Strengere regler for akkreditering av doktorgradsstudier

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye regler for akkreditering av doktorgradsstudier. Det stilles kvantitative krav til størrelsen på fagmiljøet og antall stipendiater.

I høringsrunden gikk Forskerforbundet imot denne endringen og hadde bl.a. følgende kommentarer:

"Det er ikke påvist at små fagmiljøer har dårligere doktorgradsutdanning enn store fagmiljø. Et spisset fagmiljø med gode nasjonale og internasjonale kontakter vil kunne tilby fullgod doktorgradsutdanning selv om det er mindre enn det forslaget legger opp til. Forskerforbundet avviser derfor forslaget fra Regjeringen som et mulig tiltak for å forbedre forskerutdanningen i Norge.

Det er grunn til å tro at departementets forslag er et forsøk på å stramme inn på adgangen til å bli universitet ved å skjerpe akkrediteringskravene. Det er kritikkverdig at departementet gjør dette under dekke av å foreslå tiltak for kvalitetsutvikling."

Kunnskapsdepartementet mener de nye reglene vil sikre at utdanningen skjer i sterke fagmiljøer og holder høy kvalitet over tid. Departementet begrunner endringen slik:

"Vilkåret om størrelsen på fagmiljøet og antallet doktorgradsstudenter er ment å sikre at doktorgradsutdanningen holder høy kvalitet over tid. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at studiet har et rekrutteringspotensial, samt et tilstrekkelig antall stipendiatstillinger knyttet til studiet, som tilsier at den kan opprettholde et nivå på 15 doktorgradsstudenter over tid. Dette stiller krav til bredden i fagmiljøet."

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning ble endret 15. mars 2011. Endringen er kunngjort gjennom en oppdatert versjon av Rundskriv F-08-10.

Ny § 3-1 (3) Akkreditering av studier:

Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.

Rundskriv F-08-10 (oppdatert) (15.03.11)

Forskerforbundets høringsuttalelse (30.11.10)