Årsmelding 2017

I  Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler (tillitsvalgtressurser). Disse har vært benyttet på følgende måte:

Helge Holgersen: 50%

Toril Ivarsøy: 50%

Kjell Erik Lommerud: 100% i perioden 1.1-30.6, 50% i perioden 1.7-31.12.

Steinar Vagstad: 50% i perioden 1.7-31.12.

Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2017 var 1206.

III  Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.19

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet

Styret fra 22.3.2017 til 1.3. 2019:

StyremedlemmerVaramedlemmer

Ernst Nordtveit, professor, Det Juridiske fakultet

Sol Sneltvedt, rådgiver, Fakultet for kunst, musikk og design

Kristin Klock, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Audun H. Nerland, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Guttorm Alendal, professor, Matematisk institutt

Helga F. Kleiven, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Asbjørn Engevik, seksjonssjef, Universitetsmuseet i Bergen

Tor Tønsberg, professor, Universitetsmuseet i Bergen

Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Asbjørn Grønstad, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nestleder - Toril Ivarsøy, rådgiver, Det humanistiske fakultetet, sekretariatet

Michael Peter Riisøen, rådgiver, studieadministrativ avdeling

Helge Holgersen, førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet

Arne Magnus Morken, rådgiver, Det psykologiske fakultet

Erik Andreas Hanson, postdoktor, Matematisk institutt

Guro Sandnes, stipendiat, Det humanistiske fakultet

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Pål Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket 

Anne Katrine Bang, førsteamanuensis; AHKR

Randi Barndon, førsteamanuensis, AHKR

Arbeidsutvalget har bestått av Helge Holgersen, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad

Valgkomite frem til 1.3.2019:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA

Professor Per Einar Binder, PSYFAK

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 22. mars 2017 kl. 15.15 – 18.00.
Det møtte 31 medlemmer.

1. Fremtidens administrasjon Et engasjerende og oppklarende innlegg av Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 

Årsmøtet 2017 var et møte med valg

2.1  Årsmelding for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.2 Regnskap for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.3 Budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Meldte saker til Årsmøte

Henrik Kalisch ønsket en utredning om hva som har blitt gjort med punkt 12.

«Håndtering av akkumulerende rammekutt.» i arbeidsprogrammet for 2016.

Hovedtillitsvalgt Kjell Erik Lommerud og Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

informerte om saken sett fra Forskerforbundet og universitetsledelsen.

2.5 Arbeidsprogram for 2017 ble gjennomgått, diskutert og vedtatt.

2.6 Valg 2017-2019 

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til gjenvalgt leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon. I vårsemestet hadde Steinar Vagstad forskningstermin, og da fungerte Toril Ivarsøy som lokallagsleder og Kjell Erik Lommerud som hovedtillitsvalgt.

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln,  HR-avdelingen,forsker Håvard Hårstad, SV, førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og professor Leif Sæthre, MN.

Runa Jakhelln presenterte valgkomiteens forslag til styre på 10 medlemmer med personlige vara, som ble valgt ved akklamasjon.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2017 (23.2, 5-7.5, 12.6, 7.9). Styret har behandlet 13 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid. Vi arrangerte i tillegg et styreseminar i Paris.

Arbeidsutvalget har så lang som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

VI Tillitsvalgte

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Her har to av de frikjøpte tillitsvalgte møtt, i vårsemester vanligvis Kjell Erik Lommerud og enten Toril Ivarsøy eller Helge Holgersen, i høstsemesteret Steinar Vagstad og enten Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud eller Helge Holgersen.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

2017 har også vært preget av omstillinger ved sentraladministrative avdelinger og innkjøring av det nye KMD-fakultetet. Omstillingene har også ført til mange henvendelser fra våre medlemmer og bistand i forhold til spørsmål om deres rettigheter i forhold til innplassering, lønn og arbeidsmiljø.

Generelt sett har tillitsvalgtes arbeidstid i stor grad bestått av å følge opp enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, når det gjelder lønn, ansettelse, konflikter og arbeidsmiljø.

VII Arbeidsprogram 2017, med kommentarer

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider – kontinuerlig arbeid.
 2. Medlemsmøter/kurs. FFTA-kurs, kurs for utenlandske arbeidstakere og PhD-er (på engelsk). FFTA-kurset er gjennomført, kurset for utenlandske arbeidstakere er utsatt.
 3. Universitetspolitisk seminar 4.-5. april, på Solstrand – gjennomført.
 4. Styreseminar, 3.-7. mai, Det norske universitetssenteret i Paris – gjennomført.
 5. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, 28.-29. september på Solstrand – kurset ble avholdt i desember.
 6. Medlemsverving – kontinuerlig arbeid.
 7. Fornyelse av «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger». Her har det ikke skjedd noe.
 8. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt. Særavtalen for valgte og ansatte faglige ledere er revidert og utvidet til å dekke enkelte grupper (visedekaner og prodekaner) på en mye bedre måte enn i dag. For øvrig går dette sakte.
 9. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB. Her har det ikke skjedd noe.
 10. Forskningsterminregler: lokal oppfølging av det nye regelverket. Det har vært lite henvendelser, noe som kanskje betyr at de nye reglene fungerer etter intensjonen.
 11. Timeregnskap. Vi tar sikte på en kartlegging av undervisningsplikt, i første omgang med fokus på ulikheter i stipendiaters arbeidsforhold. Ikke gjennomført.
 12. Handtering av akkumulerende rammekutt – vi har hevdet vår mening overfor Universitetsledelsen gjentatte ganger. 
 13. Ny pensjonsordning. Ny pensjonsordning for offentlig ansatte forhandles i løpet av februar 2018, og det er derfor for tidlig å si noe om hva endringene vil gå ut på.
 14. Midlertidighet og kjønnsbalanse – vi deltar i de prosesser som foregår med mål om å få ned midlertidighet.
 15. Bedre data for bedre analyse – kontinuerlig arbeid. 

VIII Seminar og møter i egen regi

4.5 april: Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os, med antall 54 deltakere. Temaene var:

 • Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 • Humaniorameldingen, Arne Bugge Amundsen, dekan ved HF UiO
 • Universitetsøkonomi, Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi UiB
 • Rektorvalg: Team Olsen II
 • Eksellens i forskningen, Kenneth Hugdahl, professor og tidligere leder for fMRI-gruppen ved UiB
 • Åpne Landskap, Helge Holgersen, førsteamanuensis i psykologi, UiB
 • Fremtidens administrasjon, Sonja Dyrkorn, HR-direktør ved UiB

3-7 mai: Styreseminar ved Det norske universitetssenteret i Paris, 13 deltakere. Temaene var:

 • Introduksjon av senterets virksomhet, høyere utdanning i Frankrike og fransk politikk, ved Johs Hjellbrekke
 • Nytt lønnssystem i Staten, Steinar Vagstad
 • Aktuelle saker og prosesser som foregår ved UiB, De tillitsvalgte
 • Gjennomgang av den nye loven om statensansatte, med en mer inngående behandling av de nye reglene om midlertidighet, Advokat Mariann Helen Olsen
 • Meritteringsordninger for undervisning, Guttorm Alendal, Kikki F. Kleiven
 • Systematisk HMS-arbeid ved UiB, roller og samarbeid, Runa Jakhelln
 • Forskerforbundet ved UiB og hvordan vi håndterer individuelle saker

2.mai FFTA ved UiB arrangerte seminar med årsmøte i Bergen på Grand Hotel Terminus, med 27  deltakere. FFTA er Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte. Temaene var: "FREMTIDENS KONTOR – KONFLIKTHÅNDTERING"

 • Hvem trivs best i  öppna landskap? – Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep
 • Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor? – Tore Tungodden, ass.direktør UiB
 • Konflikter i UoH-sektoren – Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB
 • Årsmøte i FFTA-UiB – Runa Jakhelln, leder FFTA

13-14 desember: Tillitsvalgtopplæring for styret på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 20 deltakere.

Tema som ble behandlet var:

 • Nytt lønnssystem i staten – hva tenker arbeidsgiver? Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør UiB
 • Erfaringer med årets lønnsoppgjør – hva har vi lært? Steinar Vagstad, leder FUB
 • Lønnspolitikk ved UiB i støpeskjeen – hva tenker rektoratet? Margareth Hagen, prorektor UiB
 • Trakassering Sonja Dyrkorn, HR-direktør UiB
 • Ny offentlig pensjon Kjell Erik Lommerud, UiB

Seminarene ble finansiert ved OU- midler og egne midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på HR-avdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan, Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. (Vi må ta en stor restrukturering i løpet av året)

X Møter med UiBs administrasjon

20.-21.3  Vårseminaret til MatNat, Solstrand – Kjell Erik Lommerud

9.- 10.5  Forhandlingsutvalgets årlige samarbeidskonferanse, Quality Hotel Edvard Grieg – Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

XI Lønnsforhandlinger 2017

Lønnsoppgjøret innebar et sentralt tillegg på 0,33 % med virkningsdato 1. mai og lokale forhandlinger om en pott på 0,8 % av lønnsmassen med virkningsdato 1. juli. Som i 2016 ble det separate forhandlinger for Akademikerne (som fikk ingenting i sentrale tillegg og en ramme på 0,85 % av lønnsmassen til fordeling lokalt, med virkningsdato 1.10) og LO/Unio/YS. I år ga UiB etter for Parat og NTLs krav om lavtlønnspott, men Forskerforbundet bidro til at dette ble begrenset til teknisk-administrative stillinger, finansiert av andre teknisk-administrativt ansatte.

Oppgjøret resulterte i en del rariteter som setter vår omforente lønnspolitikk i et noe merkelig lys. I vår del av oppgjøret (LO/Unio/YS) ble det for eksempel i hovedsak gitt individuelle tillegg etter de lønnspolitiske kriteriene (bidrag til universitetets måloppfyllelse), mens man i Akademikerne-oppgjøret valgte å gi alle involverte det samme prosentvise tillegget, enten man hadde bidratt til universitetets måloppfyllelse eller ei.

Oppgjøret var også en god illustrasjon på de problemene man møter når mer av lønnsdannelsen skyves ut til de lokale partene, som mangler både kompetanse og ressurser til å gjøre dette på en forsvarlig måte.

Lokale oppgjør på individuelt grunnlag er arbeidskrevende for tillitsvalgtapparatet, men det er ingen tvil om at denne oppgjørsformen gir våre medlemmer en større del av lønnsopprykkene enn om pengene hadde blitt smurt jevnt utover. Dette gjelder også våre medlemmer i teknisk-administrative stillinger, som gjorde det bedre i dette oppgjøret enn i oppgjøret i 2016, til tross for lavtlønnspotten som i svært liten grad gikk til våre medlemmer.

At Forskerforbundets medlemmer i gjennomsnitt gjør det bra er selvsagt gledelig, men liten trøst for de av våre medlemmer som heller ikke denne gangen nådde opp. Vi ønsker derfor mer bruk av generelle tillegg.

XII Representanter i lokale utvalg

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Rådgiver Toril Ivarsøy, som også har ledet utvalget i 2017. Vararepresentant: førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Arbeidsutvalget til AMU: Rådgiver Toril Ivarsøy
 • AKAN-utvalget: Representant: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, vara: førsteamanuensis Helge Holgersen
 • IA-utvalget: Representant: Professor Steinar Vagstad. Fra høsten 2017 har Helge Holgersen overtatt dette vervet.
 • Likestillingskomiteen: Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Velferdsutvalget: Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet
 • Sentralt Tilsettingsråd for Administrative stillinger: Rådgiver Arne Magnus Morken (1.5.17 – 30.4.19)
 • Sentralt Tilsettingsråd for Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes (1.5.16 – 30.4.18)
 • Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det humanistiske fakultet: fra høst 2017: Professor Anne K Bang, AHKR, professor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)
 • Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt, Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi
 • Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2
 • Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Representant: Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi,

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)

 • Det humanistiske fakultet: Rådgiver Toril Ivarsøy, vara: professor Anne K Bang.
 • Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal.
 • Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland, vara: professor Kristin Klock.
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Hans-Tore Hansen, vara: professor Kjell Erik Lommerud.
 • Det psykologiske fakultet: Rådgiver Arne Magnus Morken, vara: Førsteamanuensis Helge Holgersen.
 • Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit.
 • Universitetsmuseet: Professor Tor Tønsberg, vara: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik.
 • Universitetsbiblioteket: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann/ førstebibliotekar Pål H. Bakka.
 • Fakultet for kunst, musikk og design: Rådgiver Sol Sneltvedt, vara: Førstelektor Steinar Sætre.
 • Sentraladministrasjonen: Seniorrådgiver Runa Jakhelln/ Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen.

Toril Ivarsøy har deltatt i Styringsgruppe for utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester (#ORG2022)

Helge Holgersen har deltatt i Styringsgruppen for Nygårdsgaten 5.

Kjell Erik Lommerud har deltatt Styringsgruppen for HF2018

Vi har vært representanter i mange innstillingskomitéer for instituttledere.

XIII Sentrale møter og konferanser

7.-8.2  Tariffkonferanse, Oslo – Helge Holgersen, Kjell Erik Lommerud og Toril Ivarsøy

9-10.3.  Årsmøte og vårseminar for FFTA nasjonalt, Trondheim – Toril Ivarsøy

28.-29.3  Landsråd - Steinar Vagstad, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

14.-16.6  Bøllekurs, Oskarsborg – Helge Holgersen og Petter Jordan

18-19.9  Seminar for teknisk/adm. ansatte i FF ved HVL, Voss – Toril Ivarsøy

2-4.11  Kvinneseminar: Redskap for påvirkning, Tallinn – Toril Ivarsøy

9-10.11  Høstseminar for FFTA nasjonalt, Lillehammer – Toril Ivarsøy

14.11  Forskningspolitisk seminar, Oslo. Steinar Vagstad, Helge Holgersen, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud

19.-21.11  OU kurs lønn for Forskerforbundet ved UiT, Longyearbyen – Steinar Vagstad

27.-29.11  Sektorseminar universitet og vit. høyskoler, København – Steinar Vagstad, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud, Runa Jakhelln, Helge Holgersen og Petter Jordan

20.12  Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan – Steinar Vagstad

XIV Sentrale verv

Steinar Vagstad er medlem i Forskerforbundets hovedstyre fra 1.1.2016 til 31.12.2018.
Toril Ivarsøy er medlem i FFTAs nasjonale styre fra mars 2016-mars 2018.

Kjell Erik Lommerud er medlem i Forskerforbundets arbeidsgruppe for nytt lønnssystem i staten (oppnevnt av hovedstyret for perioden 1.7.2017-31.12.2018).

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets økonomi blir tatt opp som egne saker på Årsmøtet, men generelt kan vi si at lokallagets økonomi er god og i liten grad setter begrensninger på aktiviteten. Regnskapet viser et driftsresultat på kr 8.000 ut av en samlet omsetning på 1,67 mill. kroner, og vi har over 1,9 mill. kroner"