Referat fra årsmøtet 8. februar 2002

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, fredag 8. februar kl. 14.00 - 16.00. Det møtte 29 medlemmer.
Innkalling og dagsorden var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene.
 

A: Personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm holdt foredrag med tittel
”Ny budsjettmodell. Konsekvenser for de ansatte”.

B: Årsmøtesaker

Eirik Sundvor ble valgt som ordstyrer for årsmøtet.

1. Årsmelding 2001
Årsmeldingen ble gjennomgått av Finn Gustavsen og godkjent.

Punktene 2. Regnskap og budsjett 2001, 3. Budsjett 2001 og 7. Forskerforeningens fond
ble gjennomgått av Bjarne Meidell og godkjent.

4. Arbeidsprogram for 2002
Arbeidsprogrammet består av 12 punkter. Det ble gjennomgått av Finn Gustavsen og tatt til etterretning

5. Innkomne forslag
Det var kommet inn ett forslag til Årsmøtet fra Stein Ugelvik Larsen: ”Opprettelse av en lokal komite for å vurdere lover, forskrifter og adminstrativ praksis som har betydning for vitenskapelig ansattes forskningsmessige frihet og utvikling”. Årsmøtet var av den oppfatning at dette er spørsmål som er generelle, som det ikke er naturlig å behandle lokalt og som er av interesse for alle forbundets medlemmer. Det ble besluttet å oversende forslaget til Forskerforbundet sentralt.

6. Suppleringsvalg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Einar Sletten, som la frem følgende forslag:
• Stipendiat Anne Marita Milde Greni, Seksjon for fysiologisk psykologi. Hun skal erstatte Hege Randi Eriksen som går ut av styret grunnet ny stilling som forskningsdirektør ved UNIFOB.
• Professor Leif J. Sæthre, Kjemisk institutt, som skal erstatte Gunnar Clausen som går over i stilling i administrasjonen.
Begge ble valgt med akklamasjon.

C: Orientering om lønnsoppgjøret 2001
Bjarne Meidell orienterte. Pottens størrelse var 5 082 105.

Sist oppdatert 21. februar 2003 Ansvarlig: Bjarne Meidell