Referat fra årsmøte 4. februar 2003

Årsmøtet ble holdt i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, tirsdag 4. februar kl. 15.30 - 17.00. Det møtte 16 medlemmer.
Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmer, ble godkjent.

1 Fakultetsdirektør Kjell Sælen informerte om ”Medbestemmelse under ny styringsform.”

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ønsker styrket faglig ledelse og har vedtatt å gå inn for å tilsette instituttstyrere. Fakultetet ønsker også tilsatt ledelse på fakultetsnivå. De etablerte rettigheter for medbestemmelse blir dermed endret. Kjell Sælen redegjorde for hvordan han tenker seg medbestemmelse etter Hovedavtalen.

2 Årsmøtesaker

Professor Erik Sundvor ble valgt til møteleder.

2.1 Årsmelding 2002
Årsmeldingen ble gjennomgått. Karen Helle kommenterte programmet for Solstrand-seminaret (tidligere Alver-seminar) med gode og interessante foredrag og mente at flere bør få delta. Styret tok dette til etterretning. Årsmelding 2002 ble godkjent.

2.2 Regnskap 2002
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Annuumregnskapet ble tatt til etterretning.

2.3 Budsjett 2003
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.
Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til tterretning av årsmøtet.

2.4 Arbeidsprogram for 2001
Arbeidsprogrammet består av 12 punkter. Det ble gjennomgått av Finn Gustavsen og tatt til etterretning.

2.5 Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Etelka Tamminen Dahl, som la frem forslag om gjenvalg på:

2.5.1 Leder
Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet.
Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.2 Styre
Pål Bakka, Universitetsbiblioteket
Kjell Trengereid, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet
Torild Johansen, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sissel Lægreid, Det historisk- filosofiske fakultet
Bjarne Meidell, De naturhistoriske samlinger
Leif J. Sæthre, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.3 Revisor
Lita Greve Jensen, De naturhistoriske samlinger
Vedtatt ved akklamasjon.

2.5.4 Valgkomite
Styrets forslag til valgkomite var:
Etelka Tamminen Dahl, Den sentrale studieadministrasjonen
Kjersti Fløttum, Det historisk-filosofiske fakultet
Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Håkan Sundberg, Seksjon for fysiologisk psykologi
Vedtatt ved akklamasjon.

Sist oppdatert 21. februar 2003 Ansvarlig: Bjarne Meidell