Referat fra Årsmøtet 25. februar 2016

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 25. februar kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 31 medlemmer.

Innkalling og dagsorden som var meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Rådgiver Toril Ivarsøy ble valgt som ordstyrer.

1.  Kjønnsbalanse

Et engasjerende og oppklarende innlegg om kjønnsbalanse ved UiB ved Professor Steinar Vagstad, Forskerforbundet. 

Årsmøtet 2016 er et møte med suppleringsvalg på vara i gruppe B.

2.1   Årsmelding for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.2  Regnskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.3  Budsjett for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.4  Meldte saker til Årsmøte

Professor Jarle Berntsen presenterte en bekymringsmelding knyttet til akkumulerende rammekutt ved UiB. Det var en diskusjonsrunde i salen med flere gode innspill. 

Forslag til vedtak: «Årsmøtet ønsker at UiB gir de ansatte muligheter til å utvikle seg og de må gis muligheter til å nå sitt potensiale som medarbeidere. Årsmøtet utrykker bekymring for effekten av økte/akkumulerende rammekutt. Årsmøtet ber styret i Forskerforbundet ved UiB om å følge dette opp med ledelsen ved UiB.» 

Forslaget ble stemt over og vedtatt med 28 stemmer. Tre personer stemte blankt.

2.5  Arbeidsprogram for 2016 ble gjennomgått, diskutert og vedtatt.

2.6  Suppleringsvalg Valg 2016-2017

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln, forsker Håvard Haarstad, førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn og professor Leif  J. Sæthre. Professor Leif J. Sæthre presenterte valgkomiteens forslag: 

Stipendiat Guro Sandnes ved Institutt for fremmedspråk ble valgt ved akklamasjon. 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.
 

Petter Jordan Steinar Vagstad 

 Referent  Leder