Årsmelding 2008

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Bjarne Meidell har vært tillitsvalgte i 100 % stilling hele året og Kjell Erik Lommerud i 50 % stilling frem til årsmøtet. Anne Marita Milde overtok etter Lommerud fra årsmøtet til hun tok permisjon 1. august.
Kari Meidell er sekretær i 100 % stilling.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2008 var 1068.
Det har vært en jevn tilstrømning av medlemmer, men også en merkbar del som har gått av for aldersgrensen.

III. Styret, arbeidsutvalg, revisor og valgkomite

Styret har frem til årsmøtet 26. februar 2008 bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum.
Nestleder: Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kjell Erik Lommerud ønsket å trekke seg som nestleder etter årsmøtet og ble erstattet med Anne Marita Milde fra 1. mars

Fra 1. mars har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell og
Nestleder: Førsteamanuensis Anne Marita Milde.

Styremedlemmer og vara valgt i 2007 for 2 år:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinske fakultet,
vara: Professor Lars R. Haaheim
Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Professor Jarle Berntsen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre
Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: 1.amanuensis Vigdis Vandvik
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Professor Hans-Tore Hanssen
Seksjonssjef Elisabeth Muller Lysebo , Det Mat.nat. fakultetssekretariat,
vara: 1.konsulent Toril Ivarsøy , Det humanistiske fakultet
1.amanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor David Sam
Stipendiat Ragnhild Muriaas , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Ragna Aarli , Det juridiske fakultet
Bibliotekar Kari Normo , Universitetetsbiblioteket,
vara: Bibliotekar Anne Åsmul
Amanuensis Tor Jan Ropeid , Det humanistiske fakultet,
vara: 1.amanuensis Lene Johannessen

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Kjell Erik Lommerud, Anne Marita Milde, Morten Berge og Elisabeth Lysebo.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen
Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Institutt for sammenliknende politikk
Professor Gro Therese Lie, Det psykologiske fakultet og
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum.

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt tirsdag 26. februar kl. 15.30 – 18.00 i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 40 medlemmer.

1. Forskerforbundets forhandlingssjef Frank Anthun holdt innlegg om ”Arbeidstid for vitenskapelig personale, før og etter Særavtalen”, etterfulgt av spørsmål og debatt.


2. Årsmøtesaker:

Professor Torleiv Kløve ble valgt som ordstyrer med akklamasjon.

2.1 Årsmelding 2007
Å rsmeldingen var lagt ut på nettet og ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

2.2 Regnskap 2007
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet over annuumstildelingen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.3 Budsjett 2008
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Arbeidsprogram 2008
Bjarne Meidell gjennomgikk forslag til Arbeidsprogrammet som inneholder 14 punkter. Årsmøtet tok det til etterretning. I neste årsmelding vil de enkelte punktene bli kommentert. (Se punkt VII)

Etter årsmøtesakene ble det servert en varmrett og kaffe.

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2008. Styret har behandlet 25 saker, bl.a. Strategi for lønnsoppgjøret i staten, Retningslinjer for varsling ved UiB, Styrings- og ledelsesformer ved UiB, Utarbeidet program for seminar på Solstrand 28. – 29. april og behandlet utkast til Personalreglement for UiB (hovedsakelig tilsettingsregler for T/A-stillinger).

Arbeidsutvalget har avholdt 5 møter som har behandlet 33 saker, herav Kommunikasjonsstrategi for HF-fakultetet – 2008-2010 og evalueringprosessene sentralt og ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. FUB har gått for valgt rektor og vil uttale seg om styringsstrukturen på institutt og fakultetsnivå i januar 2009.


VI Hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet disponerer 1,5 årsverk til tillitsmannsarbeid, se punkt I.
Meidell har arbeidet med forberedelse til lønnsoppgjøret 2008 (Konfliktberedskap for UNIO) og gjennomføringen av det lokale lønnsoppgjøret. Det har vært arbeidet med mange personalsaker, hvor noen er svært tidkrevende. Han har vært med i styringsgruppen for Hordaland- og Sogn og Fjordanedelen av Prosjektet Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (Styrt sentralt av FAD og Hovedorganisasjonene) og sammen med Svein Åge Eilertsen arrangert nettverkskurs om lønn og medbestemmelse på Scandic Sandsli 25. – 26. november. I høstsemesteret har Meidell deltatt i to utvalg som har evaluert styringsstrukturen på institutt- og fakultetsnivå, et utvalg for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og ett for UiB sentralt.


VII Arbeidsprogram 2008

 1. Ivaretakelse av medlemmenes interesser ved organisasjonsendringer, herunder Avtale om omstillinger. Arbeidet med ny avtale om omstilling ved UiB stoppet opp i høstsemesteret.
 2. Universitetspolitisk seminar 24. – 25. april på Solstrand. Se punkt VIII.
 3. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk. Vi deltok i den generelle opplæringen av IDU i seminar på Hotel Neptun 28. november. Morten Berge, Kari Normo og Tor Jan Ropeid holdt innlegg.
 4. Seminar for medlemmer i administrative stillinger. Midler til seminar i regi av FAPs lokale gruppe er mottatt. Seminaret utsatt til våren 2009 grunnet stort arbeidspress og at foredragsholder fra sentralt hold ble syk.
 5. Revisjon av UiBs lønnspolitikk. Arbeidet stoppet etter 2. møte grunnet lokale lønnsforhandlinger. Starter igjen 10. februar 2009.
 6. Revisjon av Personalreglementer samt Tilsettingsreglementer. Personalreglementet kom i retur fra departementet. Det arbeides med revidert forslag ved POA.
 7. Lokale lønnsforhandlinger på særlige vilkår (HTA 2.3.4.). Vi har relativt få krav under dette punktet, men får en viss uttelling via krav fra arbeidsgiver.
 8. Seniorpolitikk ved Universitetet i Bergen. De seniorpolitiske tiltakene ble sterkt endret i tariffoppgjøret. Vi arbeider med å få frem en avtale à la den de har ved UiO.
 9. Personalsaker (Tilsettings- og arbeidsbetingelser, rådgiving og konfliktløsning). Vi har flere krevende saker til behandling
 10. Deltakelse i sentrale kurs, møter og samlinger arrangert av Forskerforbundet. Se punkt XIII.
 11. Medlemsmøter bl.a. om personalpolitikk, pensjon og forsikring. Medlemsmøte om lønnsoppgjør i staten er under planlegging.
 12. Stjernøutvalget. Se punkt XIII.
 13. Medlemsverving. Overføres til 2009.
 14. Medlemsmøte/-seminar med tema opphavsrett.Overføres til 2009.


VIII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar på Solstrand Hotel og Bad på Os ble avholdt 28. – 29. april med 40 deltakere.
Tema var bl.a. Pensjonsreformen, Seniorpolitikk ved UiB, NFR-evalueringer og Rekruttering av studenter. Dessuten ble Stjernøutvalget og Kvalitetsreformen diskutert.

Det ble gitt tid til diskusjon etter hvert foredrag.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester.
Bjarne Meidell deltok på begge møtene. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde ved like våre web-sider og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. Hva angår informasjon om lokalt lønnsoppgjør, se under punkt XI.

X Møter med UiBs administrasjon

Forhandlingsutvalget (etter Hovedavtalen) har møter hver onsdag i liketallsuker. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud/Anne Marita Milde møter.
Også forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer behandles der.
9. og 10. januar hadde Forhandlingsutvalget ved UiO invitert seg til Bergen for å få informasjon om forhandlings måter og –klima, spesielt relatert til lokale lønnsforhandlinger. Meidell deltok.
13. og 14. februar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Solstrand. Morten Berge, Elisabeth Lysebo og Bjarne Meidell deltok.
Bjarne Meidell deltok på UiBs styreseminar på Solstrand 22. oktober.

XI Lokale lønnsforhandlinger

Høsten 2008 ble det forhandlet med en ramme på kr. 17 826 005. Dette er den nest største potten vi har hatt.

XII Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell er medlem av den sentrale valgkomiteen ved UiB.
Kjell Trengereid er varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2005 – 2009.

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell
Vararepresentant: Professor Kristin Klock,

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre

Likestillingsutvalget:
Vararep.: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket.

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

Velferdsutvalget 2008-2009:
Seniorkonsulent Toril Ivarsøy, Sekretariatet, Det humanistiske fakultet.
Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene: (Representant/vararep.)
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre / professor Dag E. Helland.
Det hist.- fil. Fakultet: Amanuensis Tor Jan Ropeid / førsteamanuensis Lene Johannessen.
Det medisinske fakultet: Professor Knut Jan Andersen / professor Lars R. Haaheim.
Det odontologiske fakultet: Professor Morten Berge / professor Kristin Klock
Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Knut-Jan Andersen / professor Morten Berge
Det samf.vit. fakultet: Professor Hans Tore Hansen / professor Kjell Erik Lommerud.
Det psykologiske fakultet: Professor David L. Sam / førsteamanuensis Anne Marita Milde.
Det juridiske fakultet: Rådgiver Jan Erik Hatling /

Bergen museum: Professor Dagfinn Moe / førsteamanuensis Trond Andersen.
Universitetsbiblioteket: Bibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 2 fakulteter og stedfortreder ved 3 fakulteter.

Universitetsbiblioteket: Hovedverneombud Sigrun Ask og
Stedfortreder Pernille Riise Lothe
Bergen Museum: Hovedverneombud Trond Andersen
Det mat.nat.fakultet: Stedfortreder Jarle Berntsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Roger Foss

XIII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger

• Anne Marita Milde og Bjarne Meidell deltok på forbundets Landsråd 11.-12. februar.
• Forskerforbundet arrangerte møte ang. Stjernøutvalgets innstilling i ”Egget” (det nye Studentsenteret) 28. mars. Møtet var åpent for alle forbundets medlemmer i bergensregionen. FUB hadde det tekniske opplegget.
• Bjarne Meidell deltok på Seminar om Lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater på SAS Hotel Norge, Bergen, 5. mars.
• Bjarne Meidell deltok på seminar om varsling på Lysebu 8.-9. april.
• Elisabeth Muller Lysebo deltok på ”Bøllekurs” på Oscarsborg festing ved Drøbak 27-29. mai.
• Forskerforbundet arrangerte frokostseminar på Scandic Bergen City 22. august med tema forskerlønnen i Norge. Møtet var åpent for alle våre medlemmer. Det var påmeldt 41 deltakere.
• Dag E. Helland representerte oss på Forskerforbundets landsråd 13. og 14. oktober og på Forskningspolitisk seminar 5. november der han var invitert med foredrag.
• Lokallaget ved NTNU arrangerte også i år sektorseminar på Danskebåten 19.-21. november, for tillitsvalgte ved de 6 universitetene. Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Morten Berge og Dag Helland deltok.
• Kari Normo deltok på et bibliotekfaglig seminar i Trondheim 25. september.
• Knut-Jan Andersen deltok på kurs i opphavsrett på Losby Gods 9.-10. desember.

UNIO kurs/samlinger
• UNIO arrangerte evaluering av konfliktberedskap 2008 på Kiel-fergen 13.-15. august. Bjarne Meidell deltok.

XIV Sentrale verv

Bjarne Meidell var Forskerforbundets ansvarlige under konfliktberedskapen i Hordaland våren 2008, et arbeid som strakte seg fra slutten av februar til medio juni. Videre har han representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene. Det var i 2007 avsatt 10 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte om samarbeidskompetanse og medbestemmelse, med særlig utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten (jfr HTA 5.6.1). Det meste av arrangementene ble forskjøvet til 2008. Det regionale nettverket ledes fra fylkesmannens kontor.

XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets regnskap viser et solid overskudd. Forskerforeningens fondsavsettninger er blitt redusert med 38 % i 2008. Regnskapene blir lagt frem for Årsmøtet for godkjenning.

 

Sist oppdatert 29. januar 2009 Ansvarlig: Bjarne Meidell