Årsmelding 2018

I  Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler (tillitsvalgtressurser). Disse har vært benyttet på følgende måte:

Helge Holgersen: 50%

Toril Ivarsøy: 50%

Kjell Erik Lommerud: 50%

Steinar Vagstad: 50%

Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2018 var 1260.

III  Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 3.3.19

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet

Styret fra 22.3.2017 til 3.3. 2019:

StyremedlemmerVaramedlemmer

Ernst Nordtveit, professor, Det Juridiske fakultet

Sol Sneltvedt, rådgiver, Fakultet for kunst, musikk og design

Kristin Klock, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Audun H. Nerland, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Guttorm Alendal, professor, Matematisk institutt

Helga F. Kleiven, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Morten Ramstad, forsker, Universitetsmuseet i Bergen

Tor Tønsberg, professor, Universitetsmuseet i Bergen frem til: 1/7 - 19

Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Asbjørn Grønstad, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nestleder - Toril Ivarsøy, seniorrådgiver, Det humanistiske fakultetet, sekretariatet

Michael Peter Riisøen, seniorrådgiver, studieadministrativ avdeling

Helge Holgersen, førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet

Arne Magnus Morken, rådgiver, Det psykologiske fakultet

Erik Andreas Hanson, postdoktor, Matematisk institutt

Uten vara

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Pål Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket 

Anne Katrine Bang, førsteamanuensis; AHKR

Randi Barndon, førsteamanuensis, AHKR

Arbeidsutvalget har bestått av Helge Holgersen, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad

Valgkomite frem til 1.3.2019:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA

Professor Per Einar Binder, PSYFAK

Professor, Anni Vedeler, Institutt for Biomedisin

Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 20. februar kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 41 medlemmer.

Innkalling og dagsorden som var meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Dagsorden:

Årsmøtet 2018 var et møte med suppleringsvalg på to nye styremedlemmer.

Toril Ivarsøy ble valgt som ordstyrer.

1.1      Årsmelding for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

1.2  Regnskap for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

1.3  Budsjett for 2018 ble gjennomgått og vedtatt.

2  Meldte Saker: Richard Launder fra Fakultetet for kunst, musikk og design hadde meldt inn en sak der han tok opp kunst- og designfagenes posisjon i UiB, under overskriften «likebehandling». Han presenterte selv saken for årsmøtet, og pekte blant annet på at det kravskjemaet vi bruker i de lokale lønnsforhandlingene passer dårlig for kunst- og designfagene. Steinar Vagstad foreslo at våre medlemmer ved KMD lager et skjema bedre tilpasset KMDs faglige innretning, til bruk for dem som ønsker det. Det ble også stilt spørsmål om hvordan lønnsforhandlingene ved KMD blir gjennomført. Steinar Vagstad orienterte om fordelingsmodellen som er brukt ved UiB under lønnsforhandlingene, og poengterte at denne modellen gir alle fakulteter samme andel av lønnsmassen til fordeling. Denne ordningen hverken favoriserer eller diskriminerer mot noen, men betyr samtidig en sementering av eksisterende skjevheter. Lønnsnivået ved KMD er lavere enn for resten av UiB, noe som også ble diskutert.

Forslag til Arbeidsprogram for 2018 ble gjennomgått. Et nytt punkt ble lagt til: Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss. Forslaget med tilleggspunktet ble så vedtatt.

4.1  Suppleringsvalg 2018-2019

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln,  HR-avdelingen og professor Per Einar Binder, PSYFA  

Runa Jakhelln presenterte valgkomiteens forslag til erstatning av et utgående styremedlem og varamedlem. Disse ble valgt ved akklamasjon.

De nye medlemmene er forsker Morten Ramstad fra UM og stipendiat Synnøve Fluge fra SV for gruppe B. (Erstatter instituttleder Asbjørn Engevik, UM og stipendiat Guro Sandnes, gruppe B.)

5  Steinar Vagstad hold et engasjert og oppklarende innlegg med tittelen «Lønn ved UiB: korleis står det til og kva kan vi gjere med det?» Det var en lang runde med innspill fra salen i etterkant.

Eventuelt

Det ble stilt spørsmål fra salen om Forskerforbundet har en tydelig miljøprofil på sine arrangementer, Steinar Vagstad som også sitter i hovedstyret i FF – sentralt, gikk gjennom noen modeller som diskuteres sentralt og foreslo at vi lokalt avventer hva som skjer sentralt.

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2018 (5/2 , 4/5, 25/6, 25/9 og 11/12). Styret har behandlet 23 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid. Vi arrangerte i tillegg et styreseminar i York.

Arbeidsutvalget har så lang som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

VI Tillitsvalgte

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har vanligvis møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Her har to av de frikjøpte tillitsvalgte møtt.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

Generelt sett har tillitsvalgtes arbeidstid i stor grad bestått av å følge opp enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, når det gjelder lønn, ansettelse, konflikter og arbeidsmiljø.

VII Arbeidsprogram 2018, med kommentarer

Revidering/oppdatering av våre hjemmesider. Kontinuerlig arbeid.

 1. Medlemsmøter/kurs: Kurs 15. mai: Fordeler med å være medlem i Forskerforbundet. Gjennomført.
 2. Universitetspolitisk seminar 8.-9. mai, på Solstrand. Gjennomført.
 3. Styreseminar, 2.-6. mai, Det norske studiesenteret i York. Gjennomført.
 4. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, i september på Solstrand. Gjennomført.
 5. Medlemsverving. Kontinuerlig arbeid.
 6. Fornyelse av UiB-dokumentet «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger». Her har det ikke skjedd noe.
 7. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt. Det er nå på plass ordninger for eksternfinansierte prosjekter, og det virker som om noen fakulteter begynner å bruke de mulighetene som ligger i HTA for vitenskapelig ansatte som gjør en stor administrativ innsats.
 8. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB.  Her har det ikke skjedd noe.
 9. Timeregnskap. Vi tar sikte på en kartlegging av undervisningsplikt, i første omgang med fokus på ulikheter i stipendiaters arbeidsforhold. Her har det ikke skjedd noe.
 10. Håndtering av akkumulerende rammekutt. Vi har hevdet vår mening overfor Universitetsledelsen gjentatte ganger.
 11. Ny pensjonsordning – denne er nå vedtatt. Vi venter på detaljerte regler.
 12. Midlertidighet og kjønnsbalanse – vi deltar i de prosesser som foregår med mål om å få ned midlertidighet.  
 13. Bedre data for bedre analyse. Vi har det siste året fått lønnsoversikter hyppigere enn før, selv om datakvaliteten ikke alltid er den beste.
 14. Heving av startlønn for stipendiater og postdoktorer. Startlønna til de fleste stipendiater er økt med ett lønnstrinn, og for de fleste postdoktorene med to. Dette skjedde i de sentrale forhandlingene, men vi har lokalt hatt mye arbeid med å få UiB til å gi sine ansatte den lønna som de sentrale partene har framforhandlet.
 15. Lokale lønnsforhandlinger/tilpasning til nytt lønnssystem i Staten. Det nye lønnssystemet i Staten lar vente på seg, så det har ikke vært nevneverdig med arbeid gjort på dette området.
 16. Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss. Her har vi ved ulike anledninger hevdet vårt syn på saken overfor både vår lokale arbeidsgiver og mer utad. Vi har sammen med de andre fagforeningene ved UiB arrangert et stort debattmøte i aulaen, med eksperter i panelet og ca 350 tilhørere. (Forberedelsene skjedde i stor grad i 2018, mens selve møtet fant sted i januar 2019.)

VIII Seminar og møter i egen regi

8-9 mai: Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os, med antall 51 deltakere. Temaene var:

 • Foretaksmodell i UH-sektoren?

Innlegg ved   Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus UiB

Petter Aaslestad, forbundsleder Forskerforbundet

 • Ny stillingsstruktur i akademia?

Innlegg ved Arild Underdal, professor i statsvitenskap UiO

 • Universitetsdemokrati og –debatt

Innlegg ved Jan Heiret, styreleder i På Høyden

Margareth Hagen, prorektor ved UiB

 • En mer offensiv lønnspolitikk ved UiB

Innlegg ved Kjell Erik Lommerud, professor i samfunnsøkonomi UiB

 • Ny offentlig tjenestepensjon

Innlegg ved Ragnhild Lied, leder i Unio

 • Aktuelle saker fra Forskerforbundet

Petter Aaslestad, forbundsleder

2-6 mai: Styreseminar ved Det norske universitetssenteret i York, 10 deltakere. Temaene var:

 • Introduksjon av virksomheten ved Det norske studiesenteret i York, Prof. Erik Tonning, senterleder
 • Lønnsutvikling for rekrutteringsstillingene: hva er status og kan vi gjøre med det?

HTV Steinar Vagstad

 • Likestilling og kjønnsbalanse: Forskerforbundets politikk og lokale utfordringer, HTV Steinar Vagstad
 • Høyere utdanning i Storbritannia og konsekvensen av Brexit for britiske universiteter. Foreleser fra studiesenteret: Terry Hathaway (ekspert på britisk politikk og særlig utdanningspolitikk)
 • Nåsituasjonen ved britiske universiteter, med særlig fokus på arbeidstakernes situasjon, fagforeningsrepresentant Geoffrey Wall (UCU York)
 • Foretaksmodellen, tillitsvalgt Kjell Erik Lommerud
 • Nytt lønnssystem i staten – status og utfordringer, tillitsvalgt Kjell Erik Lommerud
 • Lokal tilpasning til nytt lønnssystem i staten, HTV Steinar Vagstad
 • Medlemsrekruttering med fokus på utenlandske arbeidstakere: hva har skjedd og hvordan går vi videre? Styremedlem Guttorm Alendal

15.mai FFTA ved UiB arrangerte seminar med årsmøte i Bergen på Grand Hotel Terminus, med 27  deltakere. FFTA er Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte. Temaene var: "Fordeler med å være medlem i Forskerforbundet"

 • Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB, Steinar Vagstad, leder FUB og Arne Magnus Morken, nestleder FFTA
 • Hvordan fremme lønnskrav som vitenskapelig ansatt?

v/tillitsvalgt FUB Kjell Erik Lommerud / Steinar Vagstad

 • Gjennomgang av Lønnsguiden til teknisk/administrativt ansatte v/FFTA
 • Årsmøte FFTA-UiB, v/Runa Jakhelln, leder FFTA
 • Informasjon om medlemsfordeler i Forskerforbundet. Juridisk hjelp, rabatt på forsikring, bankavtale, andre medlemsfordeler, v/Joar Flynn Jensen, organisasjonssjef, Forskerforbundet
 • Ny hovedtariffavtale i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020, v/tillitsvalgt FUB Kjell Erik Lommerud / Steinar Vagstad  

18-19 september: Tillitsvalgtopplæring for styret på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 15 deltakere.

Tema som ble behandlet var:

 • Forberedelser til Representantskapsmøtet i Forskerforbundet: aktuelle saker, Steinar Vagstad, leder FUB
 • Konflikter på arbeidsplassen, Mats Glambek, Post.doc.  ved Institutt for samfunnspsykologi
 • Kunstfag ved universitetet, Frode Thorsen, dekan KMD
 • Forslag til ny stillingsstruktur i akademiaUnderdal, ved Jon W. Iddeng, Forskerforbundets sekretariat, Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt FUB og lederkandidat i FF Guro Lind, forskningsleder ved Oslo Universitetssykehus og professor II ved UiO 
 • Lokale lønnsforhandlinger ved UiB, Steinar Vagstad, leder FUB
 • Likestilling og kjønnsbalanse i akademia: nasjonal statistikk, tiltak og forsking. Hva sier FF?, Jon W. Iddeng, Forskerforbundets sekretariat
 • Likestilling og kjønnsbalanse i akademia: Hvordan arbeider vi med tematikken ved UiB? Hva kan vi gjøre videre? Mona Grindheim Matre, rådgiver ved HR-avdelingen og Helge Holgersen, tillitsvalgt FUB og medlem av likestillingskomitéen 

Seminarene ble finansiert ved OU- midler og egne midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på HR-avdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. (Vi planlegger en stor restrukturering i løpet av året.)

X Møter med UiBs administrasjon

3.- 4.4  Forhandlingsutvalgets årlige samarbeidskonferanse, Solstrand –  Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

5.4  Vårseminaret til MatNat, Solstrand – Kjell Erik Lommerud

XI Lønnsforhandlinger 2018

Lønnsoppgjøret innebar et sentralt tillegg på 1,25 % med virkningsdato 1. mai og lokale forhandlinger om en pott på 1,9 % av lønnsmassen med virkningsdato 1. juli. Som i 2016 og 2017 ble det separate forhandlinger for Akademikerne og LO/Unio/YS, og det som følger gjelder LO/Unio/YS-området.

På sentralt nivå ble det bestemt å fjerne de to laveste alternativene i alle lønnsrammer og å legge til to alternativ på toppen. Dette ga nesten alle postdoktorene og de fleste av forskerne ved UiB våre et løft på på to lønnstrinn.  I tillegg ble det avtalt å øke minste startlønn for stipendiater med ett lønnstrinn, til lønnstrinn 51. Også avdelingsingeniører og førstekonsulenter fikk oppjustert minstelønn ved tilsetting, fra lønnstrinn 47 til lønnstrinn 51.

Lokalt har det i tilknytning til lønnsforhandlingene kommet på plass en felles politikk for nytilsetting i noen store stillingsgrupper – i praksis en særavtale. Dette innebærer at minstelønn for nytilsatte eller nyopprykkede professorer heretter skal være lønnstrinn 77, og førsteamanuenser skal tilsettes i minst alternativ 8 (som gir minst lønnstrinn 64). Universitetslektorer skal ha minst alternativ 6. Siden dette gjelder nytilsettinger belaster dette ikke potten som er avsatt til lokale lønnsforhandlinger direkte. Vi fikk også gjennomslag for at allerede tilsatte førsteamanuenser skulle løftes til minimum alternativ 5, og kostnadene til dette skulle tas utenom potten. Arbeidsgiver brukte også 1 mill. kroner utenom potten til å heve lønnsnivået på IT-avdelingen.

Det ble også ført forhandlinger om individuelle tillegg, på den måten som har vært vanlig i mange år nå. Lokale oppgjør på individuelt grunnlag er arbeidskrevende for tillitsvalgtapparatet, men det er ingen tvil om at denne oppgjørsformen gir våre medlemmer en større del av lønnsopprykkene enn om pengene hadde blitt smurt jevnt utover. At Forskerforbundets medlemmer i gjennomsnitt gjør det bra er selvsagt gledelig, men liten trøst for de av våre medlemmer som heller ikke denne gangen nådde opp. Vi er derfor betenkt over det som ser ut som en stadig økende bruk av lokale forhandlinger på bekostning av generelle tillegg.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Seniorrådgiver Toril Ivarsøy

Vararepresentant: Professor Kristin Klock

 • AKAN-utvalget: Representant: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, vara: førsteamanuensis Helge Holgersen
 • IA-utvalget: Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Likestillingskomiteen: Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Velferdsutvalget:  Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen

Tilsettingsråd:

 • Sentralt Tilsettingsråd: Administrative stillinger: Rådgiver Arne Magnus Morken (1.5.17 – 30.4.19)
 • Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes (1.5.16 – 

  30.4.18)

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved

 • Det humanistiske fakultet: fra høst 2017: Professor Anne K Bang, AHKR, professor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)
 • Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt

Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi

 • Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Representant: Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi,

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)

 • Det humanistiske fakultet: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy, vara: professor Anne K Bang.
 • Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal, finne ny vara:
 • Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland, vara: professor Kristin Klock.
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Hans-Tore Hansen, vara: professor Kjell Erik Lommerud
 • Det psykologiske fakultet: Rådgiver Arne Magnus Morken, vara: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit, finne ny vara:
 • Universitetsmuseet: Forsker Morten Ramstad, vara seksjonssjef Camilla Celine Nordby
 • Universitetsbiblioteket: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann/ førstebibliotekar Pål H. Bakka.
 • Fakultet for kunst, musikk og design: Rådgiver Sol Sneltvedt, vara: Professor Steinar Sæthre
 • Sentraladministrasjonen: Seniorrådgiver Runa Jakhelln/ Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

Helge Holgersen har deltatt i Styringsgruppen for Nygårdsgaten 5.

Vi har vært representanter i mange innstillingskomitéer for instituttledere.

XIII Sentrale møter og konferanser

15.-16.1  Unio Stat konferanse, Losby Gods – Steinar Vagstad

6.-7.2  Forskerforbundets tariffseminar, Oslo – Steinar Vagstad, Helge Holgersen, Kjell Erik Lommerud og Toril Ivarsøy

14.-16. mars   Seminar med Forskerforbundets fagpolitiske foreninger, Danskebåten – Toril Ivarsøy

20.-21.3  Landsråd - Steinar Vagstad, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

16.-17.4  Vårseminar FFTA: Etterdønninger etter omorganiseringene i sektoren, Tromsø – Toril Ivarsøy

13-15.6  «Juridisk bøllekurs» - seminar for universitetssektoren, Sommarøy – Petter Jordan og Morten Ramstad

29.8  Erfaringsutveksling om lønnsforhandlinger UiB-NMBU, Oslo – Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

30.8  Forberedelse til lokale forhandlinger, Oslo – Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

11.-13.10  Kvinneseminar i Forskerforbundet: Kjønn, lønn og likestilling, Vilnius – Toril Ivarsøy

16.-17.10  Representantskapsmøte, Gardermoen – Steinar Vagstad, Helge Holgersen, Kjell Erik Lommerud og Toril Ivarsøy

8. -9.11  FFTAs høstseminar «Medbestemmelse og (skinn)demokrati i UH-sektoren», Kristiansand – Toril Ivarsøy

14.11    Forskningspolitisk seminar, Oslo – Helge Holgersen

3.-5.12  Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler, København –Steinar Vagstad, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud, Petter Jordan

XIV Sentrale verv

Steinar Vagstad har vært medlem i Forskerforbundets hovedstyre fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Han er gjenvalgt for perioden 1.1.2019 til 31.12.2021.

Steinar Vagstad har vært medlem i forhandlingsutvalget for Unio Stat i 2018.

Toril Ivarsøy er medlem i FFTAs nasjonale styre fra mars 2016-mars 2020.

Kjell Erik Lommerud er medlem i Forskerforbundets arbeidsgruppe for nytt lønnssystem i staten (oppnevnt av hovedstyret for perioden 1.7.2017-31.12.2018).

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets økonomi blir tatt opp som egne saker på Årsmøtet, men generelt kan vi si at lokallagets økonomi er god og i liten grad setter begrensninger på aktiviteten. Regnskapet viser et driftsresultat på ca. kr 83.000 ut av en samlet omsetning på 1,84 mill. kroner, og vi har nesten 2,0 mill. kroner «på bok».