Resolusjon fra nordisk universitetslærermøte

Representanter fra universitets- og høyskoleansattes fagorganisasjoner i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge har enstemmig vedtatt følgende uttalelse om vitenskapelig ansattes arbeidsforhold.

« I løpet av de siste ti årene har vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i de nordiske landene opplevd en stadig forverring av sine faglige arbeidsforhold. I økende grad har synet på forskning og utdanning blitt instrumentelt, og kandidater og forskningsresultater betraktes som produkter. Alt ensrettes og kontrolleres, av snevre hensyn til økonomiske interesser og kortsiktige nyttevurderinger.

Denne utviklingen har bragt universitetenes autonomi i alvorlig fare. Forskningsfriheten er redusert, det er satt snevre grenser for utdanningenes innhold og de er blitt mer og mer skoleliknende uten reell forskningsbasering.

Det er vår overbevisning at det i et moderne, demokratisk kunnskapssamfunn er nødvendig at utdanning og forskning utfolder seg kreativt og kritisk. Det må skje med respekt for faglige og menneskelige verdier, og med frihet og åpenhet i sentrum. Kun på denne måten kan de vitenskapelig ansatte fullføre sin oppgave og sikre en langsiktig utvikling av kunnskapssamfunnet. Finanskrisen må ikke stå i veien for denne utviklingen.

Vi krever at de ansvarlige politikere i de nordiske landene går i dialog med de ansattes organisasjoner for å bidra til en fremtidig utvikling av universitetene og høyskolene som sikrer akademisk og utdanningsmessig frihet og kvalitet. »

Hvedholm Slott, 27. maj 2010

Anna Götlind, Sveriges universitetslärarförbund (SULF)
Bjarne Hodne, Forskerforbundet (Norge)
Gísli Már Gíslason, Professorsforbundet (Island)
Jörundur Gudmundsson, Universitets Læreres Forbund (Island)
Leif Søndergaard, Dansk Magisterforening (DM)
Mogens Ove Madsen, Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF)
Ragna Rönnholm, Forskerförbundet (Finland)
Risto Laitinen, Professorsforbundet (Finland)
Tuula Hirvonen, Universitetslektorernes förbund (Finland)