Lønn ved ansettelse og ved fornyelse av kontrakter

Lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønn ved tilsetting. Husk at arbeidsgivers første tilbud ikke nødvendigvis er det endelige. Ta gjerne kontakt med den lokale tillitsvalgte før signering, for å finne ut av lønnsnivået i virksomheten og for å få hjelp til å komme på riktig lønnsnivå.

Dersom du er midlertidig ansatt på kontrakter må du huske på at du kan forhandle lønn når kontrakten skal fornyes. Arbeidsgivere har muligheten gjennom tariffavtalen til å vurdere en ny lønnsplassering ved overgang fra midlertidig til fast stilling.

Gjør deg kjent med hva som står i tariffavtalen

Bestemmelser om lønn finner du i Dokument 25. Dokument 25 er betegnelsen på tariffavtalen inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene, og omhandler lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Samlingen inneholder fellesbestemmelser, herunder lønnsregulativet, generelle særbestemmelser, samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene.

Årlige lokale lønnsforhandlinger

I de sentrale forhandlingene, som ledes av Oslo kommune, kan det bli satt av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene. De lokale forhandlingene foregår om høsten.

I lokale forhandlinger kan du fremme lønnskrav enten via Forskerforbundet eller direkte til egen leder. Arbeidsgiver og organisasjonene er likeverdige parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat. Dokument 25, Del B punkt 1.3 har oversikt over hvilke kriterier som skal ligge til grunn for lønnsfastsettelse ved lokale forhandlinger i Oslo kommune.

Øvrige lønnsforhandlinger – «§16.2-forhandlinger»

Organisasjonene kan fremme krav om lokale forhandlinger på bakgrunn av tariffavtalens §16.2 :

  • når en stillings arbeids-/ansvarsområde er blitt vesentlig endret
  • når det er særlige vansker ved å rekruttere/beholde kvalifisert arbeidskraft
  • hvis kompetansekravene til en stilling er blitt endret
  • når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillinger
  • ved relevant kompetanseutvikling hos arbeidstaker

Les mer i Dokument 25 §16.2 og ta kontakt med din tillitsvalgt eller din leder hvis du har spørsmål rundt dette.

Lønnssamtale

Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsoppgjørene. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv. Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen.