Referat fra årsmøte 8. februar 2005

Årsmøtet ble holdt i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, tirsdag 8. februar kl. 15.00 - 18.00.
Det ble sendt ut innkalling til møtet på e-post og medlemmene ble bedt om å melde seg på grunnet servering av varmrett. 47 medlemmer meldte seg, men det møtte bare 37.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmer, ble godkjent.

1 Professor og dekanus ved SV-fakultet Alv Erling Risa holdt foredrag og dro i gang en interessant debatt om
”Fagforeningens rolle i det nye universitetet”.

2 Årsmøtesaker

Professor Dagfinn Moe ble valgt til møteleder.

2.1 Årsmelding 2004
Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent av årstmøtet.

2.2 Regnskap 2004
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Annuumregnskapet ble tatt til etterretning.

Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.3 Budsjett 2005
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.


2.4 Arbeidsprogram for 2005
Arbeidsprogrammet består av 11 punkter. Det ble gjennomgått av Finn Gustavsen og tatt til etterretning.

2.5 Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Etelka Tamminen Dahl, som la frem forslag på:

2.5.1 Leder
Førsteamanuensis Bjarne Meidell, De naturhistoriske samlinger.
Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.2 Styre
Førstebibliotekar Pål Bakka, Universitetsbiblioteket gjenvalg
Professor Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi gjenvalg
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Germanistisk institutt gjenvalg
Post doktor Anne Marita Milde, Institutt for biologisk og med. psykologi gjenvalg
Professor Leif J. Sæthre, Kjemisk institutt gjenvalg
Kontorsjef Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi gjenvalg
Professor Morten Berge, Odontologisk institutt ny
Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt ny

Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.3 Revisor
Førsteamanuensis Lita Greve Jensen, De naturhistoriske samlinger gjenvalg
Jfr. Sak 2.5.4
Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.4 Valgkomite
Styrets forslag til valgkomite var:
Etelka Tamminen Dahl, Den sentrale studieadministrasjonen
Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Valgkomiteens størrelse (og valg av revisor) blir tatt opp på neste årsmøte hvor nye vedtekter for lokallaget blir lagt frem.

Vedtatt ved akklamasjon.

2.6 Innkomne saker
Det var meldt 3 saker:
Dag E. Helland: ”Personalpolitikk for vitenskapelig personale etter ny ordning med tilsett instituttleiarar”. Han fremmet forslag om å opprette diskusjonsfora på fakultetene. Styret tar saken med i sitt videre arbeid.

Hans-Tore Hansen: ”De som søker professoropprykk blir tatt ut av lokale lønnsforhandlinger”.
Hansen var forhindret fra å møte, men saken ble diskutert og dagens ordning ble begrunnet av Meidell og Lommerud.

Karl W. Törnroos: ”Klientdrift” ved UiB med spørsmål om fagforeningene har vært delaktig i diskusjon og i vedtak. Foreningen er klar over problemer som er aktuelle og vi følger med i det som skjer.

3. Lokalt lønnsoppgjør 2004
Å rsmeldingen gir et fyldig referat fra årets oppgjør. Meidell informerte og det fulgte diskusjon med forskjellige syn på ordningen.


Møtet ble avsluttet med stor takk til Finn Gustavsen som har fungert i 4 år som leder for lokallaget.


Bergen, 14.02.05/km

Sist oppdatert 21. desember 2006