Referat fra Årsmøtet 2020

Tid: Tirsdag 19. mai kl. 15.00-17.00

Sted: nettmøte (Zoom)

Lokallagsleder Steinar Vagstad ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden var sendt ut til alle medlemmene og ble godkjent.

Vagstad foreslo Toril Ivarsøy som ordstyrer. Dette ble godkjent ved akklamasjon.

 Dagsorden

 1.   Årsmøtesaker

 1.1 Årsmelding 2019 ble gjennomgått og godkjent

1.2 Regnskap 2019 ble gjennomgått og tatt til etterretning

1.3 Budsjett 2020 ble gjennomgått og godkjent

1.4 Meldte saker til årsmøte: Jarle Berntsen meldte en sak til årsmøtet:«Medlemmene i Forskerforbundet er en blanding av personer i ledende og ikke ledende stillinger. Berntsen føler det er for mange møteplasser hvor ledelsen er invitert og savner en møteplass for medlemmer i ikke ledende stillinger. Slik at de kan diskutere fritt det som opptar dem, han føler at løsningene ofte kommer ovenfra og at man er mindre fri til å møtes og utale seg om det som skjer på arbeidsplassen. Forslag: Kan Forskerforbundet ved UiB utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er tilstede?»

Dette ble diskutert og vedtatt som et nytt punkt i vårt arbeidsprogram for 2020.

2. Arbeidsprogram 2020 gjennomgått og godkjent, med ett tillegg. *

3.  Det var suppleringsvalg på vararepresentant for Guttorm Alendal. Valgkomitéens** innstilling var Steinar Sætre, førstelektor, Griegakademiet, KMD. Han ble valgt ved akklamasjon.

* Forskerforbundet ved UiB skal utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er tilstede.

‘’ Valgkomite: Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR-avdelingen, Professor Per Einar Binder, PSYFAK, Professor, Anni Vedeler, Institutt for Biomedisin, Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt
 

Referent: Petter Jordan