Referat fra Årsmøtet 20. februar 2018

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 20. februar kl. 15.15 – 18.00.
Det møtte 41 medlemmer.

Innkalling og dagsorden som var meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Årsmøtet 2018 er et møte med suppleringsvalg på to nye styremedlemmer.

Toril Ivarsøy ble valgt som ordstyrer.

1.1   Årsmelding for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

1.2  Regnskap for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

1.3  Budsjett for 2018 ble gjennomgått og vedtatt.

2  Meldte Saker: Richard Launder fra Fakultetet for kunst, musikk og design hadde meldt inn en sak der han tok opp kunst- og designfagenes posisjon i UiB, under overskriften «likebehandling». Han presenterte selv saken for årsmøtet, og pekte blant annet på at det kravskjemaet vi bruker i de lokale lønnsforhandlingene passer dårlig for kunst- og designfagene. Steinar Vagstad foreslo at våre medlemmer ved KMD lager et skjema bedre tilpasset KMDs faglige innretning, til bruk for dem som ønsker det. Det ble også stilt spørsmål om hvordan lønnsforhandlingene ved KMD blir gjennomført. Steinar Vagstad orienterte om fordelingsmodellen som er brukt ved UiB under lønnsforhandlingene, og poengterte at denne modellen gir alle fakulteter samme andel av lønnsmassen til fordeling. Denne ordningen hverken favoriserer eller diskriminerer mot noen, men betyr samtidig en sementering av eksisterende skjevheter. Lønnsnivået ved KMD er lavere enn for resten av UiB, noe som også ble diskutert.

Forslag til Arbeidsprogram for 2018 ble gjennomgått. Et nytt punkt ble lagt til: Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss. Forslaget med tilleggspunktet ble så vedtatt.

4.1  Suppleringsvalg 2018-2019

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln,  HR-avdelingen og professor Per Einar Binder, PSYFA  

Runa Jakhelln presenterte valgkomiteens forslag til erstatning av et utgående styremedlem og varamedlem. Disse ble valgt ved akklamasjon.

De nye medlemmene er forsker Morten Ramstad fra UM og stipendiat Synnøve Fluge fra SV for gruppe B. (Erstatter instituttleder Asbjørn Engevik, UM og stipendiat Guro Sandnes, gruppe B.)

5  Steinar Vagstad hold et engasjert og oppklarende innlegg med tittelen «Lønn ved UiB: korleis står det til og kva kan vi gjere med det?» Det var en lang runde med innspill fra salen i etterkant.

Eventuelt

Det ble stilt spørsmål fra salen om Forskerforbundet har en tydelig miljøprofil på sine arrangementer, Steinar Vagstad som også sitter i hovedstyret i FF – sentralt, gikk gjennom noen modeller som diskuteres sentralt og foreslo at vi lokalt avventer hva som skjer sentralt.

 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann 

Petter Jordan Steinar 

Referent    Leder