Årsmelding 2014

Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler (tillitsvalgtressurser) fra 1. februar 2012. Disse har vært benyttet på følgende måte:

Steinar Vagstad: 50%

Randi Barndon: 50%

Kjell Erik Lommerud : 50%

Toril Ivarsøy: 50%

Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2014 var 1075.

III Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.15

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR, Det humanistiske fakultetet.

Styremedlemmer og vara:
Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet.
vara: Professor Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen.
Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
vara: Professor Audun H. Nerland, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Marcus A. Bezem, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Ruth-Anne Sandaa, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Førsteamanuensis Helga F. Kleven, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
vara: Førsteamanuensis Brita L. Bryn, Det humanistiske fakultet.
Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet.
vara: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen.
Førsteamanuensis Helge Holgersen, Det psykologiske fakultet.
vara: Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet.
Postdoktor Jon Anders Stavang, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

vara: Postdoktor Håvard Haarstad , Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Spesialbibliotekar Kari Normo, Universitetsbiblioteket.
vara: Førstebibliotekar Pål Bakka, Universitetsbiblioteket.
Førsteamanuensis Randi Barndon, Det humanistiske fakultet.
vara: Professor Jill Walker Rettberg, Det humanistiske fakultet.

 Arbeidsutvalget har bestått av Helge Holgersen, Steinar Vagstad, Randi Barndon, Toril Ivarsøy og Kjell

Erik Lommerud. Ruth-Anne Sandaa er felles vara.

 Valgkomite:
Professor Torodd Kinn, Det humanistiske fakultet.

Rådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen.

Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi.

 IV Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 24. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 30 medlemmer.

  1. 1. «Vinnarar og taparar i reformerte pensjonssystem»

Professor Alf Erling Risa holdt et engasjerende og oppklarende foredrag om pensjonssystemer og hva dagens pensjonssystem innebærer.

  1. Årsmøtesaker

Professor Steinar Vagstad ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2014 var et møte med suppleringsvalg av vararepresentant til styret.

2.0 Årsmelding for 2013 ble gjennomgått og godkjent med et tillegg.
2.1 Regnskap for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2014 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2014 ble gjennomgått og godkjent med et tillegg.

2.4 Suppleringsvalg vararepresentant til styret (1 år): vararepresentant etter Margareth Hagen, Professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, ble valg ved akklamasjon.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2014. Styret har behandlet 23 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid. Vi arrangerte i tillegg et styreseminar i St. Petersburg og et seminar for våre medlemmer med tittelen «New Public Management, omstillinger, medbestemmelse og akademisk frihet». Vi var også vert for Universitetspolitisk kurs «bøllekurs» med deltakere fra alle universitetene.

Arbeidsutvalget har avholdt 2 møter (21/1, 6/11) og behandlet 6 saker, vi har i tillegg så lang som mulig hatt ukentlige møter i sekretariatet hvor vi har behandlet en rekke aktuelle saker og fordelt arbeidsoppgaver blant de tillitsvalgte.

VI Hovedtillitsvalgte 

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Her har Steinar Vagstad og enten Randi Barndon, Kjell Erik Lommerud eller Toril Ivarsøy møtt.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

VII Arbeidsprogram 2013, med kommentarer 

1. Universitetspolitisk seminar 20-21 mars, på Solstrand, ble avviklet etter planen. Se VIII.

2. Styreseminar, 23-26 april, Det norske universitetssenteret, St. Petersburg, Se VIII.

3. «Bøllekurs» 16-18. juni, på Solstrand.

4. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, på Solstrand 18—19 september  ble avviklet etter planen. Se VIII.

5. Medlemsverving, dette jobbes med kontinuerlig.

6. Fornyelse av Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger. Nåværende treårsplan gikk ut 2005. Blir igangsatt når POA får tid. Purres jevnlig.
7. Kompensasjon for ekstrainnsats i diverse verv og utvalg utredes. Faggruppeleder rollen formaliseres. Resultat ved MOFA, avventer innspill fra andre fakulteter.
8. Medlems møter/kurs. Det ble avholdt ett medlemsmøte med gode tilbakemeldinger, se medlemsmøtet «New Public Management, omstillinger, medbestemmelse og akademisk frihet», jf. VIII.

9. Elementer til en Livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen, herunder å utvikle normer for emeritusordninger. Vi merker liten interesse for livsfasepolitikk blant de andre organisasjonene ved UiB.
10. Forskningsterminregler. Stikkprøver har avdekket store forskjeller i hvordan retten til forskningstermin praktiseres ved UiBs ulike avdelinger.

11. Tellekanter og finansiering. Kjell Erik Lommerud har vært medlem i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for ny finansieringsordning, og Steinar Vagstad har vært medlem i Forskerforbundets interne ekspertutvalg.

12 Timeregnskap – felles normering.

13. Hjemmesider. Disse er portert over på Forskerforbundets sentrale løsning, men trenger fremdeles en omfattende revisjon.

14. Vurdering av etablering av et språksenter ved UiB. Styret har vurdert saken og kommet til at dette ikke er en naturlig fagforeningssak.

VIII Seminar og møter i egen regi 

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 20-21 mars, med 52 deltakere. Temaene var: «Erfaringer med «tellekanter», ved Gunnar Siverstan, forsker, NIFU. «Samarbeid-, siterings- og spesialiseringstrender. Hva sier publiseringstallene oss?» v/førstebibliotekar Susanne Mikki, UiB. «Forskerforbundets syn på UoH-finansiering» v/spesialrådgiver Jon Iddeng, Forskerforbundet. «UoH-finansiering og samfunnsøkonomi» v/Steinar Vagstad, leder Forskerforbundet ved UiB. «UoH-finansiering sett fra et av regjeringens støttepartier» v/ stortingsrepresentant Iselin Nybø, første nestleder i KUF-komiteen. «Lønn og karriere for TAP-stillinger» v/spesialrådgiver Jon Iddeng, Forskerforbundet. «Aktuelle saker fra Forskerforbundet» v/leder Petter Aaslestad, Forskerforbundet.

29-30 september. avholdt vi kurs ”Tillitsvalgtopplæring for styret” på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 22 deltakere. Tema som ble behandlet var: «Hvordan fungerer IDUene, og hva kan Forskerforbundet bruke IDUene til?» «Lokallagets arbeidsprogram 2014». «Lønnsforhandlinger, hva er det egentlig som foregår?» Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt. «SAKS: hvordan går det med sammenslåingsplanene i UoH-sektoren?» Steinar Vagstad

«Nytt fra Forskerforbundet og Forskerforbundets arbeidsprogram» Hildegunn Avløyp, generalsekretær.

16-18 juni. Arrangerte vi Universitetspolitisk kurs «Bøllekurs» på Solstrand Hotel og Bad på Os.

Deltakere var tillitsvalgte fra alle universitetene , i alt 26 deltakere. På programmet sto: «Innstegsstillinger: mer elle mindre midlertidighet?»  Innledning v/ Jon W. Iddeng, Forskerforbundet sentralt. «Midlertidig ansettelse av tidligere stipendiater: Yrkesforbud.» Innledning v/ Steinar Vagstad.

«Midlertidighet ved UiB». Innledning ved Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør UiB.

«Erfaringsutveksling 2.3.3 forhandlinger: Opplegg, resultater, forbedringspotensialet.» Presentasjoner fra UiB, UiO. «Erfaringsutveksling 2.3.4 forhandlinger.» Presentasjoner fra NTNU, UiS, UiN.

«Finansieringsutvalget og tellekantene.»  Innledning ved utvalgsmedlem Kjell Erik Lommerud.

«Universitet versus randsone.» Jan Erik Askildsen, Instituttleder, Institutt for økonomi, UiB.

«Stjernøutvalget opp av skuffen? Fusjoner i UH-sektoren.» Innlegg fra Ernst Nordtveit. Innlegg fra UiT. «Universitetssektoren og justeringsforhandlinger.» Sigrid Lem.

5. november 2014 - avholdt vi medlemsmøte med tema «New Public Management, omstillinger, medbestemmelse og akademisk frihet?» på Scandic Bergen City, det møtte 56 deltakere.  Tema var: Prorektor Anne Lise Fimreite «UiB og New Public Management». Hildur Nilssen v/Forskerforbundet «Omstillinger og medarbeideres medvirkning». Prof. Ernst Nordtveit, Styremedlem i forskerforbundet ved UiB «Målstyring med hva er målet?» 

Det ble også arrangert et styreseminar, 23-26 april, Det norske universitetssenteret, St. Petersburg, med 11 deltakere.

Seminarene ble finansiert ved O&U midler.

IX Informasjon fra lokallaget 

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. (Vi må ta en stor restrukturering i løpet av året)

X Møter med UiBs administrasjon 

Steinar Vagstad - UiB-Styreseminar om strategi mm, Bergen 31.10.

  XI Lønnsforhandlinger 2014

Hovedtariffavtalene i staten er 2-årige. Oppgjøret 2014 var et hovedoppgjør der avtalen kan fornyes på alle områder. (2015 er et mellomoppgjør der hovedfokus blir på fordeling av penger, men med en vesentlig mindre pott enn i 2014.) Etter megling ble man enige om en ramme for årslønnsvekst på 3,3 %. Dette ble fordelt mellom et sentralt tillegg med virkningsdato 1.5, en justeringspott på 0,08 % med virkningsdato 1.7 og en avsetning på 1,75 % til lokale tillegg med virkningsdato 1.8. Det sentrale tillegget var på kr 6 500 i ltr 19 og stigende opp til kr 8 800 i ltr 53, og 1,98 % fra og med ltr 54 og oppover.

Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB ble avsluttet 30. oktober. Potten fastsettes av KMD (basert på UiBs relevante lønnsmasse 1.10 året før) og var i år på om lag 30,5 millioner kroner. Det var 604 av våre medlemmer som var involvert i forhandlingene – av disse hadde 402 søkt gjennom oss, mens 202 var foreslått av arbeidsgiver uten at medlemmet selv hadde søkt. Av de 604 involverte, fikk 518 lønnstillegg – det utgjør ca. 86 %. Av medlemsmassen totalt var det rundt 49 % som fikk tillegg.

Forskerforbundet ser på sin rolle som et korrektiv: Det er først og fremst arbeidsgiver som skal vurdere om den enkelte ansatte gjør en god jobb, men det er sunt at disse vurderingene utfordres av en uavhengig instans. Det var 114 av våre medlemmer som søkte gjennom oss uten å stå på noen av arbeidsgivers prioriteringslister – for denne gruppen var det 56 som fikk tillegg, det vil si rundt halvparten.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Professor Steinar Vagstad
Vararepresentant: Professor Kristin Klock

AKAN-utvalget:

Representant: Førsteamanuensis Helge Holgersen

Grønt universitet, styringsgruppe:
Representant: Spesialbibliotekar Kari Normo

IA-utvalget:

Representant: Førsteamanuensis Randi Barndon

Likestillingskomiteen:
Representant: Førsteamanuensis Randi Barndon

Sentralt Tilsettingsråd:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:

Det humanistiske fakultet
Førsteamanuensis Torodd Kinn, LLEprofessor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)

 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Guttorm Alendal, Matematisk institutt

Professor Ruth- Anne Sandaa, Institutt for biologi

 Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Audun H. Nerland (vara), Klinisk institutt 2

 Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Representant: Professor Arnt Fløysand, Institutt for geografi

 Velferdsutvalget:
Representant: Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet

Vara: Seniorkonsulent Asbjørn Engvik, Universitetsmuseet.

 Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det human. fakultet: Rådgiver Toril Ivarsøy / professor Jill Walker Rettberg.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Guttorm Alendal / professor Leif J. Sæthre.

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Audun H. Nerland / professor Kristin Klock.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Postdoktor Håvard Haarstad / professor Kjell Erik Lommerud.

Det psykologiske fakultet: Førsteamanuensis Anne Marita Milde / førsteamanuensis Helge Holgersen.

Det juridiske fakultet: Professor Ernst Nordtveit / professor Hans Fredrik Marthinussen.

Universitetsmuseet: Seniorkonsulent Asbjørn Engvik / Professor Tor Tønsberg.

Universitetsbiblioteket: Spesialbibliotekar Kari Normo/ førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Førstekonsulent Michael Riisøen/ Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen.

Valgkomiteen for Forskerforbundets bibliotekforening – Kari Normo.

Representant i styringsgruppen for organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB fra juni 2014 – Toril Ivarsøy.

Representant i styringsgruppene for omstilling ved HF og ved Universitetsmuseet – Randi Barndon.

 XIII Sentrale møter og konferanser 

Forskerforbundets kurs/samlinger

Toril Ivarsøy - FFTA vårseminar i Oslo 13-14.3

Steinar Vagstad - HTV-samling, Alta 24.-25.3

Steinar Vagstad, Randi Barndon og Toril Ivarsøy  - Landsråd, Oslo 26.-27.3

Toril Ivarsøy - Kurs i lovverket ved omstillinger, Oslo 6-7.5

Steinar Vagstad  - Medietreningskurs, Oslo, 7.5

Toril Ivarsøy -  Arendalsuken (med hovedstyret) 12-14.8

Toril Ivarsøy - Kurs i Stavanger med Arkivforeningen (fagpolitisk forening i Forskerforbundet) 20-21.8

Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy  - Lønnsforhandlingskurs, Oslo, 27.-28.8

Steinar Vagstad  - Evaluering av lokal konfliktberedskap, Hurdal, 1.-2.9

Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy - Kurs i forhandlingstekninkk, Losby Gods 17.-18.9

Asbjørn Engevik - Grunnopplæring trinn I for tillitsvalgte 23-25.9

Steinar Vagstad  - SAKS-møte i regi av KD, Stavanger 25.9

Steinar Vagstad - UiB-Styreseminar om strategi mm, Bergen 31.10

Steinar Vagstad  - Forskningspolitisk seminar, Oslo 3.11

Toril Ivarsøy - Forskningspolitisk seminar, Oslo  3.11

Toril Ivarsøy, Petter Jordan og  Tor Tønsberg  - Sektorseminar på Danskebåten 25-27.11

XIV Sentrale verv  

Toril Ivarsøy er medlem i Forskerforbundets hovedstyre.

 XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet) 

Forskerforeningen er betegnelsen på de midlene vi disponerer fra den tid da vi var en selvstendig forening innmeldt i Norsk Forskerforbund. Disse midlene er forrentet med kr. 14 730. Dette representerer en rente på 1,8 %. Ingen utgifter er belastet denne «kontoen». Driftsmidlene fra Forskerforbundet (kontingentandel og tilskudd fra OU-midler) viser et underskudd på kr. 48 484.
Begge disse «kontoene» revideres sammen med Forskerforbundet sentralt.

Forskerforbundet ved UiB har et annuum på kr 62 000 fra UiB. Dette revideres av UiBs revisjon. Her har vi et underforbruk på kr 22 150 for 2014.

Ytterligere kommentarer til regnskapstallene vil bli gitt i årsmøtet.