Årsmelding 2005

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Tillitsvalgt etter årsmøtet 2004 med permisjon, er Bjarne Meidell (60 %), Kjell Erik Lommerud (50 %) og Dag E. Helland (50 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 100 % stilling.


II. Medlemstall

per 31.12 2005 var 1000.
Medlemstallet har sunket litt i forbindelse med utmelding av Akademikerne og deres oppsigelse av dobbeltmedlemskapsavtaler.


III. Styret, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:

Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum
Nestleder: Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Styremedlemmer:
Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Professor Morten Berge, Det odontologiske fakultet
Professor Dag E. Helland, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Postdoc (nå førsteamanuensis) Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet
Kontorsjef (nå økonomisjef) Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi (Det mat.nat.fak. sekr.)

Revisor: Førsteamanuensis Lita Greve Jensen, Bergen Museum
Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen
Professor Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

IV: Årsmøte

ble holdt tirsdag 8. februar i kantinen, Christiesgt. 18. Det ble servert varmrett og vi gikk derfor ut med invitasjon i forkant av møtet. 47 medlemmer meldte seg på og 37 møtte.

Professor og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Alf Erling Risa, holdt foredrag og dro i gang en interessant debatt om ”Fagforeningens rolle i det nye universitet”.

Etter foredraget ble det servering av varmrett .

Årsmøtesaker:

Professor Dagfinn Moe ble valgt til ordstyrer.

1. Årsmeldingen 2004 ble gjennomgått og godkjent.
2. Regnskap for 2004 ble gjennomgått og godkjent. Annuumregnskapet ble tatt til etterretning.
Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning.
3. Budsjett for 2005 ble gjennomgått og godkjent.
4. Arbeidsprogram for 2005
Arbeidsprogrammet består av 11 punkter. Det ble gjennomgått av Finn Gustavsen og tatt til etterretning.
5. Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Etelka Tamminen Dahl, som la frem forslag på:
Leder: førsteamanuensis Bjarne Meidell, De naturhistoriske samlinger. Vedtatt ved akklamasjon.
Styre:
Førsteamanuensis Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket, gjenvalg.
Professor Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi, gjenvalg
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Germanistisk instituttt, gjenvalg
Postdoktor Anne Marita Milde, Institutt for biologisk og med. Psykologi, gjenvalg
Professor Leif J. Sæthre, Kjemisk institutt, gjenvalg
Kontorsjef Kjell Trengereid, Institutt for fysikk og teknologi, gjenvalg
Professor Morten Berge, Odontologisk institutt, ny
Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt, ny.

Vedtatt ved akklamasjon.

Styrets forslag til revisor: Førsteamanuensis Lita Greve Jensen, De naturhistoriske samlinger, ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styrets forslag til valgkomite: Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Seksjon for studiekvalitet og professor Einar Sletten, Kjemisk institutt ble vedtatt ved akklamasjon.

6. Innkomne saker
Det var meldt 3 saker:

Dag E. Helland: ”Personalpolitikk for vitenskapelig personale etter ny ordning med tilsetting av instituttleiarar”. Han fremmet forslag om å opprette diskusjonsfora på fakultetene. Styret tar saken med i sitt videre arbeid.

Hans-Tore Hansen: ”De som søker professoropprykk blir tatt ut av lokale lønnsforhandlinger”. Hansen var forhindret fra å møte, men saken ble diskutert og dagens ordning ble begrunnet av Meidell og Lommerud.

Karl W. Törnroos: ”Klientdrift” ved UiB med spørsmål om fagforeningene har vært delaktig i diskusjon og i vedtak. Foreningen er klar over problemer som er aktuelle og vi følger med i det som skjer.

7. Lokalt lønnsoppgjør 2004
Meidell informerte og det fulgte diskusjon med forskjellige syn på ordningen.

Årsmøtet ble avsluttet med stor takk til Finn Gustavsen som har fungert i 4 år som leder for lokallaget.


V: Styrets arbeid

Det har vært avholdt 10 styremøter på foreningskontoret i Nygårdsgt. 5. Det har vært varierende saker som valg til universitetsstyret, skattefritak ved forskningsopphold i USA, tilsetting i universitetsstillinger, uttalelse om innstilling om omorganisering av Universitetsbiblioteket og vårt årlige Solstrand-seminar. Vi oppnevner personer i diverse utvalg og dette tas opp til avstemning. Dessuten har vi fått en økende mengde personalsaker som vi løser i samarbeid med Personal- og økonomiavdelingen, men i enkelte tilfeller også med hjelp fra våre advokater i forbundet.


VI. Hovedtillitsvalgte

Våre hovedtillitsvalgte har vært frikjøpt fra sine ordinære stillinger: Bjarne Meidell (60 %), Kjell Erik Lommerud (50 %) og Dag E. Helland (50 %). Disse tre pluss Kari Meidell har fungert som arbeidsutvalg med møter hver mandag.
Samarbeidet med andre organisasjoner under Akademikerne ved UiB har vært godt i meldingsåret. I forbindelse med forbundets utmelding av Akademikerne arrangerte foreningene ved UiB som blir igjen i Akademikerne, et møte på Jusbygget 3. mai. Kjell Erik Lommerud og Morgen Berge deltok som observatører. Bjarne Meidell deltok på møte som Leger i vitenskapelige stillinger arrangerte på Haukeland og informerte om grunnen for FFs utmelding fra Akademikerne. De tillitsvalgte hadde møter med representantene for de gjenværende Akademikerne, i våre lokaler 19. august og 26. oktober.
De hovedtillitsvalgte har behandlet en lang rekke personalsaker som gjelder forhold som lønns- og arbeidsforhold og samarbeidsproblem/arbeidsmiljø. Saker av prinsipiell betydning er forelagt styret. Det er stor økning i antall personalsaker.

 

VII. Seminar og møter i egen regi

Det årlige Solstrand-seminaret ble holdt 11. – 12. april. Tema i år var ”Medbestemmelse og styringsrett under ny lov” med deltakelse fra universitetsadministrasjonen, rektoratet og fra fakultetsledelsene. Det var ca. 40 deltakere.

I anledning Forskerforbundets 50 års jubileum kunne vi søke midler til et nytt Solstrand-seminar som ble holdt 1. – 2. november. Tema var ”Visjoner for Universitetet i Bergen” og det nyvalgte rektoratet deltok. Vi var ca. 50 deltakere.

Vi søkte også og fikk midler til et seminar for Fagbibliotekargruppen ved UiB på Rica Travel Hotell 30. november. 22 fagbibliotekarer deltok i møtet som tok for seg saker som: Lønnsfastsettelse og lønnsendringer, stillingsstruktur ved UiB – dagens situasjon/ønsket situasjon, Verneombudets rolle og omstilling eller omorganisering ved UB.

I forbindelse med Forskerforbundets overgang fra Akademikerne til Unio har det vært drøftinger om dobbeltmedlemskapsavtaler for våre medlemmer som også er medlem i en profesjonsforening under Akademikerne. Profesjonsforeningene ble oppfordret til å bryte dobbeltmedlemskapsavtalen med Forskerforbundet. Dette har medført at disse medlemmene måtte velge hvor de ville stå tilsluttet. Vi har arrangert møte for medlemmene i Norsk Psykologforening og Samfunnsøkonomenes Forening.


VIII. Informasjon fra lokallaget

Forskerforbundet/Akademikerne inviteres, sammen med de andre organisasjonene, til å informere/reklamere for sitt arbeid på Informasjonsmøter for nytilsatte.
Det ble holdt to slike møter dette året hhv. 30. mars og 8. november. Bjarne Meidell og Anne Marita Milde representerte oss på ett møte hver.


IX. Møter med UiBs administrasjon

Onsdagsmøter (Forhandlingsutvalget) - Jevnlige møter hver 14. dag mellom de 4 hovedorganisasjonene og personalledelsen ved UiB. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud møter. Her behandles saker etter avtaleverket, herunder forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer.
Personal- og økonomiavdelingen inviterte til internseminar på Solstrand Hotell, Os, 28. februar – 1. mars. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud deltok.
Kari deltok på kurs som Personal- og økonomiavdelingen holdt om behandling av elektronisk behandling av fakturaer.
Matematisk- naturvitenskapelige fakultet arrangerte Vår-samling på Solstrand Hotell 21. – 22. april hvor Bjarne Meidell deltok.
Leif J. Sæthre og Pål H. Bakka deltok på møte 14. september i styrerommet, Musepl. 1 angående evaluering av Kvalitetsreformen. NIFUSTEP og Rokkansenteret deltok med en representant hver.
Personal- og økonomiavdelingen arrangerte møte om medlemmene i Informasjons- og drøftingsutvalgene ved UiB samt ledelse ved fakultetene og tillitsvalgte i organisasjonene på Hotell Neptun 9. desember. Dag Helland representerte FUB.
IT-avdelingen holdt møte om intern omorganisering på Voss 9. desember. Bjarne Meidell var invitert som representant for organisasjonene.


X: Lokale lønnsforhandlinger

Det ble ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter tariffavtalens punkt 2.3.3 i 2005. I det sentrale oppgjøret (2.3.2) fikk alle medlemmene 1 lønnstrinn. Det har vært ført forhandlinger på særlig grunnlag (2-3-4) for noen medlemmer.

XI: Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell har vært medlem av den sentrale valgkomiteen ved UiB.
Bjarne Meidell representerer fagforeningene i Huskomiteen Nygårdsgt. 5.
Kjell Trengereid er varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2005 - 2009.

FUB/Akademikerne har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket, leder 2005.
Vararepresentant: Forsker Torild Johansen, Institutt for biologi/HIB.
AKAN-utvalget
Representant har vært professor Leif J. Sæthre med kontorsjef Kjell Trengereid som vara det siste halve året.
Likestillingsutvalget:
Representant: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Bakka, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kontorsjef Wenche Sommervold, Odontologisk klinikk.
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi/Jahnebakken.

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Professor Leif Sæthre er med i tilsettingsutvalg for stipendiater ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Velferdsutvalget:
representant: Kontorsjef Kjell Trengereid, Det mat.- nat. fakultets sekretariat.

Informasjons- og drøftingsutvalgene:
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre og forsker Aud Larsen
Det historisk filosofiske fakultet: Førsteamanuensis JørgenSejersted og førsteamanuensis Sandra Halverson.
Det medisinske fakultet: Professor Amund Gulsvik og professor Einar Svendsen.
Det odontologiske fakultet: Amanuensis Inger Toril Norderval og førsteamanuensis Inge Fristad.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Førsteamanuensis Jon Helge Knudsen og førsteamanuensis Nina Raaum
Det psykologiske fakultet: Professor Geir Høstmark Nielsen og professor David Sam
Det juridiske fakultet: Professor Johan Giertsen.
Universitetsbiblioteket: Avdelingsbibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka


Hovedverneombud og stedfortreder:
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombudet ved 3 fakulteter hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:

Det mat.- nat. fakultet: Stedfortreder overingeniør Ann Margot Whyatt (NITO)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Wenke Trovik (NITO)
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Hildur Søhoel
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder kontorsjef Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Roger Foss IT-avdelingen
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder avdelingsbibliotekar Sigrun Ask
Bergen Museum Hovedverneombud Tor Tønsberg

UiBs Forskningsutvalg
Professor Kjell Erik Lommerud er medlem.

Forskerforbundets kurs

 • Bjarne Meidell deltok på Tariffkonferanse Statlig sektor i Oslo 9. februar.
 • Bjarne Meidell og Dag E. Helland deltok på kurs om Seniorpolitikk og pensjonsspørsmål på Lillestrøm 10.-11. mars.
 • Bjarne Meidell og Jørgen Sejersted deltok på seminar om Opphavsrett i Oslo 17. mars. Arrangør var Forskerforbundets lokallag ved UiO.
 • Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok på Forskerforbundets Landsråd 31. mars og 1. april. Kjell Erik Lommerud deltok som medlem i FFs hovedstyre.
 • Bjarne Meidell, Kjell Trengereid, Morten Berge og Finn Gustavsen deltok på Felleskurs for tillitsvalgte ved klassiske universiteter og vitenskapelige høgskoler 12. – 14. april. Kurset var holdt på Hurtigruten og arrangør var NTNUs lokallag.
 • Kari Meidell og Bjarne Meidell deltok på kurs om forbundets dataregister over medlemmer ”WinOrg Portal” i Oslo 29. april.
 • Bjarne Meidell og Pål H. Bakka deltok på Strategikonferanse, Hotell Bristol i Oslo, 11. – 12. mai.
 • Kari Meidell deltok på Grunnopplæring for nye tillitsvalgte – Trinn II 6. – 8. juni på Rainbow Hotell, Åsgårdstrand.
 • Astrid Louise Grasdal, Institutt for økonomi, deltok på kurs i Praktisk styrearbeid 15. – 16. juni på Losby gods.
 • Kjerstin Tønseth og Mai-Brit Iden, begge ansatt ved HF-fakultetets sekretariat, deltok på Grunnkurs for nye tillitsvalgte – Trinn I 5. – 7. september på Losby gods.
 • Bjarne Meidell deltok på kurs om Håndtering og forebygging av personkonflikter og trakassering på arbeidsplassen 13. – 14. september i Oslo.
 • Bjarne Meidell og Morten Berge deltok på møte i Landsrådet 17. – 18. oktober. Kjell Erik Lommerud møtte som medlem i FFs hovedstyre.
 • I anlednings Forskerforbundets 50 års jubileum ble det arrangert boklansering 7. november i Universitetets lille festsal. Bjarne Meidell deltok som medlem i bokkomiteen som sto bak jubileumsboken, og Kjell Erik Lommerud som medlem i FFs hovedstyre. Det ble arrangert jubileumsmiddag på Hotell Bristol for tidligere styreledere, æresmedlemmer, nåværende tillitsvalgte og andre sentrale medarbeidere 7. november hvor Gunnar Clausen og Finn Gustavsen deltok.
 • Forskningspolitisk seminar med tema ”Norge som kunnskapsnasjon” ble arrangert 8. november på Hotell Bristol i Oslo. Dag E. Helland, Kjell Erik Lommerud, Bjarne Meidell, Leif J. Sæthre og Kjell Trengereid deltok.
 • Lokallaget ved NTNU arrangerte seminar for lokale tillitsvalgte ved de 6 universitetene på Danskebåten 23. – 25. november. Pål H. Bakka, Morten Berge, Dag E. Helland og Bjarne Meidell deltok.


XIII. Sentrale verv

Kjell Erik Lommerud er representant i styret i Norsk Forskerforbund.
Bjarne Meidell er medlem i Forskerforbundets valgstyre og i bokkomiteen for utgivelse i forbindelse med Forskerforbundets 50 års jubileum i 2005.
Kjell Trengereid, varamedlem av FAPs styre til årsmøtet, juni 2005.

 

XIV. Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Forskerforbundets regnskap viser et overskudd og ved en omplassering av Forskerforeningens midler er det kommet en god verdiøkning.

Revidert regnskap og forslag til budsjett legges frem for Årsmøtet.

 

Sist oppdatert 5.februar 2006 Ansvarlig: Bjarne Meidell