Referat fra Årsmøtet 3. april 2019

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, onsdag 3. april  mars kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 31 medlemmer.

Innkalling og dagsorden som var meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Dagsorden:

 1. UiBs politikk og støtteapparat for karriereutvikling for forskere

Et engasjerende og oppklarende innlegg av Margareth Hagen med påfølgende  diskusjon/samtale  over temaet. 

Årsmøtet 2019 er et møte med valg på nytt styre.

Helge Holgersen ble valgt som ordstyrer.

2.1   Årsmelding for 2018 ble gjennomgått og godkjent.

2.2  Regnskap for 2018 ble gjennomgått og godkjent.

2.3  Budsjett for 2019 ble gjennomgått og godkjent.*

*2 poster i budsjettet ble justert ned:

Profilering ble justert fra 50.000 ned til 40.000

Kontorhold og diverse ble justert fra 65.000 ned til 55.000

3.  Meldte Saker: Det var ingen meldte saker til årsmøtet.

4.          Arbeidsprogram for 2019 ble gjennomgått og godkjent.

5.1  Valg 2019-2021

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til gjenvalgt leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA, professor Per Einar Binder, Det psykologiske fakultet, professor  Anni Vedeler, Institutt for biomedisin og professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

Runa Jakhelln presenterte valgkomiteens forslag til styre på 10 medlemmer med personlige vara, som ble valgt ved akklamasjon.**

**Vi fikk fullmakt fra årsmøtet til å finne en settevara for Guttorm Alendal, Kjell Erik Lommerud går ut av styret, men han fortsetter som tillitsvalgt. 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

 

Petter Jordan Toril Ivarsøy                                                 

Referent  Leder