Referat fra årsmøtet 2. februar 2001

Årsmøtet ble holdt i kantinen i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, torsdag 2. februar kl. 14.00 - 16.30.
Det møtte 30 medlemmer.
Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmer, ble godkjent.
 

1 Forskerforbundets nye leder Kolbjørn Hagen holdt innlegg om "Aktuelle arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i den nærmeste tiden."

2 Årsmøtesaker

2.1 Årsmelding 2000
Årsmeldingen ble gjennomgått. Revisor, Lita Greve Jensen, bemerket at hun står oppført som ansatt ved Bergen museum. Det skal også stå Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Gunnar Clausen gjennomgikk Arbeidsprogrammet for 2000. Årsmelding 2000 ble godkjent.

2.2 Regnskap og budsjett 2000
Regnskapet og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Det ble spurt om Forskerforbundets annuum skulle føres som inntekt i regnskapet. Men det ble anbefalt, og det var enighet, om å ha det som et separat regnskap.

2.3 Budsjett 2001
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.4 Arbeidsprogram for 2001
Arbeidsprogrammet består av 15 punkter. Det ble gjennomgått av Gunnar Clausen og tatt til etterretning

2.5 Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Kjell Bjorvatn, som la frem følgende forslag:

2.5.1 Leder Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet. Vedtatt med akklamasjon.

2.5.2 Styre
Pål Bakka, Universitetsbiblioteket
Gunnar Clausen, Det medisinske fakultet
Hege Eriksen, Det psykologiske fakultet
Torild Johansen, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (Ny)
Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sissel Lægreid, Det historisk- filosofiske fakultet (Ny)
Bjarne Meidell, Bergen museum (MN-fakultet)
Vedtatt med akklamasjon.

2.5.3 Revisor Lita Greve Jensen, Bergen museum/Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Vedtatt med akklamasjon.

2.5.4 Valgkomite
Styrets forslag til valgkomite var: Etelka Tamminen Dahl, Den sentrale studieadministrasjonen Kjersti Fløttum, Det historisk-filosofiske fakultet Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Håkan Sundberg, Seksjon for fysiologisk psykologi Vedtatt med akklamasjon. Styret får fullmakt til å filføye en stipendiat, altså består da komiteen av 5 personer. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Forskerforbundet UiBs nye leder Finn Gustavsen presenterte seg.

3 Orientering om lønnsoppgjøret 2000
Bjarne Meidell orienterte. Pottens størrelse var 6,6 mill. pluss 1,4 mill. særpott. 14.02.01

Sist oppdatert 28. mars 2000 Ansvarlig: Bjarne Meidell