Årsmelding 2007

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Som tillitsvalgte med permisjon har Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud fungert.
Kari Meidell er organisasjonssekretær i 100 % stilling.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2007 var 1040.
Medlemstallet har økt i siste halvdel av 2007 grunnet vervekampanje for stipendiatgruppen.

III. Styret, revisor og valgkomite

Styret har frem til årsmøtet 01.03 bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum.
Nestleder: Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Styremedlemmer:
Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Professor Morten Berge, Det odontologiske fakultet
Professor Dag E. Helland, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Det historisk- filosofiske fakultet
Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet
Ø konomisjef/rådgiver Kjell Trengereid, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets sekretariat.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen
Professor Einar Sletten, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Vedtektsendringer gjort i årsmøtet utvidet styret til 10 representanter med personlige vara, i tillegg til leder.
Fra 01.03 har styret bestått av:
Leder: 1.amanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum
Nestleder: Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Styremedlemmer og vara:
Professor Knut-Jan Andersen (Ny), Det medisinske fakultet,
vara: Professor Lars R. Haaheim (Ny)
Professor Morten Berge, Det odontologiske fakultet,
vara: 1.amanuensis Kristin Kolck (Ny)
Professor Jarle Berntsen (Ny), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre
Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: 1.amanuensis Vigdis Vandvik (Ny)
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Vara: Professor Hans-Tore Hanssen
Seksjonssjef Elisabeth Muller Lysebo (Ny), Det Mat.nat. fakultetssekretariat,
vara: 1.konsulent Toril Ivarsøy (Ny), Det humanistiske fakultet
1.amanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor David Sam (Ny)
Stipendiat Ragnhild Muriaas (Ny), Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Ragna Aarli (Ny), Det juridiske fakultet
Bibliotekar Kari Normo (Ny), Universitetetsbiblioteket,
vara: Bibliotekar Anne Åsmul (Ny)
Amanuensis Tor Jan Ropeid (Ny), Det humanistiske fakultet,
vara: 1.amanuensis Lene Johannessen (Ny)

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (gjenvalg)

Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl utdanningsavdelingen (gjenvalg)
1.amanuensis Jan Oskar Engene, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Ny)
Professor Gro Therese Lie, Det psykologiske fakultet (Ny)
Professor Endre Willasen, Bergen Museum (Ny)

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt torsdag 1. mars kl. 15.00 – 17.30 i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 35 medlemmer.

1. Advokat Ann Turid Opstad fra Forskerforbundet holdt foredrag om Midlertidige tilsettinger, vilkår og opphør.
Lokallaget vil holde fokus på de ulike former for midlertidighet.

Før årsmøtesakene ble det servert en enkel varmrett.

2. Årsmøtesaker:

Professor Torleiv Kløve ble valgt som ordstyrer med aklamasjon.

2.0 Endring av vedtekter for Forskerforbundet ved UiB
Vedtektene ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
2.1 Årsmelding 2006 var lagt ut på nettet. Den ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
2.2 Regnskap 2006 ble gjennomgått og godkjent. Annuumsregnskapet ble tatt til etterretning av årsmøtet.
Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.
2.3 Budsjett 2007 ble gjennomgått og godkjent.
2.4 Arbeidsprogram 2007 ble gjennomgått av Bjarne Meidell. Det innholdt 13 punkter. Et forslag fra midlertidig ansatte ved ex.phil. om intensivert oppfølging av problem knyttet til bruken av midlertidige stillinger og delstillinger ved ex.phil. blir tatt med under (nytt) pkt. 14. Arbeidsprogrammet ble godkjent med dette tillegget.
2.5 Valg
Valgkomiteen har bestått av professor Einar Sletten og seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl. Einar Sletten la fram følgende forslag:

2.5.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt ved akklamasjon.
2.5.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara. Se oversikten under pkt. III Styret, revisor og valgkomite.
Forslaget ble valgt ved akklamasjon.
2.5.3 Valg på revisor.
Styret la fram forslag på gjenvalg av Professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi. Han ble valgt ved akklamasjon.
2.5.4 Valg på valgkomite.
Styret la fram forslag på: Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl (gjenvalg), professor Gro Therese Lie (ny), 1.amanuensis Jan Oskar Engene (ny) og professor Endre Willassen (ny).

2.6 Innkomne saker:
Det var kommet en henvendelse om tillitsvalgte på instituttnivå også kan føre lønnsforhandlinger. Forslagstiller var ikke til stede i møtet og vi behandlet det under relevant post i Arbeidsprogrammet 2007.

V Styrets arbeid

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2007. To møter med det gamle styret før årsmøtet med valg av nytt styre. Det nye styret har hatt 2 møter. På det første møtet ble det nedsatte et arbeidsutvalg bestående av Bjarne Meidell (leder), Kjell Erik Lommerud (nestleder), Anne Marita Milde, Morten Berge og Elisabeth Lysebo. Arbeidsutvalget har hatt 6 møter. Styret har behandlet bl. a. strategi for lønnsoppgjøret i staten, regelverket for midlertidig ansettelse, utarbeidet program for seminar på Solstrand 11. – 12. april, endringer for institutter ved Det psykologiske fakultet, FFs Handlingsplan for stipendiater. Videre har det vært avgitt høringsuttalelse om forslag til språkpolitikk for UiB.
Arbeidsutvalget har behandlet 36 saker.

VI Hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet disponerer 1,5 årsverk til tillitsmannsarbeid, dvs at personer kan frikjøpes fra sin stilling ved UiB. I 2007 har Bjarne Meidell vært frikjøpt i 100 % stilling og Kjell Erik Lommerud i 50 %.
Det har vært arbeidet med mange personalsaker, hvor noen er svært tidkrevende. Meidell har vært representert i diverse utvalg for omstilling ved HF og psykologi.

VII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Solstrand-seminar ble avholdt 11. – 12. april på Solstrand Hotel og Bad på Os. Tema var ”Universitetsbegrepet i endring” med 47 deltakere. Professor Steinar Stjerø som leder arbeidet med utvalget som ser på fremtidig antall universiteter i Norge. Rektor ved universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, holdt foredrag om sammenslåing av universitetet og høgskolen i Tromsø. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Per Botolf Maurseth holdt foredrag om ”Hva slags forsking trenger vi ?”. Rektor ved UiB og rektor ved Høgskolen i Bergen Eli Bergsvik holdt foredrag om sine synspunkter på en eventuell fremtidig sammenslåing. Leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne fremla Forskerforbundets synspunkt på endring i universitetsbegrepet. Det ble gitt tid til diskusjon etter hvert foredrag.

26. – 27. juni arrangerte vi kurs på Solstrand i ”Lov og Avtaleverk i Staten” for styret med vara samt våre IDU-representanter. Advokat fra Forskerforbundet Birgitte Olafsen ledet kurset.

VIII Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB blir invitert til å delta på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester.
Bjarne Meidell deltok på begge møtene og informerte om Forskerforbundet og dets arbeid. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde ved like våre web-sider og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene. Hva angår informasjon om lokalt lønnsoppgjør, se under punkt X.

IX Møter med UiBs administrasjon

Personal- og økonomiavdelingen innkaller organisasjonene til forhandlingsmøter hver 14. dag. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud møter.
Dette er forhandlinger etter avtaleverket, herunder forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer.

08. og 09. februar ble forhandlingsmøtet lagt til Solstrand Hotel og Bad.

Bjarne Meidell deltok på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets seminar på Solstrand 12. – 13. april og på UiBs styreseminar på Hotel Norge 24. oktober.

X Lokale lønnsforhandlinger

Etter å ha hatt lokale lønnsforhandlinger i 2002, 2004, og 2006 var det overraskende at det ble slike forhandlinger i 2007. Potten var relativ liten, 0,5 % tilsvarende kr. 5 952 795.
Tross forsøk på å dempe forventningene førte vi frem323 krav, nesten like mange som året før da potten var dobbelt så stor.
Forhandlingene ble ført etter Hovedsammenslutningsmodellen, dvs. kravene ble ført på vegne av UNIO. De tre andre UNIO-foreningene hadde til sammen 11 krav.
I de sentrale forhandlingene hadde alle som var plassert i lønnsrammer fått ett lønnstrinn. I tillegg var førsteamanuensis/-lektor m.m. flyttet fra spenn til lønnsramme 24. På våre nettsider finner du en forklaring på hva dette innebærer og argumenter for at gruppen ”eldre i førstestilling” fikk litt ekstra oppmerksomhet denne høsten.
Professorgruppen ble høyest prioritert. Professorenes lønnsforhold er urimelig dårlige og de ligger som et lokk på utvikling av lønn for de fleste andre av medlemmene våre. Det faktum at om 10 år vil alle dagens førstestillinger avlønnes i minimum ltr. 63, ett trinn under begynnerlønn for professor, vil legge press på å få professorlønnen opp.
Til sammen fikk 173 medlemmer positive resultater av lønnsoppgjøret.
Vi har fortsatt praksisen med å varsle via e-post og legge skjema ut på nettet. Som kontroll på at vi har mottatt søknad har vi kvittert med e-post på dette. Dette er en viktig del av kontrollen av at ikke søknader kommer bort på vegen.

XI Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell er medlem av den sentrale valgkomiteen ved UiB.
Kjell Trengereid er varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2005 – 2009.

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre


Likestillingsutvalget:
Representant: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kontorsjef Wenche Sommervold, Odontologisk klinikk
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen.
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi/Jahnebakken.

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket.

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet:
Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

Velferdsutvalget:
Ø konomisjef/rådgiver Kjell Trengereid, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets sekretariat.
Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene:
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre og professor Dag E. Helland.
Det hist.- fil. Fakultet: Amanuensis Tor Jan Ropeid og førsteamanuensis Lene Johannessen.
Det medisinske fakultet: Professor Knut Jan Andersen og professor Lars R. Haaheim.
Det odontologiske fakultet: Professor Morten Berge og førsteamanuensis Kristin Klock.
Det samf.vit. fakultet: Professor Hans Tore Hansen og professor Kjell Erik Lommerud.
Det psykologiske fakultet: Professor David L. Sam og førsteamanuensis Anne Marita Milde.
Det juridiske fakultet: Førsteamanuensis Bent Liisberg og førsteamanuensis Thomas Eeg.
Universitetsbiblioteket: Bibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 2 fakulteter og stedfortreder ved 3 fakulteter.


Universitetsbiblioteket: Hovedverneombud Sigrun Ask og
Stedfortreder Pernille Riise Lothe
Bergen Museum: Hovedverneombud Trond Andersen
Det mat.nat.fakultet: Stedfortreder Jarle Berntsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Roger Foss

XII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger
• Bjarne Meidell deltok på Tariffkonferanse for Statlig sektor på Hotell Bristol 13. februar.
• Bjarne Meidell og Kari Meidell deltok på Samarbeidsseminar for sekretariatene ved universitetetenes lokallag 27. februar i Tollbugaten 35.
• Bjarne Meidell og Kari Normo deltok på seminar for bibliotekledere og tillitsvalgte i UH-sektoren 5. og 6. mars i Oslo arrangert av FBF/FF.
• Kontorsjef Jorunn Viken, Gades institutt deltok på kurs om Lovverk for tillitsvalgte i statlig og privat sektor, 3. – 4. mai.
• Anne Marita Milde og Morten Berge og deltok på møte i Landsrådet 19.-20. mars i Oslo. Bjarne Meidell fungerte som Landsrådets ordstyrer.
- Bjarne Meidell, Anne Marita Milde og Kjell Trengereid deltok på "bøllekurs" i Budapest, 29. mai - 1. juni. Arrangør var Forskerforbundet ved NTNU.
• Leif Sæthre og Knut-Jan Andersen deltok på møte i Landsrådet 15. – 16. oktober.
• Knut-Jan Andersen deltok på kurs i Lovverk- omstilling 23.-24. oktober på Losby Gods.
• 6. november holdt forbundet Forskningspolitisk seminar på Hotel Bristol. Morten Berge, Kjell Erik Lommerud og Bjarne Meidell deltok.
• Kari Normo deltok på kurs om Opphavsrett 7. – 8. november på Voksenåsen.
• Kari Normo deltok på FBFs lønnspolitiske seminar 6.-7. desember i Oslo.
• 27.-29. november deltok Bjarne Meidell, Dag Helland, Morten Berge og Knut-Jan Andersen på sektorseminar på Danskebåten til København. Lokallaget ved UiO sto som faglig arrangør. Saker som ble tatt opp var ”Internkommunikasjon i organisasjonen og på arbeidsplassen”, Stjernø-utvalgets innstilling og erfaringer og resultater fra lokale lønnsforhandlinger.

Unios kurs/samlinger
Unio arrangerte konferanse på Gardermoen 22.-23. mars med tema: ”Et kunnskapsbasert samfunn. Unios konferanse om høyere utdanning og forskning”. Bjarne Meidell deltok.

XIII Sentrale verv

Bjarne Meidell var Forskerforbundets ansvarlige under konfliktberedskapen i Hordaland våren 2007. Videre har han representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene. Det er avsatt 10 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte om samarbeidskompetanse og medbestemmelse, med særlig utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten (jfr HTA 5.6.1). Det har vært avholdt ett sentralt prøveseminar 27. og 28. august i Oslo, samt et regionalt seminar i Bergen 7.-8. novembeer. Det regionale nettverket ledes fra fylkesmannens kontor.

XIV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets regnskap viser et overskudd på kroner 90.000,-. Dette henger delvis sammen med sykdomsfravær i sekretariatet og derav refusjon av trygdemidler. Avvikene fra budsjettet ellers er små. Regnskapet blir lagt fram for Årsmøtet for godkjenning.

Forskerforeningens avsettinger har hatt en gledelig utvikling etter overføring til Skagenfondene våren 2005. Vi har i meldingsåret hatt en verdiøkning på 12,28 %.

 

 

Sist oppdatert 18. februar 2008 Ansvarlig: Bjarne Meidell