år. Det er viktig for å sikre forskerne mer tid til forskning og kvalitet i høyere utdanning, sier Aaslestad.

Museumssektoren har store utfordringer når det gjelder å sikre de ansatte adgang til å drive faglig utvikling. Det kommer fram av Forskerforbundet kartlegging blant egne medlemmer. Et eksternt FoU-utvalg har påpekt det samme.

- Museenes er viktige som læringsarena og inngår i undervisningen fra barnehage til høyere utdanning. Dersom museene skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag må de settes i stand til å være forskningsmessig oppdaterte på det de skal forvalte og formidle, sier Aaslestad.

Oppsummering av Forskerforbundets forslag til endringer i budsjettet:

 • Tallfeste de økte investeringer i forskning og høyere utdanning i en årlig opptrappingsplan med sikte på å øke forskningsinnsatsen til 3 % av BNP innen 2030
 • Gjøre om den resultatbaserte forskningsbevilgningen til universiteter og høyskoler (RBO) til en åpen ramme som gir økt bevilgning når sektoren produserer mer
 • Styrke FRIPRO med ytterligere 100 mill. kroner uten føringer
 • Styrke basisbevilgningen til de samfunnsvitenskapelige instituttene med om lag 15 mill kroner til 205 mill kroner
 • Opprette et eget forskningsprogram via Forskningsrådet på 50 mill for at forskningsinstituttene skal kunne nyttiggjøre de store mengdene data som i dag ikke blir brukt
 • Sette av 10 mill kroner til igangsetting av et prosjekt som skal identifisere tiltak for at forskningsplikten lar seg løse innenfor vanlig arbeidstid
 • Redusere den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten (RBO) fra 40 % til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år
 • Styrke universiter og høgskoler med 200 mill kroner for å bringe bevilgningene litt mer i samsvar med det reelle studentantallet
 • Gjenreise heltidsstudenten – innfør 11 måneders studiestøtte
 • Forskerforbundet er kritisk til at det skal utredes en ordning med studieavgift
 • Nybygget for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset settes i gang i 2014
 • 20 mill. kroner til forskning og formidling på det forvaltningsarkeologiske funnmaterialet, til fordeling blant forvaltningsvirksomhetene som en fast andel av tiltakshavers bidrag (beløpet utgjør ca. 10 % av de årlige budsjettene tiltakshaver belastes for)
 • Styrke Skattefunn-ordningen ytterligere ved å øke fradragsprosenten og å heve taket for ordningen til 10 mill kroner for egenutført FoU og til 25 mill. kr. for FoU-prosjekter utført i samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner
 • Styrke brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med ytterligere 20 mill kroner til en samlet økning på 100 mill kroner
 • Styrke grunnbevilgningene til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene med 15 mill kroner
 • Styrke grunnbevilgningene til landbruksinstituttene med 26 millioner kroner
 • Droppe kuttet på 1 mill kroner i fagsentrene til Bioforsk
 • Reverser kuttet i bevilgningen til forskningsaktivitet via NFR på 13 mill kroner
 • Gjeninnfør skatteunntaket for de private forskningsinstituttene