Referat fra årsmøte 21. februar 2006

Referat fra Årsmøtet 21. februar 2006

Årsmøtet ble holdt i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, tirsdag 21. februar kl. 15.00 – 18.00.
Det møtte 40 medlemmer.

Innkallingen og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. Rektor/professor Sigmund Grønmo holdt et innlegg om ”Behov for midlertidige tilsettinger”.

Innlegget gav et godt grunnlag for den debatten som fulgte. Forskerforbundet følger saken lokalt og sentralt.

Etter foredraget ble det servert en enkel varmrett.

2. Årsmøtesaker

Amanuensis Arvid Erdal ble valgt til ordstyrer.

2.1 Årsmelding 2005
Å rsmeldingen var lagt ut på nettet og ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

2.2 Regnskap 2005
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Annuumsregnskapet ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.3 Budsjett 2006
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Arbeidsprogram 2006
Bjarne Meidell gjennomgikk forslag til arbeidsprogrammet som inneholdt 12 punkter. Årsmøtet tok det til etterretning.

2.5 Valg
2.5.3 Valg på revisor
2006 er et mellommøte uten valg, men revisor, førsteamanuensis Lita Greve Jensen hadde meldt at hun går av med pensjon etter friår i 2007 og at vi må erstatte henne.
Styret hadde følgende forslag: professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi.
Han ble valgt ved akklamasjon.

2.6 Innkomne saker:
Det var kommet inn 2 forslag:
Eystein Husebye (han forlot møtet før denne saken): Ang. Eldbjørh Haug saken.
Meidell gjennomgikk saken i korte trekk og informerte om at saker som angår personer ikke kan diskuteres på et årsmøte.

Joseph Bell hadde sendt forslag om å ta opp poenggivning for vitenskapelige artikler. Han kom ikke til møtet og saken ble ikke diskutert.

Sist oppdatert 21.desember 2006