Referat fra Årsmøte 22. februar 2011

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 22. februar kl. 15.15 – 18.00.
Det møtte 60 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. Pensjon, angår det meg?

Advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundet, gikk igjennom endringer og grunnlaget for ”den nye pensjonen”.

2. Årsmøtesaker

Førsteamanuensis Ole Jørgen Johannessen ble valgt til ordstyrer.

2.0 Årsmelding for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2011 ble gjennomgått. Det kom en del kommentarer om tillegg til lokallagets gjøremål. Disse blir tatt opp i styremøte 1. mars for godkjenning.

2.4 Valg

Valgkomiteen har bestått av administrasjonssjef Elisabeth Lysebo, førsteamanuensis Jan Oskar Engene og professor Endre Willassen.
Endre Willassen presenterte valgkomiteens forslag:

2.4.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt med akklamasjon.

2.4.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

StyremedlemmerVaramedlemmer
Knut-Jan Andersen, prof. Inst.f.indremed.
Tlf. 559/73054
e-post: [email protected]
Tor Tønsberg, professor, Bergen Museum.
Tlf. 555/83333
e-post: [email protected] NY
Kristin Klock, professor, Odontologisk inst.
Tlf. 555/86596
e-post: [email protected] NY
Morten Berge, prof. Odontologisk inst.
Tlf. 555/86636/91382014
e-post: [email protected]
Irina Markina, professor, Matematisk inst.
Tlf. 555/82853
e-post: [email protected] NY
Leif J. Sæthre, prof. Kjemisk institutt
Tlf. 555/83561/98033358
e-post: [email protected]
Dag E. Helland, prof. Molekylærbiol.inst.
Tlf. 555/84519/99565942
e-post: [email protected]
Guttorm Alendal, professor, Matematisk inst.
Tlf. 555/84044
e-post: [email protected] NY
Kjell Erik Lommerud, prof. Inst.f.økonomi
Tlf. 555/89209/95801901
e-post: [email protected]
Anne Karen Bjelland, professor Inst.f.sos.antropologi
Tlf. 555/89268
e-post: [email protected] NY
Toril Ivarsøy, rådgiver, HF-fak.sekr.
Tlf. 555/82455
e-post: [email protected]
Elisabet Veland, Seniorkons. Studieadministrativ avdeling
Tlf. 555/84997
e-post: [email protected] NY

Anne Marita Milde, 1.aman., Inst.f.biologisk og med.psyk.
Tlf. 555/86231/93232728
e-post: [email protected]

Stig Berge Matthiesen, prof. Inst.f.samf.psyk.
Tlf. 555/89076
e-post: [email protected]
Håvard Haarstad, post.doc. Inst.f.geografi
Tlf. 555/84581
e-post: [email protected] NY
Vibeke Wang, Stip. Inst.f.sam.pol.
Tlf. 555/89441
e-post: [email protected] NY
Kari Normo, spesialbibliotekar, UB
Tlf. 555/82519
e-post: [email protected]
Pål Bakka, 1.bibliotekar, UB
Tlf. 555/82800
e-post: [email protected] NY
Torodd Kinn, førsteaman. LLE
Tlf. 555/88449
e-post: [email protected] NY
Camilla Brautaset, førsteaman., AHKR
Tlf. 555/82306
e-post: [email protected]

Valgt med akklamasjon

2.4.3 Valg på valgkomité, Styrets forslag.
Jan Oskar Engene går ut av valgkomitéen. Elisabeth Lysebo og Endre Willassen fortsetter. Nye medlemmer er Tor Jan Ropeid og Alf Erling Risa.

Valgt med akklamasjon

2.5 Vedtektsendring.
Forbundet sentralt har overtatt all regnskapsføring for alle lokallag med det resultat at vi ikke trenger revisor lokalt. Vi endrer dermed vedtektenes pkt. 4 og 7.

Det ble servert en varmrett etter at Årsmøtesakene var behandlet.

Sist oppdatert 3.mars 2011 Ansvarlig: Bjarne Meidell