Forskerforbundets innovasjonspolitikk

Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet er et stadig viktigere tema for politikkutvikling og samfunnsdebatt, nasjonalt og globalt.

Både næringsliv og offentlig sektor må fornyes gjennom forskning og innovasjon.

Forskning og høyere utdanning tillegges en mer sentral funksjon i forhold til næringsutvikling og verdiskaping, og samspillet mellom utdanning, forskning og innovasjon vektlegges sterkere. Forsknings- og utdanningspolitikken blir derved koplet sterkere til næringspolitikken og til løsningen av andre viktige samfunnsoppgaver.

Dette gir utfordringer for ivaretakelsen av forsknings- og utdannings-institusjonenes andre oppgaver og kan medføre at vitenskapelig ansatte pålegges flere arbeidsoppgaver. Det er dessuten behov for å avklare hvordan faglig uavhengighet og akademisk frihet skal ivaretas når forskningsinstitusjoner inngår tettere samarbeid med næringslivet.

Videre er det behov for å sikre at den økte oppmerksomheten på kortsiktig nytteverdi ikke går ut over vilkårene for grunnforskning og muligheten til å ivareta faglig bredde. Tvert i mot er det grunn til å understreke den verdien akademisk frihet, grunnforskning og faglig bredde både har i seg selv og som forutsetning for landets innovasjonsevne.

En fremragende og godt utbygd forsknings- og utdanningssektor er et viktig virkemiddel for å skape innovasjon. Forskerforbundet vektlegger i sin innovasjonspolitikk denne sektorens rolle i innovasjonssystemet. Innovasjonspolitikken omhandler tre nivå: Individnivå, institusjonsnivå og samfunnsnivå.

Forskerforbundets innovasjonspolitikk er utgitt i Skriftserien som notat 5/2012. Det er også laget et faktaark med en kortversjon av innovasjonspolitikken.

Skriftserien notat 5/2012 Forskerforbundets innovasjonspolitikk

Faktaark 2/2012 Forskerforbundets innovasjonspolitikk (kortversjon)