Årsmelding 2016

I  Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler (tillitsvalgtressurser). Disse har vært benyttet på følgende måte:

Helge Holgersen: 50%

Toril Ivarsøy: 50%

Kjell Erik Lommerud: 50%

Steinar Vagstad: 50%

Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2016 var 1100.

III Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.17

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet

Styret fra 1.3.2016 til 1.3. 2017:                                                   

Styremedlemmer Varamedlemmer

Ernst Nordtveit, professor, Det Juridiske fakultet

Tor Tønsberg, professor, Universitetsmuséet

Kristin Klock, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Audun H. Nerland, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marcus A. Bezem, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Guttorm Alendal, professor, Matematisk institutt

Helga F. Kleiven, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ruth-Anne Sandaa, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Asbjørn Grønstad, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Toril Ivarsøy, rådgiver, Det humanistiske fakultet

Asbjørn Engevik,

seksjonssjef, Universitetsmuseet i Bergen

Helge Holgersen, førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet

Arne Magnus Morken, rådgiver, Det psykologiske fakultet

Kristine Jørgensen, forsker, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Guro Sandnes, stipendiat, Det humanistiske fakultet

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Pål Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket 

Randi Barndon, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet

Jill Walker Rettberg, professor, Det humanistiske fakultet

 

Arbeidsutvalget har bestått av Helge Holgersen, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad

Valgkomite frem til 1.4.2016:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA
Forsker Håvard Haarstad, SV,
Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og
professor Leif Sæthre, MN.

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 25. februar 2016 kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 31 medlemmer.

1. Kjønnsbalanse

Et engasjerende og oppklarende innlegg om kjønnsbalanse ved UiB ved Professor Steinar Vagstad, Forskerforbundet.

 

Årsmøtet 2016 var et møte med suppleringsvalg på vara i gruppe B.

 

2.1  Årsmelding for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.2 Regnskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.3 Budsjett for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Meldte saker til Årsmøte

Professor Jarle Berntsen presenterte en bekymringsmelding knyttet til akkumulerende rammekutt ved UiB. Det var en diskusjonsrunde i salen med flere gode innspill.

 

Forslag til vedtak: «Årsmøtet ønsker at UiB gir de ansatte muligheter til å utvikle seg og de må gis muligheter til å nå sitt potensiale som medarbeidere. Årsmøtet utrykker bekymring for effekten av økte/akkumulerende rammekutt. Årsmøtet ber styret i Forskerforbundet ved UiB om å følge dette opp med ledelsen ved UiB.»

 

Forslaget ble stemt over og vedtatt med 28 stemmer. Tre personer stemte blankt.

 

2.5 Arbeidsprogram for 2016 ble gjennomgått, diskutert og vedtatt.

2.6 Suppleringsvalg Valg 2016-2017 Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa  Jakhelln, forsker Håvard Haarstad, førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn og professor Leif  J. Sæthre. Professor Leif J. Sæthre presenterte valgkomiteens forslag:

Stipendiat Guro Sandnes ved Institutt for fremmedspråk ble valgt ved akklamasjon.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2016 (17.2, 13.6, 24.8, 12.10, 12.12). Styret har behandlet 22 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid. Vi arrangerte i tillegg et styreseminar i Roma.

Arbeidsutvalget har så lang som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

VI Tillitsvalgte

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Her har Steinar Vagstad og enten Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud eller Helge Holgersen møtt.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

2016 har også vært preget av omstillinger ved sentraladministrative avdelinger og opprettelse av et nytt fakultet ved UiB, hvor tillitsvalgte har deltatt i styringsgrupper og arbeidsgrupper. Omstillingene har også ført til mange henvendelser fra våre medlemmer og bistand i forhold til spørsmål om deres rettigheter i forhold til innplassering, lønn og arbeidsmiljø.
Generelt sett har tillitsvalgtes arbeidstid i stor grad bestått av å følge opp enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, når det gjelder lønn, ansettelse, konflikter og arbeidsmiljø.

VII Arbeidsprogram 2016, med kommentarer

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider. Vi setter pris på tilbakemelding fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.
 2. Medlemsmøter/kurs: FFTA-kurs - gjennomført, kurs for utenlandske arbeidstakere – utsatt til 2017
 3. Universitetspolitisk seminar 13.-14. april, på Solstrand – gjennomført
 4. Styreseminar, 4.-8. mai, Det norske institutt i Roma – gjennomført
 5. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, 15. – 16. september, på  Solstrand – gjennomført
 6. Medlemsverving – kontinuerlig arbeid. Vi har bla. stått på stand for å verve nye studentmedlemmer. Vi har deltatt på introduksjonskurs for nytilsatte på stand
 7. Fornyelse av «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger»  
 8. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt – vi har bedt om særavtale og følger det opp
 9. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB. 
 10. Forskningsterminregler. Nytt regelverk er straks på plass, men det vil være behov for lokal oppfølging.
 11. Timeregnskap  
 12. Handtering av akkumulerende rammekutt –vi har hevdet vår mening overfor Universitetsledelsen gjentatte ganger
 13. Ny pensjonsordning – venter på nytt fra sentralt hold 
 14. Midlertidighet og kjønnsbalanse – vi deltar i prosessen som foregår med mål om å få ned midlertidighet
 15. Bedre data for bedre analyse – kontinuerlig arbeid

VIII Seminar og møter i egen regi

13-14 april: Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os, med antall 54 deltakere. Temaene var:

Fusjonar og samarbeid i vest: Framtida for små høgskolar med ny lærarutdanning ved

Rektor Johann Roppen, Høgskolen i Volda og Rektor Dag Rune Olsen, UiB 

Produktivitet i UH-sektoren ved Direktør Christine B. Meyer, SSB

Intern ressursfordeling: Risa II ved Professor Alf Erling Risa, UiB

Kvalitet i utdanning ved Viserektor Oddrun Samdal, UiB og Professor Arild Raaheim, UiB

Rampete barn ved Førsteamanuensis Helge Holgersen, UiB

Ny tjenestemannslov ved Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet

Effektiviseringsprosjektet ved Ass. universitetsdirektør Tore Tungodden, UiB

Aktuelle saker fra Forskerforbundet ved Forbundsleder Petter Aaslestad FF.

4-8 mai: Styreseminar ved Det norske instituttet i Roma, 11 deltakere Temaene var:

Omstilling – Lov og regelverk ved Advokat Mariann Helen Olsen fra

Forskerforbundet 

Medbestemmelse i fusjonsprosesser ved Advokat Mariann Helen Olsen fra Forskerforbundet

Omstillingsavtale – problemstillinger og erfaringer ved Advokat Mariann Helen Olsen fra Forskerforbundet

Insentiver for undervisning: finst det fornuftige indikatorar å belønne? Ved Steina Vagstad

Status for KHIB-fusjonen ved Kjell Erik Lommerud

Det norske instituttet i Roma: orientering om instituttets virksomhet ved avd. leder Anne Nicolaysen

9.mai FFTA ved UiB arrangerte seminar med årsmøte i Bergen på Grand Hotel Terminus, med 42  deltakere. FFTA er Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte. Temaene var:

#ORG2022: Presentasjon av arbeid med å tilpasse administrative ressurser ved UiB (prorektor Anne Lise Fimreite)

Informasjon om Forskerforbundet og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte ved UiB (Arne Magnus Morken),

  Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger (advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat)

  Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv (fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB)

  Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre? (tillitsvalgt Kjell Erik Lommerud, UiB)

29-30. september: Tillitsvalgtopplæring for styret på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 22 deltakere.

Tema som ble behandlet var:

-  Konflikter og konflikthandtering – hva sier lov- og avtaleverket? Ved Stine Nordgren Johannessen, advokat, Forskerforbundet

-  Lønn og lønnsutvikling for UiB-ansatte/Tariff 2016 ved Steinar Vagstad og Kjell Erik Lommerud, professor/tillitsvalgt FUB

-  Hvem trivs best i öppna landskap? Ved Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep

-  Fortrinnsrett - hva er å anse som en passende stilling? Ved Stine Nordgren Johannessen

Seminarene ble finansiert ved OU- midler og egne midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på HR-avdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan, Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. (Vi må ta en stor restrukturering i løpet av året)

X Møter med UiBs administrasjon

21.-22.4  Vårseminaret til MatNat, Solstrand – Steinar Vagstad og Kjell Erik Lommerud

4.- 5.2   Forhandlingsutvalgets årlige seminar, Flesland – Steinar Vagstad, Kjell Erik 
   Lommerud, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

XI Lønnsforhandlinger 2016

Lønnsoppgjøret innebar et sentralt tillegg på 1,15 % med virkningsdato 1. mai og lokale tillegg på 1,5 % med virkningsdato 1. juli. Det spesielle med årets lønnsoppgjør var at det ble inngått to separate tariffavtaler, en med Akademikerne og en med LO/Unio/YS. Dette skapte en god el problemer, blant annet var det vanskelig å få dokumentert hvordan pottene til de to lokale oppgjørene var regnet ut.

Lokale oppgjør på individuelt grunnlag er arbeidskrevende for tillitsvalgtapparatet, men etter vår mening fordelaktig for mange av medlemmene våre.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):  Rådgiver Toril Ivarsøy

Vararepresentant: Professor Kristin Klock

Arbeidsutvalget til AMU: Toril Ivarsøy

AKAN-utvalget:  Representant: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann

IA-utvalget: Representant: Professor Steinar Vagstad

Likestillingskomiteen: Representant: Førsteamanuensis Randi Barndon

Sentralt Tilsettingsråd: Administrative stillinger: Vararepresentant: Seksjonssjef Asbjørn Engevik
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det humanistiske fakultet: Førsteamanuensis Torodd Kinn, LLE, professor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt

Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Representant: Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi

Velferdsutvalget:  Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet

Vara: Seksjonssjef Asbjørn Engvik, Universitetsmuseet.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)

Det human. fakultet: Rådgiver Toril Ivarsøy (leder av IDU ved HF)/ professor Jill Walker Rettberg

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland / professor Kristin Klock.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Hans-Tore Hansen / professor Kjell Erik Lommerud.

Det psykologiske fakultet: Førsteamanuensis Helge Holgersen/ rådgiver Arne Magnus Morken (byttet fra høsten 2016)

Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit / professor Hans Fredrik Marthinussen.

Universitetsmuseet: Seniorkonsulent Asbjørn Engvik / Professor Tor Tønsberg.

Universitetsbiblioteket: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann/ førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Rådgiver Michael Riisøen/ Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen.

Kirstine Folmann sitter i styret for bibliotekforeningen

Toril Ivarsøy har deltatt i:

Styringsgruppe for utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester (kalt #ORG2022)
Styringsgruppen for etablering av nytt fakultet for kunst, musikk og design (Kjell Erik var vara) Forskerforbundets representant i gruppen for å revidere dokumentet «Stillingsstruktur og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger ved UiB» - vedtatt i Universitetsstyret april 2016.

Kjell Erik Lommerud har deltatt i:

Styringsgruppen for HF2018

Styringsgruppen for fusjon med Kunst og designhøyskolen i Bergen

Steinar Vagstad har deltatt i:

Arbeidsgruppe for sceniario MatNat 2030

Vi har vært representanter i mange innstillingskomitéer for styrere.

XIII Sentrale møter og konferanser

10.-11.2  Tariffkonferanse, Oslo - Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

5.-6.4  Landsråd - Steinar Vagstad, Helge Holgersen og Toril Ivarsøy

15.-17.6  Bøllekurs, Kristiansand - Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

30.8  Forberedelse til lokale forhandlinger – Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

17.-18.10   FFTA 50-års jubileum og nasjonalt høstseminar i Oslo– Toril Ivarsøy

5.-7.12  Sektorseminar universitet og vit. høyskoler, Larvik – Steinar Vagstad, Toril Ivarsøy og Helge Holgersen og Petter Jordan

XIV Sentrale verv

Steinar Vagstad er medlem i Forskerforbundets hovedstyre fra 1.1.2016 til 31.12.2018
Toril Ivarsøy er medlem i FFTAs nasjonale styre fra mars 2016-mars 2018

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets økonomi blir tatt opp som egne saker på Årsmøtet, men generelt kan vi si at lokallagets økonomi er god og i liten grad setter begrensninger på aktiviteten.