EU viderefører 3 %-målet for forskning

EUs Ministerråd har vedtatt "Europa 2020", en ny 10-årsstrategi for vekst og sysselsetting.

Et av de fem hovedmålene i strategien er at de samlede investeringene i forskning og utvikling skal utgjøre 3 % av BNP innen 2020.

Gjennom Europa 2020 identifiserer EU tre nøkkelelementer for å sikre Europa vekst de neste ti årene, henholdsvis intelligent vekst, bærekraftig vekst og inkluderende vekst. Den økonomiske utviklingen må baseres på kunnskap og innovasjon; produksjon må gjøres mer miljøvennlig og konkurranseevnen skjerpes; og det må legges til rette for økt deltakelse på arbeidsmarkedet, og sosial og geografisk utjevning.

Innsatsen for å nå disse vekstmålene vil bli vurdert etter fem konkrete målsettinger, som medlemslandene oppfordres til å omsette til nasjonale mål:

  • 75 % av EUs befolkning mellom 20–64 år skal være sysselsatt.
  • 3 % av EUs BNP skal investeres i FoU.
  • EUs energimål (20–20–20) skal oppfylles.
  • Andelen av unge som forlater skolen tidlig bør være under 10 prosent, og minst 40 prosent av den yngre generasjon skal ha fullført videregående utdannelse. 
  • Gruppen av borgere som står i fare for å rammes av fattigdom skal reduseres med 20 millioner mennesker.