Årsmelding 2015

Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler (tillitsvalgtressurser) fra 1. februar 2012. Disse har vært benyttet på følgende måte:

Steinar Vagstad: 50%
Randi Barndon: 50% frem til 1. august 2015
Kjell Erik Lommerud : 50% til 1. august 2015, 100% fra 1. august 2015 – 1.1.2016
Toril Ivarsøy: 50%
Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2015 var 1089.

III Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.17

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR, Det humanistiske fakultetet, til 1. august 2015: Nestleder:Rådgiver Toril Ivarsøy frå 1. august 2015
Professor Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi, SV-fakultetet

Styret fra 1.3.2015 til 1.3. 2017:


Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet.
vara: Professor Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen.
Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
vara: Professor Audun H. Nerland, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Marcus A. Bezem, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Professor Guttorm Alendal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Førsteamanuensis Helga F. Kleiven, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Professor Ruth-Anne Sandaa, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
vara: Professor Asbjørn Grønstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet.
vara: Seksjonssjef Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen.
Førsteamanuensis Helge Holgersen, Det psykologiske fakultet.
vara: Rådgiver Arne Magnus Morken, Det psykologiske fakultet.
Forsker Kristine Jørgensen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
vara: Postdoktor Line Hellebø Rykkja, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann, Universitetsbiblioteket. 
vara: Førstebibliotekar Pål Bakka, Universitetsbiblioteket.
Førsteamanuensis Randi Barndon, Det humanistiske fakultet. 
vara: Professor Jill Walker Rettberg, Det humanistiske fakultet.

 Arbeidsutvalget har bestått av Helge Holgersen (fra 1.8.2015), Steinar Vagstad, Randi Barndon (til 1.8.2015), Toril Ivarsøy og Kjell Erik Lommerud.

Valgkomite frem til 1.3.2015:
Professor Torodd Kinn, Det humanistiske fakultet.
Rådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen.
Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi.

IV Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 17. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 31 medlemmer.

  1. Årsmøtesaker

  Professor Steinar Vagstad ble valgt som ordstyrer.

2.0   Årsmelding for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.1  Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.2  Budsjett for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.3  Arbeidsprogram for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.4  Valg 2015-2017

Valgkomiteén har bestått av professor Alf Erling Risa, professor Torod Kinn og seniorrådgiver Runa Jakhelln.
Alf Erling Risa presenterte valgkomiteens forslag:

 

  2.4.1  Valg på leder:

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble gjenvalgt som leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon.

2.4.2  Valg til styret:

Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara, se punkt III

 

2.4.3 Valg på valgkomité, styrets forslag:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA gjenvalgt. Nye medlemmer er Forsker Håvard Hårstad, SV,
Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og professor Leif Sæthre, MN. Valgt ved
akklamasjon

  Lokalt lønnsoppgjør 2014

 

Et engasjerende og oppklarende innlegg om det lokale lønnsoppgjøret ved UiB av Professor Kjell Erik Lommerud, Forskerforbundet. 

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015 (9.2, 2.3, 21.4, 9.6, 8.9, 4.11,9.12). Styret har behandlet 33 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid. Vi arrangerte i tillegg et styreseminar i Athen og et medlemsmøte/halvdagsseminar for våre medlemmer 2. desember om universitetsøkonomi.
Arbeidsutvalget har så lang som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

VI Hovedtillitsvalgte 

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Her har Steinar Vagstad og enten Randi Barndon, Kjell Erik Lommerud eller Toril Ivarsøy møtt.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

VII Arbeidsprogram 2015, med kommentarer 

1.  Universitetspolitisk seminar 19.-20 mars, på Solstrand, ble avviklet etter planen. Se VIII

2.  Styreseminar, 6.-9. mai, Det norske institutt i Roma (endret til Det norske institutt i Athen)

3.  Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, på Solstrand 24. – 25. september. Se VIII

4.  Medlemsverving. Dette jobbes det med kontinuerlig. Vi stod bl.a. på stand for

studentmedlemsrekruttering 26. august på Studentsenteret og ved Sydneshaugen skole, og arrangerte stipendiatseminar for alle stipendiater, også ikke-medlemmer den 27. oktober.

5.  Fornyelse av Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger. Nåværende treårsplan gikk ut 2005. Vi har etterlyst denne i Forhandlingsutvalget, men arbeidet er ikke påbegynt

6.  Ny lønnspolitikk for UiB, herunder kompensasjon for ekstrainnsats i diverse verv og utvalg. Det er i løpet av 2015 utarbeidet et nytt lønnspolitisk dokument for UiB, og vi har fått på plass en særavtale som sikrer automatiske lønnstillegg for personer som får tilsatte som oppnår prestisjefylte prosjekter som ERC, EU SFF, SFU OG SFI. Vi jobber fortsatt med kompensasjon for ulike former for ekstrainnsats som faller utenfor denne særavtalen.

7.  Medlemsmøter/kurs. 1 medlemsmøte avhold i høst, se punkt VIII

8.  Elementer til en livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen, herunder å utvikle normer for emeritusordninger. Vi har sendt brev til arbeidsgiver og etterlyst en vurdering av mulighetene for å la personer som ikke lenger har et ansettelsesforhold til UiB beholde tilgang til bibliotekstjenester, epost og annet.

9.  Forskningsterminregler. Nytt reglement er straks på plass, men det vil være behov for lokal oppfølging.

10.  Timeregnskap – felles normering?

11.  Revidering av våre hjemmesider.

VIII Seminar og møter i egen regi

 12-13 mars: Vi arrangerte nasjonalt FFTA-seminar med årsmøte i Bergen, med 83 deltakere. FFTA er Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte. Temaene var: Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen. «Kunnskapsarbeideren» ved Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet. «Nasjonalt samarbeid i sektoren - flyten mellom administrasjon og fag» ved Henrik von Achen, professor og direktør Universitetsmuseet i Bergen. «Kunnskapsarbeideren – relatert til FFTA prosjektet «Kompetanse- og lønnsutvikling for teknisk/administrativt personale i Forskerforbundet»» ved Hans-Petter Isaksen, seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen og styremedlem FFTA. «Motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeideren» ved Trine Moe, fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

«Fagforeningsstrategi for kunnskapsarbeideren» ved Rolf Øivind Utgård, rådgiver og forsker. «Sterke sammen - motivasjon og arbeidsglede» ved Trond Haukedal, motivator.

19-20 mars: Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os, med antall 53 deltakere. Temaene var:

Finansiering: «Finansieringsutvalgets rapport» v/Utvalgsmedlem Kjell Erik Lommerud

«Finansiering og intern ressursfordeling ved UiB» v/Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

Struktur og fusjonar: Innlegg ved Stortingsrepresentant Marianne Aasen, Ap, Rektor Ole Gunnar Søgnen, HiB, Professor Kristian Steinnes, NTNU, Rektor Dag Rune Olsen, UiB

«Talent og eksellens» Innlegg ved Leder Petter Aaslestad, Forskerforbundet

Dekan Helge K Dahle, MatNat, Dekan Margareth Hagen, HF

«Ny personalpolitikk i UoH-sektoren? Midlertidighet, innstegsstillinger, professoropprykk og fortrinnsrett» v/ Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet  

«Aktuelle saker fra Forskerforbundet» v/ Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet

6-10 mai: Styreseminar ved Det norske instituttet i Athen, det var 9 deltakere

24-25 september: Tillitsvalgtopplæring for styret på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 16 deltakere.

Tema som ble behandlet var: «Innføring i noen sentrale lover og avtaler», «Foreslåtte og allerede gjennomførte endringer i lover og regler: konsekvenser for vår sektor?», «4-årsregelen» ved Stine Nordgren Johannesen, advokat, Forskerforbundet. «Rattsøutvalget: Produktivitetsstudier i UoH-sektoren?», «Omstilling av vitenskapelig ansatte: bruk av sluttpakker?» ved Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt. «Nytt fra Forskerforbundet og Forskerforbundets Arbeidsprogram» ved Toril Ivarsøy, tillitsvalgt.

27 oktober stipendiatseminar åpent for alle stipendiater uavhengig medlemskap. Ved spesialrådgiver Jon W. Iddeng - FF sentralt. Tema var Tilsettingsvilkår og forskerutdanning, Permisjom, forlengelse og så NAV?, Lønn som fortjent og Etter stipendiatperioden – videre karriere. Det var 80 deltakere.

2 desember Halvdagsseminar om universitetsøkonomi 61 deltakere

«Rammefortellinga: Norsk økonomi framover og konsekvensar for Universiteta» ved Steinar Vagstad, lokallagsleder og professor i samfunnsøkonomi, UiB. «Finansiering av UH-sektoren: Kampen om basis» ved Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt og professor i samfunnsøkonomi, UiB. «UiB-økonomi: lokal strategi møter nasjonalt gitte rammer» ved Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør, UiB. «Erfaringer med trange budsjett» Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet og professor i historie, NTNU. «Den nye publiseringsindikatoren: Krøllete tellekantar» ved Steinar Vagstad

Seminarene ble finansiert ved OU- midler og egne midler.

IX Informasjon fra lokallaget 

Organisasjonene ved UiB deltar på HR-avdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. (Vi må ta en stor restrukturering i løpet av året)

X Møter med UiBs administrasjon 

13.-14.4   Vårseminaret til MatNat, Solstrand – Steinar Vagstad

20.-21.5   Forhandlingsutvalgets årlige seminar, Clarion Hotel Flesland – Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Toril Ivarsøy og Randi Barndon

XI Lønnsforhandlinger 2015

Hovedtariffavtalene i staten er 2-årige. Oppgjøret 2015 var et mellomoppgjør der hovedfokus ble på fordeling av penger, men med en vesentlig mindre pott enn i tidligere år. Frontfagoppgjøret resulterte i en ramme for årslønnsvekst på 2,7 %. Men i staten ble overhenget beregnet til 2,1 %, og med en lønnsglidning på 0,5 % var det lite igjen til fordeling. Etter megling ble de sentrale partene til slutt enige om et datotillegg (pr. 1.5.2015) på 0,19 % fra lønnstrinn 40 og oppover. Det ble ikke satt av midler hverken til justeringer eller til lokale lønnsoppgjør. De enkelte statsinstitusjonene kan sette av budsjettmidler til lokale forhandlinger, men Universitetet i Bergen satte ikke av noe denne gangen heller.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):
Nestleder: Rådgiver Toril Ivarsøy
Vararepresentant: Professor Kristin Klock

Arbeidsutvalget i AMU:
Toril Ivarsøy

AKAN-utvalget:
Representant: Førsteamanuensis Kirstine Folman

IA-utvalget:
Representant: Professor Steinar Vagstad

Likestillingskomiteen:
Representant: Førsteamanuensis Randi Barndon

Sentralt Tilsettingsråd:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Seksjonssjef Asbjørn Engevik
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:

Det humanistiske fakultet
Førsteamanuensis Torodd Kinn, LLEprofessor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt

Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi

Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi

Velferdsutvalget:
Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet
Vara: Seksjonssjef Asbjørn Engvik, Universitetsmuseet.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det human. fakultet: Rådgiver Toril Ivarsøy / professor Jill Walker Rettberg.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal / professor Leif J. Sæthre* - *til 30. september.

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland / professor Kristin Klock.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Hans-Tore Hansen / professor Kjell Erik Lommerud.

Det psykologiske fakultet: Førsteamanuensis Helge Holgersen/ rådgiver Arne Magnus Morken

Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit / professor Hans Fredrik Marthinussen.

Universitetsmuseet: Seniorkonsulent Asbjørn Engvik / Professor Tor Tønsberg.

Universitetsbiblioteket: Universitetsbibliotekar Kirstine Folmann/ førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Førstekonsulent Michael Riisøen/ Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen.

Representant i styringsgruppen for organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB fra juni 2014 – Toril Ivarsøy.

Representant i styringsgruppene for omstilling ved HF og ved Universitetsmuseet – Randi Barndon.

Kirstine Folmann sitter i styret for bibliotekforeningen

Toril Ivarsøy har deltatt i:

•  Styringsgruppen for OU-prosjektet av sentraladministrative avdelinger ved     UiB

•  Styringsgruppen for organiseringsprosjekt av Studieadministrativ avdeling

•  Forskerforbundets representant i gruppen for å revidere dokumentet   «Stillingsstruktur og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og   tekniske stillinger ved UiB»

Kjell Erik Lommerud har deltatt i:

•  I styringsgruppen for HF2018

•  I styringsgruppen for kunstneriskfakultet fase II jeg ikke, spør Kjell Erik!

XIII Sentrale møter og konferanser 

4.-6.2 OU kurs for fagpolitiske foreninger, danskebåten - Steinar Vagstad holdt innlegg om UoH- finansiering. Toril Ivarsøy holdt innlegg om UiB sin rolle i strukturprosessen i UH-sektoren.

11.-12.2  Tariffkonferanse, Losby Gods - Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

4.-6.3 HTV-seminar, Longyearbyen – Steinar Vagstad

12.3 FFTA nasjonalt vårseminar – Steinar Vagstad, Petter Jordan, Toril Ivarsøy og Asbjørn Engevik

19.-20.3 Universitetspolitisk seminar, Solstrand – Steinar Vagstad, Petter Jordan, Toril Ivarsøy, Kjell Erik  Lommerud, Pål H. Bakka, Asbjørn Grønstad, Kirstine Folmann, Arne Magnus Morken, Ruth-Anne Sandaa, Ernst Nordtveit, Asbjørn Engevik, Kristin Klock, Guttorm Alendal, Runa Jakhelln, og Michael Riisøen.

25.-26.3 UNIO-konferanse om høyere utdanning - Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

8.-9.4 Landsråd - Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud og Toril Ivarsøy

6.-10.5 Styreseminar, Athen – Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Toril Ivarsøy, Petter Jordan,Helga F. Kleiven, Kirstine Folmann, Ernst Nordtveit, Arne Magnus Morken og Guttorm Alendal.

15.-17.6 Bøllekurs, Stavanger - Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Petter Jordan og Toril Ivarsøy 
21.-22.9  HTV-seminar, Oslo Plaza - Steinar Vagstad

24.-25.9 Tillitsvalgtopplæring, Solstrand – Randi Barndon, Asbjørn Engevik, Kirstine Folmann, Guttorm Alendal, Marcus A. Bezem, Pål Hermod Bakka, Toril Ivarsøy, Runa Jakhelln, Petter Jordan, Kjell Erik  Lommerud, Ernst Nordtveit, Michael Riisøen, Helge Holgersen, Helga F. Kleiven og Steinar Vagstad

19.10 FFTA nasjonalt høstseminar i Oslo– Toril Ivarsøy

20.-21.10 Representantskapsmøte, Oslo – Steinar Vagstad, Helge Holgersen, Kirstine Folmann, Runa Jakhelln , Toril Ivarsøy og Petter Jordan

27-29.10 Seminar: Omstilling i staten, KMD og hovedorganisasjonene, seminar med FU - Toril Ivarsøy

17.11 Forskningspolitisk seminar, Oslo – Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy

23.-25.11 Sektorseminar, København - Steinar Vagstad, Kjell Erik Lommerud, Toril Ivarsøy, Kirstine Folmann, Petter Jordan og Runa Jakhelln

2.12 Seminar om universitetsøkonomi

XIV Sentrale verv  

Toril Ivarsøy var medlem i Forskerforbundets hovedstyre frem til 31.12.2015 

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet) 

Forskerforeningen er betegnelsen på de midlene vi disponerer fra den tid da vi var en selvstendig forening innmeldt i Norsk Forskerforbund. Disse midlene er forrentet med kr. 8285. Dette representerer en rente på 1,0 %. Ingen utgifter er belastet denne «kontoen». Driftsmidlene fra Forskerforbundet (kontingentandel og tilskudd fra OU-midler) viser et underskudd på kr. 59 593.

Begge disse «kontoene» revideres sammen med Forskerforbundet sentralt.

Forskerforbundet ved UiB har et annuum på kr 64 000 fra UiB. Dette revideres av UiBs revisjon. Her har vi et overforbruk på kr 28.215 for 2015. Dette må sees i sammenheng med underforbruket på kr 22 150 for 2014.

Ytterligere kommentarer til regnskapstallene vil bli gitt i årsmøtet.