Årsmelding 2010

I. Kontor og hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Som tillitsvalgte med permisjon har Bjarne Meidell (100%) og Knut-Jan Andersen (50%) fungert. Kari Meidell er gått fra 100 % sekretær til 50 % stilling fra 1.4.2010, og Petter Jordan er ansatt som organisasjonssekretær i 100 % stilling fra 01.10. 2010.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2010 var 1050.
En del av våre medlemmer har gått av med pensjon, og en del stipendiater er sluttet ved UiB.Om verving se punkt VII 11.

III. Styret, arbeidsutvalg, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, tidligere Bergen Museum.
Nestleder: Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Styremedlemmer og vara -2010:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Postdoktor Elisabeth Ersvær, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Professor Jarle Berntsen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Lise Øvreås, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Professor Hans-Tore Hanssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Seniorkonsulent Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
vara: Rådgiver Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
1. amanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor Stig Berge Matthiesen, Det psykologiske fakultet.
Postdoktor Ragnhild Muriaas , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Lars Anders Heimdal, Det juridiske fakultet
Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetsbiblioteket,
vara: Spesialbibliotekar Anne Åsmul, Universitetsbiblioteket.
Amanuensis Tor Jan Ropeid , Det humanistiske fakultet,
vara: 1. amanuensis Camilla Brautaset, Det humanistiske fakultet.

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Kari Normo, Lars Anders Heimdal (første halvår 2010), Ragnhild Muriaas (siste halvår 2010) og Kjell Erik Lommerud.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite:
Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum og Administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Institutt for biologi.


IV Årsmøte 2010

Årsmøtet ble holdt tirsdag 25. februar kl. 15.15 – 17.10 i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 40 medlemmer.

1. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud orienterte om de lokale lønnsforhandlinger høsten 2010, generelt og spesielt.

2. Årsmøtesaker:

Professor Tor Tønsberg ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2010 var et møte uten valg.

2.1 Årsmelding for 2009 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Regnskap for 2009 ble gjennomgått. Det ble gjort oppmerksom på at et årstall var feil, og med denne rettelsen ble regnskapet godkjent.
2.3 Budsjett for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.4 Arbeidsprogram for 2010 ble gjennomgått. Det kom forslag fra Harald Åge Sæthre om tillegg til programmet. Dette gjaldt pkt. 12: ”Fornyelse av kompetansestrategi for ledere og tab-stillinger”. Det ønskes forutsigbare karriereveier, utvikling i stillingen, kompetansekrav ved tilsetting og tydelighet fra forbundet om satsing på denne gruppen. Dette blir tatt opp i styremøte 9. mars 2010 (se punkt VII 12). Det kom forslag om at stipendiater skal ha kompensasjon for at de blir oppnevnt i diverse utvalg. Arbeidsprogrammet skal endelig godkjennes av styret.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2010. Styret har behandlet 31 saker. Det har vært arbeidet med program for våre to årlige seminarer: Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring. I lønnsoppgjøret 2010 ble det avsatt pott til Lokale lønnsforhandlinger og disse har vært et gjennomgående tema i høstsemesteret. Ellers har styret behandlet ”Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater”, ”Fornying av universitetets strategi 2011-2015” for uten om ”Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren”.

Arbeidsutvalget har avholdt 4 møter.

VI Hovedtillitsvalgte

Arbeidet med revisjon av en ”Avtale om feltarbeid for fast ansatte” ble påbegynt, men stoppet opp. Meidell deltok i gruppe ledet av Anne Gro Salvanes som leverte forslag til ”En helhetlig rekrutteringspolitikk for UiB”.
En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret.

VII Arbeidsprogram 2010, med kommentarer

1. Ivaretakelse av medlemmenes interesser ved organisasjonsendringer, herunder fremforhandling av en omstillingsavtale for UiB
Bare mindre omstillinger i 2010. Ny Omstillingsavtale skal utvikles under seminar 10.-11.2.2011.

2. Universitetspolitisk seminar 22. – 23. mars på Solstrand Se annet punkt i årsmeldingen (VIII).

3. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk Se annet punkt i årsmeldingen (VIII).

4. Revisjon av Tilsettingsreglementer for vitenskapelige stillinger Venter fortsatt på oppstart fra Personalavdelingen.

5. Lokale lønnsforhandlinger på særlige vilkår (HTA 2.3.4.) Ingen krav via oss i meldingsåret.

6. Elementer til en Livsfasepolitikk/Seniorpolitikk ved Universitetet i Bergen Var deltema på Utstein-seminaret (VIII), stoppes lokalt. Kobles med punktet under (7) og søker å få en felles mal via Forskerforbundet.

7. Utvikle normer for emeritusordninger ved fakulteter og museum Se punktet over.

8. Personalsaker (Tilsettings- og arbeidsbetingelser, rådgiving og konfliktløsning) Masse å gjøre lokalt!

9. Deltakelse i sentrale kurs, møter og samlinger arrangert av Forskerforbundet. Medlemmene inviteres også til å delta. Se punkt XIII.

10. Medlemsmøter bl.a. om pensjon og forsikring Pensjon tema på årsmøtet 2011. Temaet gjentas sammen med forsikringer når forholdene blir klarere.

11. Medlemsverving
Datagrunnlaget for en vervekampanje ble laget ved årets slutt og oversendt Forskerforbundet sentralt etter avtale.

12. Fornyelse av kompetansestrategi med karriereveier for ledere og tab-stillinger Vi har ikke fått saken i gang. Arbeider fortsatt med den ovenfor ledelsen.

13. Arbeide for å få prokura til Forskerforeningens midler Fra 1.1.2011 er pengehusholdningen lagt om etter sentralt vedtak i forbundet. Forskerforeningens midler blir nå disponert over høyrentekonto.

14. Utarbeide norm for tid mellom innlevering og disputas for stipendiater. Kompensasjon for deltakelse i diverse utvalg utredes Ikke hatt kapasitet til å fronte denne saken i 2010.

VIII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 22. – 23. 3., med 54 deltakere. Temaene var: ” En helhetlig rekrutteringsstrategi for UiB” presentert av utvalgsleder Anne Gro Salvanes, ”Forskningspolitikk – forskning eller politikk?” et engasjerende foredrag av Henning Warloe. Ole Didrik Lærum snakket om ”Forskningsformidling – en risikosport?!”. ”Rekrutteringsstrategi” ble også behandlet av Christian Jørgensen. Bjarne Hodne og Sigmund Grønmo så på ”Handlingsrommet utenfra og innenfra”. Svein Åge Eilertsen tok for seg Arbeidstidsregistrering og nødvendigheten av det. Jon W. Iddeng spurte om midlertidighet er blitt en pandemi? Og Kristin Lofthus Hope kartla vilkår og praksis for likestilling blant teknisk- administrative ansatte ved UiB.
26.-28.4. arrangerte vi, sammen med lokallaget ved UiS, et ”bøllekurs” (Seminar om arbeidsrett) på Utstein Kloster. 23 deltakere representerte de fleste universitetene i landet. Advokat Bjørn Braathen sto for det faglige som omfattet: Arbeidstid, tvisteløsninger, virksomhetsoverdragelser og omstillinger samt litt om Hovedavtalen. Vi var representert med Knut-Jan Andersen, Dag Helland, Toril Ivarsøy, Stig Berge Mathiesen, Kari Meidell, Bjarne Meidell og Eldbjørg Haug. Sistnevnte gav en innføring i klostertilværelsen som en introduksjon til seminaret.
6. – 7. september avholdt vi kurs ”Tillitsvalgt – opplæring for styret” på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 19 deltakere. Elisabeth Tindeland og Eirik Rikardsen for Forskerforbundet deltok. Svein Åge Eilertsen informerte om Hovedavtalen §§ 11, 12, 13.
Alle seminarene ble finansiert ved O&U midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester. Knut-Jan Andersen og Petter Jordan deltok med ”stand” på hvert sitt møte. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.

X Møter med UiBs administrasjon

Forhandlingsutvalget (etter Hovedavtalen) har møter hver onsdag i liketallsuker. Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen møter.
Forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer behandles der.
3. og 4. februar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Solstrand hvor Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen og Anne Marita Milde deltok.

Bjarne Meidell deltok på Universitetslederkonferanse 15. juni på Solstrand med innlegg om avtaleverket.

Det årlige opplærings- og evalueringsmøte for IDU-representantene ble avholdt på Hotel Admiral 8.12. De fleste av våre IDU-representanter deltok. POA sto for arrangementet i samråd med Forhandlingsutvaget.

XI Lokale lønnsforhandlinger

I 2010 var et hovedoppgjør og det ble avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger. Sentralt var det et sterkt fokus på likelønn/kvinnelønn. Dette ble overført på de lokale forhandlingene. Potten var skuffende liten.
Bjarne Meidell har vært nestleder i det lokale konfliktberedskapsutvalg (KBU) for UNIO Bergen, med jevnlige møter i vårsemesteret lokalt samt en rekke samlinger sentralt (Oslo). Knut-Jan Andersen har også deltatt i KBU-arbeidet.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell
Vararepresentant: Professor Kristin Klock,

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre

Grønt universitet, styringsgruppe:
Representant: Professor Knut-Jan Andersen
Representant: Professor Dag Helland

IA-utvalget: Professor Knut-Jan Andersen (nytt utvalg fra høsten 2010)

Likestillingsutvalget:
Vararep.: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt

Tilsettingsrådet frem til 1.5.2010:
Administrative stillinger:
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Tekniske stillinger:
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket.

Tilsettinggsråd etter nytt Personalreglement fra 1.5.2010:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Rådgiver Harald Åge Sæthre
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt, vårsemesteret og professor Guttorm Alendal (ss) høstsemesteret.

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Knut-Jan Andersen (vara)

Velferdsutvalget:
Seniorkonsulent Toril Ivarsøy Det humanistiske fakultet med vara Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre / professor Dag E. Helland.
Det human. fakultet: Amanuensis Tor Jan Ropeid / førsteamanuensis Camilla Brautaset.
Det medisinsk-odontologiske
fakultet: Professor Knut Jan Andersen / professor Morten Berge.

Det samf.vit. fakultet: Professor Steinar Vagstad/ professor Kjell Erik Lommerud.

Det psykologiske fakultet: Professor Stig Berge Matthiesen/førsteamanuensis Anne Marita Milde.

Det juridiske fakultet: Rådgiver Jan Erik Hatling /

Bergen museum: Førsteamanuensis Trond Andersen/ Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer

Universitetsbiblioteket: Bibliotekar Kari Normo/førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Seniorkonsulent Elisabet Veland/Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 2 fakulteter og stedfortreder ved 3 fakulteter.

Universitetsbiblioteket: Hovedverneombud Tove Rullestad

Bergen Museum: Hovedverneombud Trond Andersen
Det mat.nat.fakultet: Stedfortreder Jarle Berntsen vår, Guttorm Alendal høst
Det samf.vit.fakultet: Stedfortreder Solveig Bjørnestad

XIII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger

• Stig Berge Matthiesen deltok på kurs om Lovverk – Omstilling 4.-5.2.
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på dagseminar om midlertidighet i Statlig UH-sektor 16.2.
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Forskerforbundets Landsråd 15.-16.3.
• Knut-Jan Andersen deltok på seminar om ”Forskervilkår under press?” 24.3.
• Bjarne Meidell deltok på Mat.nats lederkonferanse, Solstrand 8.4.
• Knut-Jan Andersen deltok på samling av Forskerforbundets konfliktansvarlige, Statlig sektor 9.4.
• Forskerforbundet arrangerte Frokostseminar på SAS/Bryggen, 6. 5. Tema var midlertidighet. Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på møtet samt på møte med rektoratet senere på dagen.
• Bjarne Meidell deltok på informasjonsmøte om Tariffoppgjøret 2010, 3.6. I Oslo.
• Knut-Jan Andersen deltok på seminar ”Skal forskning være nyttig?” 19.8.
• Kjell Erik Lommerud og Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på kurs om Forberedelse til lokale forhandlinger (Stat/HSH) 26.8.
• Bjarne Meidell deltok på Forskningspolitisk seminar 02.11.
• Morten Berge, Dag Helland, Toril Ivarsøy, Kair Meidell og Bjarne Meidell deltok på seminar på DFDS 15.-17.11. arrangert av lokallaget ved NTNU. Temaer var lønnsoppgjøret, lokale særavtaler etc.
• Petter Jordan deltok på kurs I i Grunnopplæring for nye tillitsvalgte 24.-26.11.


UNIO kurs/samlinger
• Bjarne Meidell deltok på Unio’s Tariffkurs 24.3., opplæring i KBS (dataverktøy for konfliktberedskap) 29.4. og kurs i medietrening 20.5., alle kurs i Oslo.
• UNIO arrangerte evaluering av konfliktberedskapen 2010 på DFDS, 23.-25. august. Bjarne Meidell deltok.

XIV Sentrale verv

• Bjarne Meidell har representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene. Det regionale nettverket ledes fra Fylkesmannens kontor. Nettverksseminar i Staten/ Hordaland og Sogn og Fjordane, på Brakanes (Ulvik) 21.-22.4.

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets regnskap viser et solid overskudd. Forskerforeningens fondsavsetninger har tatt igjen den nedturen vi opplevde i 2008. Regnskapene blir lagt frem for Årsmøtet for godkjenning.

Fra 1.1.2011 blir økonomiforvaltningen lagt om slik at våre midler blir lagt inn under Forskerforbundets organisasjonsnummer. Regnskapsoversikter vi i fremtiden genereres fra forbundets regnskapssystem. Revisjonen foretas sentralt. Vi disponerer fortsatt ”gamle midler” selv.

 

Sist oppdatert 4. februar 2011. Ansvarlig: Bjarne Meidell