Referat fra årsmøte 12. februar 2004

Årsmøtet ble holdt i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, tirsdag 12. februar kl. 15.00 - 17.40.
Det møtte 43 medlemmer.
Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmer, ble godkjent.

A ”Hva skjer med pensjonen?”

Medlem i pensjonskommisjonen og nestleder i SV, Henriette Westhrin, og juridisk rådgiver i Forskerforbundet, Lars Petter Eriksen, informerte om pensjonskommisjonens arbeid.

B Årsmøtesaker

Fakultetsdirektør Kjell Sælen ble valgt til møteleder.

1. Årsmelding 2003
Årsmeldingen ble gjennomgått. Årsmelding 2003 ble godkjent.

2. Regnskap 2003
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Annuumregnskapet ble tatt til etterretning.

3. Budsjett 2004
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

4. Arbeidsprogram for 2004
Arbeidsprogrammet består av 11 punkter. Det ble gjennomgått og tatt til etterretning.

5. Innkomne forslag
Det var kommet inn forslag fra professor Jarle Berntsen, som dessverre var blitt syk og ikke kunne møte. Forslaget var Tid til forskning og Kvalitetsreformen. Dette ble diskutert og styret lovet å følge opp dette.

6. Beretning om Forskerforbundets fond
Bjarne Meidell informerte om fondets størrelse per dato. Årsmøtet tok dette til etterretning. Annuumregnskapet ble presentert og tatt til etterretning.

Sist oppdatert 29. mars 2004 Ansvarlig: Bjarne Meidell