Årsmelding 2009

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Som tillitsvalgte med permisjon har Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen fungert.
Kari Meidell er sekretær i full stilling.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2008 var 1083.
Det har vært en jevn tilstrømming av medlemmer.

III. Styret, arbeidsutvalg, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, tidligere Bergen Museum.
Nestleder: Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Styremedlemmer og vara 2009-2010:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Postdoktor Elisabeth Ersvær, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Professor Jarle Berntsen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Lise Øvreås, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Professor Hans-Tore Hanssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Seniorkonsulent Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
vara: Rådgiver Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

1. amanuensis Anne Marita Milde , Det psykologiske fakultet,
vara: Professor Stig Berge Matthiesen, Det psykologiske fakultet.

Postdoktor Ragnhild Muriaas , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Lars Anders Heimdal, Det juridiske fakultet

Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetetsbiblioteket,
vara: Spesialbibliotekar Anne Åsmul, Universitetsbiblioteket.

Amanuensis Tor Jan Ropeid , Det humanistiske fakultet,
vara: 1. amanuensis Camilla Brautaset, Det humanistiske fakultet.


Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Kari Normo, Ragnhild Muriaas og Kjell Erik Lommerud.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite :
Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum og administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Institutt for biologi.

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt tirsdag 24. februar kl. 15.15 – 18.00 i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 37 medlemmer.

1. Professor Alf Erling Risa holdt innlegg om ”Pensjonsreformen – hvordan slår den ut for universitetsansatte?”, etterfulgt av spørsmål og debatt.

Etter foredraget ble det servert en enkel varmrett.

2. Årsmøtesaker:

Professor Tor Tønsberg ble valgt som ordstyrer.

2.0 Årsmelding 2008
Å rsmeldingen var lagt ut på nettet og ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

2.1 Regnskap 2008
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet over annuum ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.2 Budsjett 2009
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

2.3 Arbeidsprogram 2009
Bjarne Meidell gjennomgikk forslag til Arbeidsprogram. Det kom en del forslag som tillegg til programmet. Dette ble styrebehandlet 3. mars for godkjenning og lagt ut på nettet.

2.4 Valg
Valgkomiteen v/Etelka Tamminen Dahl la fram følgende forslag:

2.4.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt med akklamasjon.
2.4.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på 10 medlemmer med personlige vara: se Pkt. III. Valgt med akklamasjon.

2.4.3 Valg av revisor.
Valgkomiteen la fram forslag om gjenvalg av professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi. Valgt med akklamasjon.

2.4.4 Valg på valgkomité.
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl og professor Gro Therese Lie hadde bedt seg fritatt fra sine verv i valgkomiteen og styret la fram forslag på: Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, professor Endre Willassen og administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo. Disse ble valgt med akklamasjon.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2009. Ett av styremøtene (9. juni) ble lagt til Rica Hotel Bergen hvor ”Forslag om evaluering av dagens tilknyttingsformer for teknisk/administrative grupper til Forskerforbundet” ble behandlet. Til dette møtet var vararepresentantene invitert. Styret har ellers behandlet 43 saker, bl.a. Styrings- og ledelsesformer ved UiB, ny lønnspolitikk ved UiB, Valg ved UiB 2009 – valg av rektor og valg til styret. Videre er det utarbeidet program for universitetspolitisk seminar på Solstrand og for seminar om Lov og avtaleverk på Bjørnefjorden. Styret har også behandlet ”Ny Statspensjon på høring” i møte 15. desember der professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi, deltok med informasjon.

Arbeidsutvalget har avholdt 6 møter.

VI Hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet disponerer 1,5 årsverk til tillitsmannsarbeid, dvs at personer kan frikjøpes fra sin stilling ved UiB. I 2009 har Bjarne Meidell vært frikjøpt i 100 % stilling og Knut-Jan Andersen i 50 %. Meidell holdt foredrag på HMS-kurs for verneombud 19. februar om organisasjonenes rolle i arbeidsmiljøsaker. En feltavtale for midlertidige engasjementer i feltarbeid ved UiB er sluttforhandlet. Avtale om feltarbeid for fast ansatte vil bli forhandlet våren 2010. Lønnspolitikk for UiB er revidert i vårsemesteret.
En rekke saker som angår enkeltmedlemmer er blitt behandlet i meldingsåret.

VII Arbeidsprogram 2009, med kommentarer

1. Ivaretakelse av medlemmenes interesser ved organisasjonsendringer, herunder fremforhandling av en omstillingsavtale. Arbeidet med ny Omstillingsavtale er utsatt grunnet stort arbeidspress på Personalavdelingen.

2. Universitetspolitisk seminar 24. – 25. mars på Solstrand. Seminaret ble avholdt med 56 deltakere. Se punkt VIII

3. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk. Seminaret ble avholdt med 27 deltakere. Se punkt VIII

4. Seminar for medlemmer i administrative stillinger.
Møte avholdt 12. november. Se punkt 15.

5. Revisjon av UiBs lønnspolitikk. Revisjonen er gjennomført. Resultatet finnes ved link på vår hjemmeside.

6. Revisjon av Personalreglementer samt Tilsettingsreglementer. Sakene er håndtert ved POA. Personalreglementet (hovedsakelig tilsettinger i ikke-vitenskapelige stillinger) er ferdige i departementet og iverksettes våren 2010. Deretter starter arbeidet med tilsvarende for det vitenskapelige personalet.

7. Lokale lønnsforhandlinger på særlige vilkår (HTA 2.3.4.). Det ble ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger (2.3.3) i 2009. Universitetsdirektøren hadde satt av en pott på kr. 1 000 000 (2.3.4.2) for å stimulere til forskning for professorer med medisinsk dr.grad. Ved forhandling etter dette punktet har arbeidsgiver styringsrett. I forhold til medlemstallet i målgruppen kom vi godt ut.

8. Seniorpolitikk/Livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen. To ekstra ferieuker for de over 62 er sikret. 8 arbeidsdager fra sentralt hold, 2 fra lokalt hold.

9. Personalsaker (Tilsettings- og arbeidsbetingelser, rådgiving og konfliktløsning). Arbeidet med saker som angår medlemmer er tidkrevende og vanskelige.

10. Deltakelse i sentrale kurs, møter og samlinger arrangert av Forskerforbundet. Se punkt XIII.

11. Medlemsmøter bl.a. om lønnsoppgjør, pensjon og forsikring. Lønnsoppgjør og pensjon er tatt opp i styremøter/seminar. Det har ikke vært kapasitet til å avholde medlemsmøte i meldingsåret.

12. Medlemsverving. Verving kun utført under presentasjon av foreningen for nytilsatte.

13. Medlemsmøte/-seminar med tema opphavsrett. Ikke avholdt. Forbundets sentralt har slikt seminar med jevne mellomrom.

14. Jubileum høsten 2009. Foreningens 70 år ble forbigått i stillhet. Man får komme sterkt igjen i 2014.

15. Belyse forholdet FAP/FF. FAP-gruppen ved UiB er gjenetablert. De har holdt et møte der alle medlemmer i teknisk-administrative stillinger var invitert. Ca 25 møtte. Møtet var finansiert av prosjektmidler fra forbundet sentralt. Gruppen arbeider videre for å revitalisere FAP ved UiB.

16. Fondsstyret må avklare hva Forskerforeningens midler skal brukes til. Fondstyret har avventet situasjonen i forbindelse med den økonomiske situasjonen

17. Midlertidige- kontra faste stillinger. Forskerforbundet er representert i utvalg som skal legge frem et dokument om en helhetlig rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger. Saken skal ferdigstilles i februar/mars og presenteres på Solstrandseminaret 2010.

18. Praktisering av emeritusordningen ved fakultet/avdelingene. Innsamling av informasjon er startet. Når respons er gitt fra alle fakulteter samt museet vil vi sette ned en gruppe for å søke utviklet generelle normer for UiB.

VIII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 24. – 25. mars med 56 deltakere. Temaene var midlertidighet, forskerrekruttering, ny budsjettmodell, lønsoppgjør og lønnspolitikk, samt en presentasjon av rektorkandidatene. Seminar om Lov og avtaleverk for IDU-medlemmer ble avholdt 21.-22. september på Bjørnefjorden Gjestetun med 27 deltakere. Her deltok styret med vara samt IDU-representanter og oppnevnte hovedverneombud med varaer. Advokat Brita Alsos fra forbundet sentralt og Bjarne Meidell ledet seminaret.
Begge seminarene ble finansiert ved O&U midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester. Knut-Jan Andersen deltok med ”stand” på begge møtene, mens Meidell holdt innlegg for alle organisasjonene i høstens samling. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde våre websider ajourførte og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. Hva angår informasjon om lokalt lønnsoppgjør, se under punkt XI.

X Møter med UiBs administrasjon

Forhandlingsutvalget (etter Hovedavtalen) har møter hver onsdag i liketallsuker. Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen møter.
Forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer behandles der.
22. og 23. januar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Solstrand hvor Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen og Morten Berge deltok.

Bjarne Meidell deltok på UiBs universitetslederkonferanse på Solstrand 28. oktober, hvor han holdt foredrag om avtaleverket i opplæringssekvensen for nye ledere (dekaner og instituttledere).

XI Lokale lønnsforhandlinger

I 2009 ble ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger. Sentralt dreide forhandlingene seg om pensjonsordningen i Staten. Informasjon er gitt via våre hjemmesider.
Bjarne Meidell har vært nestleder i det lokale konfliktberedskapsutvalg (KBU) for UNIO Bergen (representant for Forskerforbundet) med jevnlige møter i vårsemesteret. Knut-Jan Andersen har også deltatt i arbeidet. En presentasjon av gangen i et sentralt og lokalt oppgjør vil bli gitt i Årsmøtet 2010.

XII Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell og Lars Anders Heimdal var medlem av den sentrale valgkomiteen ved UiB frem til høstsemesteret.
Kjell Trengereid var varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2005 – 2009.

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell
Vararepresentant: Professor Kristin Klock,

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre

Likestillingsutvalget:
Vararep.: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket.

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Knut-Jan Andersen (vara)

Diverse innstillings/tilsettingsutvalg: Endre Willassen (Instituttleder, Institutt for biologi), Jarle Berntsen (Instituttleder, Institutt for fysikk og teknologi), Bjarne Meidell (Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Fakultetsdirektør HF).

Velferdsutvalget:
Seniorkonsulent Toril Ivarsøy Det humanistiske fakultet med vara Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene: (Representant/vararep.)
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre / professor Dag E. Helland.
Det human. fakultet: Amanuensis Tor Jan Ropeid / førsteamanuensis Camilla Brautaset.
Det medisinsk-odontologiske
fakultet: Professor Knut Jan Andersen / professor Morten Berge.

Det samf.vit. fakultet: Postdoktor Ragnhild Muriaas / professor Kjell Erik Lommerud.
Det psykologiske fakultet: Professor Stig Berge Matthiesen/førsteamanuensis Anne Marita Milde.
Det juridiske fakultet: Rådgiver Jan Erik Hatling /

Bergen museum: Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer /førsteamanuensis Trond Andersen.
Universitetsbiblioteket: Bibliotekar Kari Normo/førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Seniorkonsulent Elisabet Veland/Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 2 fakulteter og stedfortreder ved 3 fakulteter.

Universitetsbiblioteket: Hovedverneombud Tove Rullestad

Bergen Museum: Hovedverneombud Trond Andersen
Det mat.nat.fakultet: Stedfortreder Jarle Berntsen
Det samf.vit.fakultet: Stedfortreder Solveig Bjørnestad

Bergen museum 2014:
Bjarne Meidell deltok i gruppen som ser på styring og ledelse for ”det nye museet”. Han representerer her organisasjonene. Gruppen hadde et arbeidsseminar på Bjørnefjorden 6.-7. mai, der Meidell holdt et foredrag om museets historie. Han deltok også i prosjektets befaring i København og Oslo, 12.-14. mai, der fokus var på restaureringsobjekter som de engasjerte konsulenter har utført.

XIII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger
• Bjarne Meidell deltok på Tariffkonferanse UNIO-Stat 3. februar.
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Forskerforbundets Tariffkonferanse 2. mars.
• Bjarne Meidell deltok på forbundets kurs i Forhandlingsteknikk i Oslo 10.-11. mars.
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på forbundets Landsråd 30.-31. mars.
• Unio holdt konferanse om ”Forskning og høyere utdanning” 12.-13. mars og Bjarne Meidell deltok.
• Det såkalte juridiske bøllekurset for tillitsvalgte ved universitetene ble avholdt på Lyngørporten 15.-17. juni. Arrangør var lokallaget ved UiA. Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen og Morten Berge deltok.
• Jarle Berntsen deltok på lokallaget ved NTNUs frokostmøte om midlertidighet i akademia, 16. september.
• Forskerforbundets representantskapsmøte ble avholdt 12.-13. oktober i Oslo. Deltakere fra UiB var Bjarne Meidell, Toril Ivarsøy, Harald Åge Sæthre og Dag Helland.
• Bjarne deltok på FAPs seminar 22.-23. oktober i Oslo SAS-hotellet. Han holdt innlegg og deltok i panel.
• Knut-Jan Andersen deltok på kurs om ”Seniorpolitikk og pensjon” 28.-29. oktober på Hotel Bristol, Oslo.
• Forskningspolitisk seminar ble avholdt 3. november med tittel ”Forskning som motkonjunkturpolitikk”. Dag Helland, Knut-Jan Andersen og Kjell Erik Lommerud deltok.
• Toril Ivarsøy og Harald Åge Sæthre arangerte seminar for medlemmer i TA-gruppen ved UiB 12. november i kantinen i Christiesgate.
• Lokallagene ved NTNU og UiO arrangerer årlige (universitets-) sektorseminar på Danskebåten. I år var seminaret 16.-18. november og Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Morten Berge, Pål Bakka og Kari Meidell deltok.
• Elisabeth Ersvær deltok på dagseminar for postdoktorer 1. desember i Oslo.

UNIO kurs/samlinger
• Bjarne Meidell deltok på seminar 2. februar på Gardermoen, arrangert av UNIO. Bergen utvalgt som ett av områdene for å utvikle et samarbeidsforum i UNIO på tvers av sektorene. Flere møter avviklet i meldingsåret. Lite relevant for oss. Meidell og Andersen har deltatt i møter.
• Meidell deltok 29. april på dagskurs, Bristol hotell Oslo i datasystemet for bruk i lønnskonflikt KBS.
• UNIO arrangerte evaluering av konfliktberedskapen 2009 på Hurdalssjøen 19.-20. august. Bjarne Meidell deltok.

XIV Sentrale verv

Bjarne Meidell var Forskerforbundets ansvarlige under konfliktberedskapen i Hordaland våren 2009, et arbeid som strakte seg fra slutten av februar til medio mai. Videre har han representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene. Det regionale nettverket ledes fra fylkesmannens kontor. Fjerde februar var det et halvdagsseminar på Scandic Bergen City Hotel, 25. -26. mars var det seminar i Bergen, Grand hotell Terminus, og 14.-15. oktober på Fleischers Hotel, Voss.

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets regnskap viser et solid overskudd. Forskerforeningens fondsavsetninger har tatt igjen 4/5 av den nedturen vi opplevde i 2008. Regnskapene blir lagt frem for Årsmøtet for godkjenning.

 

Sist oppdatert 29. januar 2010 Ansvarlig: Bjarne Meidell