Høy sysselsetting blant personer med doktorgrad

NIFU-rapporten "Med doktorgrad i arbeidslivet" kartlegger yrkeskarrieren til personer som har avlagt doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler.

Tre av fire sysselsatte doktorer i 2009 var knyttet til FoU-utførende institusjoner og foretak.

Fordelingen av doktorer mellom offentlig og privat sektor har ligget forholdvis konstant i mange år, med en andel for offentlig sektor på vel 60 prosent. De kvinnelige doktorene går til offentlig sektor i noe høyere grad enn de mannlige.

Blant de yrkesaktive doktorene i 2009 hadde 40 prosent arbeid ved undervisningsinstitusjoner (i all hovedsak universiteter og høgskoler), 18 prosent i forskningsinstitutter eller FoU-bedrifter, 16 prosent i helse- og sosialtjenester, 8 prosent i industri eller olje- og gassvirksomhet, 11 prosent i privat tjenesteyting og 7 prosent i offentlig administrasjon m.m.

Doktorer i humaniora, samfunnsvitenskap og medisin rekrutteres i hovedsak til offentlig sektor og doktorer i teknologi i hovedsak til privat sektor.

NIFU-rapport 41/2012 Med doktorgrad i arbeidslivet