Fordeling av tid til FoU

En ny rapport fra Forskerforbundet gir en oversikt over hovedprinsippene for hvordan universitetene og høgskolene i Norge fordeler tid til forskning og utviklingsarbeid (FoU) blant de ansatte.

Datagrunnlaget er basert på informasjon samlet inn fra Forskerforbundets tillitsvalgte ved institusjonene i perioden desember 2010 til juni 2011.

Spørsmålene nedenfor ble sendt til alle Forskerforbundets tillitsvalgte ved statlige universiteter, statlige og private vitenskapelige høgskoler, samt akkrediterte statlige og private høgskoler:

  1. Beskriv hovedprinsippene bak hvordan FoU-tiden fordeles på ulike stillingskategorier ved din institusjon. Varierer prinsippene mellom fakultet/institutt/avdeling?
  2. Er retten til FoU-arbeid avtalefestet for vitenskapelig ansatte ved din institusjon? Hvordan? Finnes det for eksempel lokale ”særavtaler” eller eksisterer det andre typer retningslinjer for fordeling av FoU-tid?
  3. Er det press i retning av at mer av tiden til FoU skal fordeles etter søknad og/eller produksjon? 
  4. Finnes det ordning for forskningstermin? Beskriv ordningen – omfang/hyppighet/kriterier for tildeling.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • Det eksisterer mange ulike måter å fordele tid til FoU på. Fordelingen kan spenne fra å ha lik tid til forskning og undervisning når andre oppgaver er trukket fra til at all forskningstid tildeles etter søknad.
  • Det oppleves av mange tillitsvalgte som vanskelig å få oversikt over prinsippene som finnes ved egen institusjon. Dette gjelder særlig høgskolene. Noen tillitsvalgte er også usikre på i hvilken grad prinsippene er avtalefestet.
  • Det er en bekymring for situasjonen ved en del høgskoler, men også ved enkelte universiteter, spesielt de nye. Man opplever at det har blitt mindre ressurser til FoU, både når det gjelder økonomi og avsatt tid.
  • Det rapporteres også om at retningslinjene som finnes for fordeling av tid til FoU gjerne kan være gode, men problemet ligger i at de ikke nødvendigvis følges i praksis.
  • I tillegg oppleves det som problematisk at fordelingen av FoU-tid kan variere innad på institusjonen. Dette kan skape misnøye blant de ansatte og gi uoversiktlige forhold.

Rapporten er publisert i Forskerforbundets skriftserie (notat nr 1/2012).

Last ned rapporten:

Institusjonenes hovedprinsipper for fordeling av tid til FoU (pdf)