Årsmelding 2012

Kontor og frikjøpte tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Etter reforhandlinger av tillitsvalgtressurser januar 2012, disponerer Forskerforbundet 2 stillingshjemler fra 1. februar 2012. Som tillitsvalgte med frikjøp har Bjarne Meidell (100 %) og Knut-Jan Andersen (50 %) fungert hele meldingsperioden. Kjell Erik Lommerud kom inn som tillitsvalgt (50 %) fra 1. september, og fungerte ut året. Steinar Vagstad kom inn som tillitsvalgt (50 %) fra 1. desember 2012.
Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II Medlemstall

 Medlemstall per 31.12.2012 var 1100.

III Styret, arbeidsutvalg og valgkomite frem til 1.3.13

Styret har bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, tidligere Bergen Museum.
Nestleder: Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Styremedlemmer og vara:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Tor Tønsberg, Universitetsmuseet i Bergen*.
Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Irina Markina, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet*,
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet*.
Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Guttorm Alendal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Professor Anne Karen Bjelland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
vara: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen.
Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor Stig Berge Matthiesen, Det psykologiske fakultet.
Postdoktor Håvard Haarstad , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Vibeke Wang, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetsbiblioteket,
vara: Førstebibliotekar Pål Bakka, Universitetsbiblioteket.
Førsteamanuensis Torodd Kinn , Det humanistiske fakultet*,
vara: Førsteamanuensis Camilla Brautaset, Det humanistiske fakultet.**
Førsteamanuensis Randi Barndon, Det humanistiske fakultet.***

*Forskningstermin høst 2012
** Forsknigstermin 2012
***Settevara høst 2012

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Håvard Haarstad, Toril Ivarsøy, Kjell Erik Lommerud, Irina Markina og Anne Marita Milde (felles vara).

Valgkomite:
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen,
Administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Institutt for biologi,
Amanuensis Tor Jan Ropeid, Institutt for fremmedspråk og
Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 23. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 38 medlemmer.

 1. Undervisningsregnskap til besvær?
  Bjarne Meidell holdt en innledning med historikken bak undervisningsregnskapetHvorledes nyttes dataene ved UiB? Innlegg ved Trine Moe og Kuvvet Atakan om undervisningsregnskap/kvalitet på undervisningen. Det var også en runde fra salen med syn på undervisningsregnskapet.
 2. Årsmøtesaker

Professor Alice Kvåle ble valgt som ordstyrer.
Årsmøtet 2012 var et møte med suppleringsvalg.
Årsmelding for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.1  Regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.2  Budsjett for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.3  Arbeidsprogram for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.4  Suppleringsvalg til styret (1år): vararepresentant etter Elisabet Veland
Valgkomiteens innstilling: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik, U-museet, ble valgt ved akklamasjon

V  Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2012.  Styret har behandlet 24 saker. Det har i tillegg vært mange saker under eventuelt. Program for våre to årlige seminarer på Solstrand, Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring, krever sitt.
I lønnsoppgjøret 2012 ble det avsatten relativ stor  pott til Lokale lønnsforhandlinger og disse har vært et gjennomgående tema i høstsemesteret.
 
  Arbeidsutvalget har avholdt 3 møter og behandlet 16 saker.

VI Hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet har to medlemmer i Forhandlingsutvalget ved UiB. Dette har møter hver 14 dag, onsdager i liketallsuker. Bjarne og Knut-Jan stiller, andre ved behov.
Knut-Jan har deltatt i styringsgruppen for prosjektet/omstillingen «Fremtidens fakultet» (MOFA). Bjarne har deltatt i «omstillingsarbeid» ved Universitetsmuseet og med etter- og videreutdanning ved UiB.
En feltavtale for midlertidig ansatte (arkeologer) ble underskrevet i februar.
En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret. En viktig rolle for de tillitsvalgte er å være bisittere i saker som angår medlemmer.

 VII  Arbeidsprogram 2012, med kommentarer

1. Universitetspolitisk seminar 29. – 30. mars, på Solstrand ble avviklet etter planen. Se VIII
2. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, på Solstrand 13.-14. september. Se VIII
3. Revisjon av Tilsettingsreglementer for vitenskapelige stillinger. Saken er klar fra POA. Den purres på ved alle anledninger.
4. Medlemsverving. Tatt opp på Solstrandseminaret i september, Petter Jordan på kurs DFDS 21.-23.11.2012. Verveopplegg utprøves våren 2013.
5. Fornyelse av kompetansestrategi med karriereveier for ledere og tab-stillinger. Blir igangsatt når POA får tid. Purres jevnlig.
6. Kompensasjon for ekstrainnsats i diverse verv og utvalg utredes. Faggruppeleder rollen formaliseres. Resultat ved MOFA, avventer innspill fra andre fakulteter.
7. Arbeide for å redusere antall "u-hjemlede" tilsettinger ved UiB med minst 10 %. Dialog om midlertidighet starter/planlegges for våren 2013.
8. Tid til forskning – forskningstermin regler, undervisningsregnskaper. Undervisningsregnskap tatt opp som tema på årsmøte 2012.
9. Følgende oppgaver forsøkes løst i grupper:

Utarbeide norm for tid mellom innlevering og disputas for stipendiater.
Medlems møter/kurs bl.a. om forsikring/opphavsrett – digitalisering av forelesninger (podcast). (Tema for Årsmøte 2013).
Elementer til en Livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen, herunder å utvikle normer for emeritusordninger ved fakulteter og museum. Vi merker liten interesse for livsfasepolitikk blant de andre organisasjonene ved UiB.

VIII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 29. – 30. 3., med 55 deltakere. Temaene var: «Tid til alt?  Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikter i den norske U-H- sektoren», av Ann Cecilie Bergene, Seniorforsker, AFI.
Hvorledes griper Forskerforbundet saken an? Med Bjørn T. Berg fra Forskerforbundet sentraltProfessor Anders Johansen, holdt et spennende innlegg om «All verdens tid…», «Eksternt finansiert forskning – totale kostnader i forskningsprosjekter» ble behandlet av Økonomidirektør Kjell Bernstrøm.
«Ny resultatmodell ved Mat.nat.fak», ble gått igjennom av Dag Rune Olsen, Dekan. MNF
Svein Åge Eilertsen så på «Medarbeidersamtalen, plikt og rett?»
«Postdoktor, stilling til besvær?» ble presentert av Bjørn T. Berg, Forskerforbundet.
 
5. – 6. september avholdt vi kurs ”Tillitsvalgtopplæring for styret” på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 20 deltakere. Tema som ble behandlet var: «Arbeidstid» ved Bjarne Meidell, «Rekrutering – verving» innlegg av Petter Jordan, med påfølgende diskusjon, «Lønnsoppgjøret sentralt, beredskap lokalt. Hva gikk galt?», «Hva blir resultatet sentralt?», «Lokal lønn», «Samarbeidskompetanse – håndtering av konflikter» og «Offentlighet, partsinnsyn og taushetsplikt» gjennomgang ved Svein Åge Eilertsen, POA
Begge seminarene ble finansiert ved O&U midler.

IX  Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester samt ett engelskspråklig møte. Petter Jordan deltok med ”stand” på møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.
Forskerforbundet sentralt arbeider med omlegging av sine hjemmesider. Vi vil antakelig henge oss på disse så snart råd er.

X  Møter med UiBs administrasjon

2.-3. februar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Solstrand hvor Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen og Petter Jordan deltok. 14.6. deltok Bjarne Meidell på Universitetslederkonferansen på Solstrand.

 

XI  Lønnsforhandlinger 2012

Hovedtariffavtalene i staten er 2-årige. Oppgjøret 2012 var et hovedoppgjør der avtalen kan fornyes på alle områder. 2013 er et mellomoppgjør der hovedfokus blir på fordeling av penger, men med en vesentlig mindre pott enn i 2012.
Etter å ha gjennomgått UNIOs konflikthåndteringsopplegg hvert år siden vi ble medlem der (2005), skjedde det som alle i år (2012) holdt for totalt usannsynlig, det ble streik. UNIO streiket først sammen med LO-stat og YS/Parat, men ble til slutt stående alene.
Fra sentralt hold fikk vi beskjed om at lærerutdanningen skulle rammes, en gruppe medlemmer som gav et lite grunnlag for uttak ved UiB og vi måtte supplere i stor grad for å kunne stille med det antallet streikende som medlemsmassen tilsa.
Slutten av mai og begynnelsen av juni er antakelig det tidspunkt som er verst for våre medlemmer å streike. Tenker her på fag som arbeider i felt samt avvikling av nasjonale som internasjonale kongresser.
Dyrekjøpt erfaring fra 2012 vil bli bragt videre i fremtidige beredskaps- og konfliktsituasjoner. Til de som deltok direkte og indirekte i streiken rettes en stor takk.
Å stå alene er ingen løsning, da mister vi helt muligheter til å påvirkning våre lønninger.
Resultatet av de sentrale forhandlingene ble 2,7 % til de over ltr 55 (12 000 for de til og med ltr 55) samt at alle som er i lønnsramme og som i sitt alternativ sto på topp per 1.9.2012 fikk ett lønnstrinn i tillegg.
Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB ble avsluttet 30. oktober. Potten fastsettes sentralt i lønnsforhandlingene og var i år på i overkant av 17 millioner.
Det var 583 av våre medlemmer som var involvert i forhandlingene – av disse hadde 412 søkt gjennom oss, mens 171 var foreslått av arbeidsgiver uten at medlemmet selv hadde søkt. Av de 583 involverte, fikk 401 lønnstillegg – det utgjør ca. 69 %. Av medlemsmassen totalt var det rundt 35 % som fikk tillegg.
Forskerforbundet ser på sin rolle som et korrektiv: Det er først og fremst arbeidsgiver som skal vurdere om den enkelte ansatte gjør en god jobb, men det er sunt at disse vurderingene utfordres av en uavhengig instans. Det var 182 av våre medlemmer som søkte gjennom oss uten å stå på noen av arbeidsgivers prioriteringslister – for denne gruppen var det 47 som fikk tillegg, det vil si rundt en fjerdedel.

XII  Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant:  Førsteamanuensis Bjarne Meidell
Vararepresentant:  Professor Kristin Klock,

AKAN-utvalget:
Representant:  Førsteamanuensis Bjarne Meidell

Grønt universitet, styringsgruppe:
Representant:   Professor Knut-Jan Andersen
Representant:    Professor Dag Helland

IA-utvalget:Professor Knut-Jan Andersen

Likestillingsutvalget:
Vararep.:  Professor Kristin Klock

 

Sentralt Tilsettingsråd:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Rådgiver Harald Åge Sæthre
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:

Det humanistiske fakultet
Førsteamanuensis Torodd Kinn, LLEførsteamanuensis  Randi Barndon, professor Aud-Solbjørg Skulstad institutt for fremmedspråk (vara)

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Guttorm Alendal Matematisk institutt

Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Professor Knut-Jan Andersen (vara)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Postdoktor Ragnhild Muriaas

Velferdsutvalget:
Rådgiver Toril Ivarsøy Det humanistiske fakultet med vara Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det human. fakultet:  Førsteamanuensis Torodd Kinn/ førsteamanuensis Camilla Brautaset/førsteamanuensis Randi Barndon

Det mat.- nat. fakultet:  Professor Leif J. Sæthre / professor Guttorm Alendal.

Det medisinsk-odontologiske
fakultet:  Professor Knut Jan Andersen / professor Morten Berge.

Det samf.vit. fakultet:  Professor Steinar Vagstad/ professor Kjell Erik Lommerud/ Postdoktor Håvard Haarstad.

Det psykologiske fakultet:  Professor Stig Berge Matthiesen/førsteamanuensis Anne Marita Milde.

Det juridiske fakultet:   Rådgiver Jan Erik Hatling / førsteamanuensis Hans Fredrik Marthinussen

Bergen museum:  Professor Tor Tønsberg/ professor Liv Helga Dommasnes

Universitetsbiblioteket:  Spesialbibliotekar Kari Normo/førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen:  Førstekonsulent Michael Riisøen/Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

Arbeidsgruppe HMS-handlingsplan :   Professor Knut Jan Andersen

 

XIII  Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger

 • Morten Berge, Toril Ivarsøy og Bjarne Meidell deltok 25.1.-27.1. På «Bøllekurs» på Hadeland
 • Knut-Jan Andersen, Toril Ivarsøy og Bjarne Meidell Deltok på Forskerforbundets Landsrådsmøte på Bristol 20.3. – 21.3.
 • Leif J. Sæthre, Knut-Jan Andersen, Guttorm Alendal, Bjarne Meidell og Petter Jordan deltok på kampanjelansering «Hjernekraftverk» på hotell Norge 23.03.12 
 • Bjarne Meidell deltok på Mat.nat.faks konferanse  på Panorama konferansehotell, Sund 17.4. – 18.4. 
 • Bjarne Meidell deltok på Hovedtillitsvalgtsamling på Farris Bad, Larvik, 25.6. – 27.6. 
 • Bjarne Meidell deltok på evaluering av streik 27.06.12 Bristol. Oslo 
 • Toril Ivarsøy, Randi Barndon, Knut-jan Andersen, Kjell Erik Lommerud, Dag E. Helland og Bjarne Meidell deltok på Representantskapsmøte 16 - 17.10.12. Toril Ivarsøy ble valgt inn i Forskerforbundets Hovedstyre for perioden 2013 – 2015.
 • Steinar Vagstad deltok i Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6.11. Bristol, Oslo
 • Knut-Jan Andersen, Morten Berge, Dag Helland, Toril Ivarsøy, Petter Jordan og Bjarne Meidell deltok på Sektorseminar på DFDS til København 22.11. – 23.11.

XIV  Sentrale verv

 • Bjarne Meidell har representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene, jfr HTA 5.6.1.. Det regionale nettverket ledes fra Fylkesmannens kontor. Nettverksmøte 14.2. – 15.2. på Best Western, Gardermoen. Nettverksseminar i Staten/ Hordaland og Sogn og Fjordane, på Solstrand 28.3. – 29.3.
 • Bjarne Meidell var nestleder i Konfliktberedskapsgruppen med tanke på det sentrale lønnsoppgjøret i staten.

XV  Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Forskerforeningen er betegnelsen på de midlene vi disponerer fra den tid da vi var en selvstendig forening innmeldt i Norsk Forskerforbund. Disse midlene er forrentet med kr. 16 206. Dette representerer en rente på 2 %. I 2011 fikk vi 0 % på disse midlene. Ingen utgifter er belastet denne «kontoen».
Driftsmidlene fra Forskerforbundet (kontingentandel og tilskudd fra OU-midler) viser et overskudd på kr. 109 534.
Begge disse «kontoene» revideres sammen med Forskerforbundet sentralt.
Vi (FU) har ett annuum fra UiB. Dette revideres av UiBs revisjon.
Ytterligere kommentarer til regnskapstallene vil bli gitt i årsmøtet.

 

Sist oppdater 27. februar 2013. Ansvarlig: Bjarne Meidell