Årsmelding 2013

Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Etter reforhandlinger av tillitsvalgtressurser i januar 2012, disponerer Forskerforbundet 2 stillingshjemler fra 1. februar 2012. Disse har vært benyttet på følgende måte:

Bjarne Meidell: 100% fra 1.1 til 30.9

Knut-Jan Andersen: 50% fra 1.1 til 28.2

Steinar Vagstad: 50% hele året

Randi Barndon: 50% i periodene 1.3-30.6 og 1.10-31.12

Kjell Erik Lommerud: 50% fra 1.7 til 31.12.

Toril Ivarsøy: 50% fra 1.10 til 31.12


Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II  Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2013 var 1075.

III Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.15

Styret har bestått av:
Leder: Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, SV-fakultetet.
Nestleder: Førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR, Det humanistiske fakultetet.

Styremedlemmer og vara:
Professor Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet.
vara: Professor Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen.
Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Audun H. Nerland, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Marcus A. Bezem, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Ruth-Anne Sandaa, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
vara: Førsteamanuensis Helga F. Kleven, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
vara: Førsteamanuensis Brita L. Bryn, Det humanistiske fakultet.
Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
vara: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen.
Førsteamanuensis Helge Holgersen, Det psykologiske fakultet,
vara: Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet.
Postdoktor Jon Anders Stavang, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Postdoktor Håvard Haarstad , Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetsbiblioteket.
vara: Førstebibliotekar Pål Bakka, Universitetsbiblioteket.
Førsteamanuensis Randi Barndon, Det humanistiske fakultet.
vara: Førsteamanuensis Margareth Hagen, Det humanistiske fakultet.*
*Fra høsten 2013 har Professor Jill Walker Rettberg vært settevara i stedet for Hagen, som har blitt dekan ved Det humanistiske fakultet.

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Steinar Vagstad, Randi Barndon, Toril Ivarsøy og Kjell Erik Lommerud. Fra årsskiftet har Bjarne Meidell gått ut og Helge Holgersen kommet inn. Ruth-Anne Sandaa er felles vara.

Valgkomite:
Professor Torodd Kinn, Det humanistiske fakultet

Rådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen
Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi

IV Årsmøte 

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 26. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 50 medlemmer.

  1. Digitaliserte undervisere?
    Bjarne Meidell ønsket velkommen til årsmøtet og presenterte dagens tema «Digitaliserte undervisere» - et tema som er høyaktuelt blant våre medlemmer. Innlegg ved Underdirektør Knut Olav Aslaksen som gikk gjennom historikk, redskaper, begreper og problemstillinger rundt digitalisering av undervisning. Det var også en runde fra salen med mange innspill, tydeligvis et tema som engasjerer mange.
  2. Årsmøtesaker

Bjarne A. Meidell ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2013 var et møte med valg på nytt styre.

2.0 Årsmelding for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2013 ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Valg. Ny leder og nytt styre ble valgt, se punkt III.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2013. Styret har behandlet 36 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Arrangering av våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever mye arbeid.

I lønnsoppgjøret 2013 ble det ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger. Dette frigjorde kapasitet som dels ble brukt til å arrangere to medlemsmøter/dagseminarer: «Nytt rektorat, ny politikk?» den 26.11 og «Hva driver Forskerforbundet med?» den 3.12.

Arbeidsutvalget har avholdt 2 møter (18.3, 15.10) og behandlet 16 saker.

VI Hovedtillitsvalgte 

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14. dag, onsdager i liketallsuker. Fram til 1.3 møtte Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen fast, andre ved behov. Etter 1.3 har Steinar Vagstad og enten Randi Barndon eller Kjell Erik Lommerud møtt.

En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

VII Arbeidsprogram 2013, med kommentarer 

1. Universitetspolitisk seminar 4. – 5. april, på Solstrand, ble avviklet etter planen. Se VIII
2. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, på Solstrand 18. – 19. september, Se VIII
3. Revisjon av Tilsettingsreglementer for vitenskapelige stillinger. Det nye rektoratet satte ned en arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til nytt reglement. Her har Steinar Vagstad deltatt. Innstilling ble levert universitetsledelsen i februar 2014, og denne er nå sendt ut på høring.
4. Arbeide for å innføre drøftingsplikt om midlertidige tilsettinger i tråd med Arbeidsdepartementets pålegg fra 1. juli 2010.
5. Medlemsverving, dette jobbes med kontinuerlig. Vi sto bl.a. på stand to dager under Forskningsdagene i september.
6. Fornyelse av Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger. Nåværende treårsplan gikk ut 2005. Blir igangsatt når POA får tid. Purres jevnlig.
7. Kompensasjon for ekstrainnsats i diverse verv og utvalg utredes. Faggruppeleder rollen formaliseres. Resultat ved MOFA, avventer innspill fra andre fakulteter.
8. Medlems møter/kurs bl.a. om forsikring/opphavsrett og plagiering, 2 medlemsmøter avholdt med gode tilbakemeldinger, se VIII 9. Elementer til en Livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen, herunder å utvikle normer for emeritusordninger. Vi merker liten interesse for livsfasepolitikk blant de andre organisasjonene ved UiB.
10. Forskningsterminregler.

VIII Seminar og møter i egen regi 

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 4.5. april., med 55 deltakere. Temaene var: «Forskningsmeldingen», ved Tord Lien, Saksordfører (Frp) og Sigmund Grønmo, Rektor UiB. «Podcasting av Åndsverk, noen juridiske betraktninger, Olav Torvund, Advokat. «Er Uni-research løsningen allikevel?» av Jan Erik Askildsen, Forskningsdirektør, Uni-Rokkansenteret. «Rektorkandidatene presenterte seg og Rektorkandidatene utfordres» ved Team Olsen og Team Atakan, spørsmålsrunde fra salen. «Meroffentlighet og innsyn i tilsettingssaker, Juridiske betraktninger ved Svein Åge Eilertsen, Seniorrådgiver, POA. Og «Kampen mot uønsket midlertidighet, hva skal til for å oppnå resultater?» ved Sigrid Lem, Generalsekretær, Forskerforbundet

18.-19. september avholdt vi kurs ”Tillitsvalgtopplæring for styret” på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 22 deltakere. Tema som ble behandlet var: «Lover og avtaler, innspill fra salen (eksempler fra arbeidssituasjonen)» Hildur N. Nilssen, advokat, Forskerforbundet. «Hva skiller lover fra avtale» gjennomgang av Hildur N. Nilssen. «Litt om Tjenestemannslov, Lov om Universitet og høgskole, Hovedavtale og Tariffavtale ved Hildur N. Nilssen og Bjarne Meidell, tillitsvalgt (FUB). Og « Lønnsforhandlinger, hva er det egentlig som foregår? Ved Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt (FUB).  Begge seminarene ble finansiert ved O&U midler.

26. november 2013 - avholdt vi medlemsmøte med tema «Nytt rektorat, ny politikk?» på Scandic Bergen City, det møtte 50 deltakere.  Det nye rektoratet fikk presentert seg selv for våre medlemmer og svarte på mange spennende innspill fra salen.

3. desember 2013 – avholdt vi medlemsmøte med tema «Hva driver forskerforbundet med?» på Scandic Bergen City, det møtte 39 medlemmer. Tema som ble behandlet var «Lønn og rekruttering» ved Frank Anthun, Forhandlingsleder, Forskerforbundet og Kjell Erik Lommerud, tillitsvalgt FUB. «Forskerforbundets forsikringsordninger» ved Pål Bøhler, Forskerforbundet. «Midlertidighet» ved Randi Barndon, Nestleder FUB. «Medlemshjelp» ved Toril Ivarsøy, tillitsvalgt FUB.

 IX Informasjon fra lokallaget 

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.

Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.


Forskerforbundet sentralt har arbeidet med omlegging av sine hjemmesider, og i løpet av høsten sluttet vi oss til disse. Dette har ikke medført store endringer i innhold, men en vesentlig finere layout.

X Møter med UiBs administrasjon 

7.-8. februar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Solstrand hvor Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Steinar Vagstad og Petter Jordan deltok. 19.6 deltok Steinar Vagstad på Universitetslederkonferansen på Solstrand.

XI Lønnsforhandlinger 2013

Hovedtariffavtalene i staten er 2-årige. Oppgjøret 2013 var et mellomoppgjør der hovedfokus ble på fordeling av penger, men med en vesentlig mindre pott enn i 2012. Resultatet av de sentrale forhandlingene ble et generelt tillegg på kr 4 200 i ltr 19 og stigende opp til kr 4 500 i ltr 41, kr 4 500 fra ltr 41 til og med ltr 51, og 1,07 % fra og med ltr 52 og oppover. Det ble ikke satt av midler hverken til justeringer eller til lokale lønnsoppgjør.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell (fra 1.3: Steinar Vagstad)
Vararepresentant: Professor Kristin Klock

AKAN-utvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell frem til 30/9

Grønt universitet, styringsgruppe:
Representant: Spesialbibliotekar Kari Normo

IA-utvalget: Førsteamanuensis Randi Barndon

Likestillingskomiteen:
Fram til 31.7: Vararep.: Professor Kristin Klock

Fra 1.8: Førsteamanuensis Randi Barndon

Sentralt Tilsettingsråd:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:

Det humanistiske fakultet
Førsteamanuensis Torodd Kinn, LLEprofessor Aud-Solbjørg Skulstad, Institutt for fremmedspråk (vara)

 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Guttorm Alendal Matematisk institutt

Professor Ruth- Anne Sandaa

 Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Audun H. Nerland (vara), Klin. inst. 2

 Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Fram til 31.8: Førsteamanuensis Ragnhild Muriaas

Fra 1.9: vara: Førsteamanuensis Ragnhild Muriaas

Velferdsutvalget:
Rådgiver Toril Ivarsøy Det humanistiske fakultet med vara Seniorkonsulent Asbjørn Engvik, Universitetsmuseet.

 Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det human. fakultet: Førsteamanuensis Randi Barndon/professor Jill Walker Rettberg

Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre / professor Guttorm Alendal til 1/7 – post. doc. Jon Anders Stavang

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Knut Jan Andersen til 1/8 - professor Audun H. Nerland / professor Kristin Klock

Det samf.vit. fakultet Postdoktor Håvard Haarstad / professor Kjell Erik Lommerud.

Det psykologiske fakultet: Førsteamanuensis Helge Holgersen / førsteamanuensis Anne Marita Milde.

Det juridiske fakultet Professor Ernst Nordtveit / professor Hans Fredrik Marthinussen/ Rådgiver Jan Erik Hatling

Universitetsmuseet: Professor Tor Tønsberg/ Seniorkonsulent Asbjørn Engvik

Universitetsbiblioteket: Spesialbibliotekar Kari Normo/førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Førstekonsulent Michael Riisøen/Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

XIII Sentrale møter og konferanser 

Forskerforbundets kurs/samlinger

Steinar Vagstad - Grunnopplæring trinn II 16-18/1

Toril Ivarsøy og Kjell Erik Lommerud – Grunnopplæring trinn I 6-8/2

Toril Ivarsøy – Årsmøte og seminar med FFTA i Kristiansand 14-14/3

Steinar Vagstad, Randi Barndon, Toril Ivarsøy deltok på Forskerforbundets Landsrådsmøte på Bristol 8-9/4.

Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud og Asbjørn Engevik deltok på «Bøllekurs» på Kjerringøy 5-7/6

Marcus A. Bezem – Grunnopplæring trinn I 10-12/6

Toril Ivarsøy - Kurs i Tromsø med FFTA – 29-30/8

Toril Ivarsøy – Hovedstyreseminar med institusjonsbesøk i København/Odense

Toril Ivarsøy og Kjell Erik Lommerud - Grunnopplæring trinn II 24-26/9

Toril Ivarsøy – Møte mellom sekretariatene og FF sentralt i Oslo 9/10

Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy - Konflikthåndtering 28-29/10

Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy deltok på forskningskonferanse om seniorpolitikk (Oslo) 31/10

Steinar Vagstad og Petter Jordan deltok i Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5/11 Bristol, Oslo

Petter Jordan og Pål Bakka deltok på Sektorseminar på DFDS til København 20 – 22/11

Steinar Vagstad og Toril Ivarsøy deltok på UNIO-konferanse 2013 på Sundvolden 12-13/12

XIV Sentrale verv  

Bjarne Meidell har representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene, jfr HTA 5.6.1. Det regionale nettverket ledes fra Fylkesmannens kontor. Bjarne Meidell og Steinar Vagstad deltok på Nettverksseminar i Staten/ Hordaland og Sogn og Fjordane, på Fretheim Hotell i Flåm, 10.9. – 11.9.

Toril Ivarsøy er medlem i Forskerforbundets hovedstyre.

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet) 

Forskerforeningen er betegnelsen på de midlene vi disponerer fra den tid da vi var en selvstendig forening innmeldt i Norsk Forskerforbund. Disse midlene er forrentet med kr. 17 082. Dette representerer en rente på 2 %. Ingen utgifter er belastet denne «kontoen».
Driftsmidlene fra Forskerforbundet (kontingentandel og tilskudd fra OU-midler) viser et overskudd på kr. 71 419.
Begge disse «kontoene» revideres sammen med Forskerforbundet sentralt.
Vi (FU) har ett annuum på kr 60 000 fra UiB. Dette revideres av UiBs revisjon. Her har vi et overforbruk på kr 25 388 for 2013.

Ytterligere kommentarer til regnskapstallene vil bli gitt i årsmøtet.