Årsmelding 2020

Medlemstall 

Medlemstall for Forskerforbundet (FUB) ved Universitetet i Bergen (UiB) per 31.12.2020 var 1336.

Kontor og frikjøpte tillitsvalgte 

Forskerforbundet ved UiB har i 2020 hatt kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).

Forskerforbundet disponerte første halvår 2 årsverk tillitsvalgtressurser (frikjøp). Disse har vært benyttet på følgende måte:

Førsteamanuensis Helge Holgersen: 50 %

Seniorrådgiver Toril Ivarsøy: 50 %

Professor Kjell Erik Lommerud: 50 %

Professor Steinar Vagstad: 50 %

Etter sommeren har vi fått tilført et kvart årsverk til, og dette har blitt benyttet til å øke Steinar Vagstads frikjøp til 75 %.

Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent i 100% stilling.

Styret, arbeidsutvalg og valgkomité 

Styret til FUB har i 2020 bestått av:

Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet.

Styremedlemmer frem til årsmøtet 2021:

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ernst Nordtveit, professor, 
Det Juridiske fakultet

Sol Sneltvedt, rådgiver,
Studieavdelingen

Kristin Klock, professor,
Institutt for klinisk odontologi,

Det medisinske fakultet

Audun H. Nerland, professor,

Klinisk institutt 2, 
Det medisinske fakultet

Guttorm Alendal, professor, 
Matematisk institutt,
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Steinar Sætre, førstelektor,
Griegakademiet - Institutt for musikk,

Fakultet for kunst, musikk og design

Morten Ramstad, seksjonssjef,
Forminneseksjonen,

Universitetsmuseet i Bergen

Melanie Wrigglesworth, seniorkonsulent,

Avdeling for kulturhistorie

Universitetsmuseet i Bergen

Helga F. Kleiven, førsteamanuensis, 
Institutt for geovitenskap.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Asbjørn Grønstad, professor, 

Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Toril Ivarsøy, seniorrådgiver, 

Det humanistiske fakultet, sekretariatet

Michael Peter Riisøen, seniorrådgiver, Studieavdelingen

Helge Holgersen, førsteamanuensis, 

Institutt for klinisk psykologi,

Det psykologiske fakultet

Arne Magnus Morken, prosjektleder

Det psykologiske fakultet

Ivar Stefansson, stipendiat,

Matematisk institutt,

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Pål Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket 

Anne Katrine Bang, førsteamanuensis,

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap,

Det humanistiske fakultet

Randi Barndon, professor,

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap,

Det humanistiske fakultet

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2020 (19/2, 7/5, 26/6, 28/10 og 17/12). Styret har behandlet 24 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. 2020 har vært et annerledes år, vi arbeidet mye med våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring. Universitetspolitisk seminar ble dessverre avlyst rett før det kunne avholdes på grunn av pandemien. Men vi holdt tillitsmannsoppæring på Solstrand 3.-4. september og vi arrangerte i tillegg et styreseminar i på Hotel Admiral i Bergen sentrum 17.-18. desember.

Arbeidsutvalget har i 2020 bestått av førsteamanuensis Helge Holgersen, seniorrådgiver Toril Ivarsøy, professor Kjell Erik Lommerud og professor Steinar Vagstad. Arbeidsutvalget har så langt som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

Valgkomite for FUB frem til 1.3.2021:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR-avdelingen (til 13.11.20)

Professor Per Einar Binder, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet.

Professor, Anni Vedeler, Institutt for Biomedisin, Det medisinske fakultet

Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt på zoom, tirsdag 19. mai kl. 15.00 - 17

Det møtte 47 medlemmer.

Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt Steinar Vagstad ønsket velkommen.

Innkalling og dagsorden var sendt ut til alle medlemmene og ble godkjent.

Vagstad foreslo seniorrådgiver Toril Ivarsøy som ordstyrer. Dette ble godkjent ved akklamasjon.

Dagsorden

1.    Årsmøtesaker

1.1  Årsmelding 2019 ble gjennomgått og godkjent

1.2  Regnskap 2019 ble gjennomgått og tatt til etterretning

1.3  Budsjett 2020 ble gjennomgått og godkjent

1.4  Meldte saker til årsmøte: Jarle Berntsen meldte en sak til årsmøtet: «Medlemmene i Forskerforbundet er en blanding av personer i ledende og ikke ledende stillinger. Berntsen føler det er for mange møteplasser hvor ledelsen er invitert og savner en møteplass for medlemmer i ikke ledende stillinger. Slik at de kan diskutere fritt det som opptar dem, han føler at løsningene ofte kommer ovenfra og at man er mindre fri til å møtes og utale seg om det som skjer på arbeidsplassen. Forslag: Kan Forskerforbundet ved UiB utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er til stede?»

Dette ble diskutert og vedtatt som et nytt punkt i vårt arbeidsprogram for 2020.

2.  Arbeidsprogram 2020 gjennomgått og godkjent, med ett tillegg. *

3.  Det var suppleringsvalg på vararepresentant for Guttorm Alendal. Valgkomitéens** innstilling var Steinar Sætre, førstelektor, Griegakademiet, KMD. Han ble valgt ved akklamasjon.

* Forskerforbundet ved UiB skal utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er til stede.

** Valgkomite: Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR-avdelingen, Professor Per Einar Binder, PSYFAK, Professor, Anni Vedeler, Institutt for Biomedisin, Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

Økonomi 

Lokallagets økonomi blir tatt opp som egen sak på Årsmøtet, men generelt kan vi si at lokallagets økonomi er god og i liten grad setter begrensninger på aktiviteten. Regnskapet viser et driftsresultat på ca. kr 140.000 ut av en samlet omsetning på 1,7 mill. kroner, og vi har 2,1 mill. kroner «på bok».

Arbeidsprogram, lønnsforhandlinger og rådgiving til medlemmer 

Årsmøtet vedtok Arbeidsprogram for 2020. Her følger arbeidsprogram med kommentarer i kursiv:

 • Revidering/oppdatering av våre hjemmesider. En større redigering gjennomføres våren 2021.
 • Overlevelseskurs for stipendiater, august/september. Ikke gjennomført. Settes opp på 2021-programmet.
 • Lunsjseminar for utenlandske arbeidstakere: Working in Norway – Know your rights! 1.-2. september. Gjennomført.
 • Universitetspolitisk seminar 31. mars – 1. april, på Solstrand. Ble avlyst på grunn av pandemien.
 • Styreseminar. Ble avholdt på Hotel Admiral i Bergen sentrum.
 • Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, i september på Solstrand. Ble gjennomført 3-4 september.
 • Medlemsrekruttering. Kontinuerlig arbeid.
 • Fornyelse av UiB-dokumentet «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger». Det ble ikke arbeidet med dokumentet i 2020.
 • Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt. Har jobbet med implementering av inngåtte avtaler.
 • Pensjonsordninger: informasjon til medlemmer. Har holdt medlemsmøte om «Samordningsfella i pensjonssystemet» 9. juni, og ellers svart på henvendelser etter beste evne.
 • Midlertidighet og kjønnsbalanse. Vi deltar i de prosesser som foregår med mål om å få ned midlertidigheten og bedret kjønnsbalansen.
 • Lokale lønnsforhandlinger. Det ble ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger 2020.
 • Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss. Vi benytter enhver anledning til å fremme våre synspunkter, hittil uten suksess.
 • Forskerforbundet skal utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er til stede. Dette er gjort, og legges fram for Årsmøtet 2021.

Lønnsoppgjøret ble sterkt forsinket pga. pandemien. Oppgjøret resulterte i bare sentrale tillegg:

 • Opp til lønnstrinn 46: 0,44 %
 • Lønnstrinn 47-63: 0,54 %
 • Fra lønnstrinn 64: 0,44 %

Lokalt har vi i 2020 fått gjennomslag for en heving av minste startlønn for professor, til lønnstrinn 79.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være rådgivere og bisittere i saker som angår medlemmer. Tillitsvalgtes arbeidstid har i 2020 i stor grad gått med til å følge opp enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, når det gjelder lønn, ansettelse, konflikter og arbeidsmiljø. Det har vært enkelte saker som har vært særlig krevende. Disse har vært knyttet til medlemmer som har blitt utsatt for kritikk både fra arbeidsgiver og eksternt. Flere saker har hatt stor medieoppmerksomhet.

Seminar og møter i regi av FUB 

 • 19.-20. mars: Vårt årlige Universitetspolitiske seminar på Solstrand Hotel og Bad på Os, ble avlyst på grunn av koronapandemien.
 • 9. juni: Medlemsmøte om samordningsfella i pensjonssystemet. Zoom. Steinar Vagstad innledet til diskusjon.
 • 3-4 september: Tillitsvalgtopplæring for styret på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 23 deltakere.
  Tema:
  • Aktuelle saker fra Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen, advokat, Forskerforbundet
  • Universitetenes forvaltning av den akademiske frihet, Kristian Steinnes, professor NTNU
  • Ivaretar vi de som blir varslet mot? Helge Holgersen, tillitsvalgt
  • Juridisk blikk på varsling og varslingsrutiner, Mariann Helen Olsen, advokat, Forskerforbundet
  • Avtroppende direktør ser tilbake, og litt framover, Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør UiB
  • Medias rolle i varslingssaker, Tove Lie, redaktør Khrono
  • Lokale lønnsforhandlinger ved UiB 2020, Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt og forhandlingsleder FUB
 • 17-18 desember: Styreseminar på Hotel Admiral, Bergen sentrum, 22 deltakere
  Tema:
  • Møteplasser utan leiing – løypemelding, Ernst Nordtveit og Kristin Klock
  • Forskerkarrierer etter PhD, Margareth Hagen, prorektor UiB
  • UiBs bygg, Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB
  • Gamle og nye universiteter – og pengene, Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt
  • Pedagogiske kvalifikasjonskrav: UiBs vei i forhold til NOKUT og andre institusjoner, Oddrun Samdal, viserektor UiB
  • Medlemsrekruttering – kva med Akademikerne?, Steinar Vagstad leder og hovedtillitsvalgt

Seminarene ble finansiert ved OU-midler og egne FUB-midler.

Representanter i utvalg, råd og deltakelse i møter/konferanser ved UiB

FUB har i 2020 hatt følgende representanter i:

Forhandlingsutvalget:

 • Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget. Her har to av de frikjøpte tillitsvalgte møtt. Da de aller fleste møtene i 2020 ble gjennomført digitalt har det vært mulighet for alle de frikjøpte tillitsvalgte å delta. Det er møter hver 14. dag.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU):

 • Det humanistiske fakultet: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, vara: professor Anne K Bang.
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal
 • Det medisinske fakultet: Professor Audun H. Nerland, vara: professor Kristin Klock.
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Kjell Erik Lommerud, vara: Professor Steinar Vagstad
 • Det psykologiske fakultet: Prosjektleder Arne Magnus Morken, vara: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit
 • Universitetsmuseet: Seniorkonsulent Melanie Wrigglesworth, vara: Overingeniør Per Djursvoll
 • Universitetsbiblioteket: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, vara: førstebibliotekar Pål H. Bakka.
 • Fakultet for kunst, musikk og design: Før sommeren: Rådgiver Sol Sneltvedt, vara: Førstelektor Steinar Sæthre. Etter sommeren: Førstelektor Steinar Sæthre.
 • Sentraladministrasjonen: Seniorrådgiver Runa Jakhelln, vara: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen

Utvalg:

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, vara: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • AKAN-utvalget: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, vara: førsteamanuensis Helge Holgersen
 • IA-utvalget: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Likestillingskomiteen: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Velferdsutvalget: Førsteamanuensis Helge Holgersen

Tilsettingsråd:

 • Sentralt Tilsettingsråd: Administrative stillinger: Prosjektleder Arne Magnus Morken (vara)
 • Tekniske stillinger: Senioringeniør May Britt Kalvenes
 • Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved

Det humanistiske fakultet: Professor Anne K Bang, AHKR, professor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)

 • Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt, Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi (vara)
 • Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi.

Styringsgruppe:

 • Prosjekt tjenesteutvikling: Helge Holgersen.
 • BOTT mottak UiB: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy.

Det har i 2020 vært noen nytilsettinger av instituttledere, og Forskerforbundet har hatt fagforeningsrepresentanten i de fleste innstillingskomitéene for disse stillingene.

Det har vært lite av de vanlige “fysiske” møteplassene (seminarer og konferanser) i 2020. Vi har deltatt på en rekke digitale møter og seminarer, både i regi av UiB og i regi av Forskerforbundet.

Sentrale verv i Forskerforbundet

 • Steinar Vagstad har vært medlem i Forskerforbundets hovedstyre fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Han er gjenvalgt for perioden 1.1.2019 til 31.12.2021.
 • Toril Ivarsøy er leder av valgkomitéen i Forskerforbundet fra oktober 2018 til oktober 2021
 • Kjell Erik Lommerud er medlem i Forskerforbundets arbeidsgruppe for nytt lønnssystem i staten (først oppnevnt av hovedstyret for perioden 1.7.2017-31.12.2019, reoppnevnt fra 1.1.2020).
 • Kirstine Folmann, leder av Forskerforbundets bibliotekforening.
 • Toril Ivarsøy var medlem i FFTAs nasjonale styre fra mars 2016-mars 2020.
 • Arne Magnus Morken er medlem av FFTAs nasjonale valgkomité 2000-2021.