Årsmelding 2004

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (gamle BT-bygget). Tillitsvalgt etter årsmøtet 2002, med permisjon, er Finn Gustavsen (100 %) og Bjarne Meidell (60 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 80 % stilling (100 % fra 01.11.04).

II. Medlemstall

per 31.12 2004 var 1002. Medlemstallet øker jevnt.

III. Styret, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:

Leder: Professor Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet
Nestleder: Kontorsjef Kjell Trengereid, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Regnskap: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum

Styremedlemmer:
Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forsker Torild Johansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (slutt juli -04)
Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Postdoc Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet

Revisor: Førsteamanuensis Lita Greve Jensen, Bergen Museum

Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen
Professor Kjersti Fløttum, Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Håkan Sundberg, Det psykologiske fakultet

IV: Årsmøte

ble holdt torsdag 12.februar i kantinen, Christiesgt. 18. Det ble servert varmrett og vi gikk derfor ut med invitasjon i forkant av møtet. 49 medlemmer meldte seg på. Det møtte 43.

Nestleder i SV, Henriette Westhrin, og juridisk rådgiver i Forskerforbundet, Lars Petter Eriksen, informerte om Pensjonskommisjonens arbeid. Pensjonsreformen ble diskutert i plenum.

Etter foredraget ble det servering av varmrett.

Årsmøtet 2004 var et mellommøte uten valg.
Årsmøtesaker:

Fakultetsdirektør Kjell Sælen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, ble valgt til ordstyrer.

1. Årsmeldingen 2003 ble gjennomgått og godkjent.
2. Regnskap for 2003 ble gjennomgått og godkjent. Annuumsregnskapet ble tatt til etterretning.
3. Budsjett for 2004 ble gjennomgått og godkjent.
4. Arbeidsprogram for 2004
Arbeidsprogrammet består av 11 punkter. Det ble gjennomgått og tatt til etterretning.
5. Innkomne forslag
Det var kommet inn forslag fra professor Jarle Berntsen: Tid til forskning og Kvalitetsreformen. Berntsen var dessverre blitt syk og kunne ikke møte, men forslaget ble diskutert og styret lovet å følge opp dette.
6. Beretning om Forskerforeningens fond
Bjarne Meidell informert om fondets størrelse per dato.

V: Styrets arbeid

Det har vært avholdt 4 styremøter hhv. 13.01, 16.03, 20.09 og 01.12 på foreningskontoret i Nygårdsgt. 5. Tidspunkt er til vanlig tirsdager kl. 14.00 med varighet ca. 2 timer. Det har vært varierende saker som lønnsoppgjør, konfliktberedskap i forbindelse med lønnsoppgjøret, og vårt Solstrand-seminar. Vi oppnevner personer i diverse utvalg og dette tas opp til avstemning. Dessuten har vi fått en økende mengde personalsaker som vi løser i samarbeid med Personal- og økonomiavdelingen, men i enkelte tilfeller også med hjelp fra våre advokater i forbundet. Leder/hovedtillitsvalgt har gitt uttalelser (På Høyden) i saker som ”ansettelse av stipendiater uten utlysning”. Likestillingskomiteens størrelse er blitt diskutert og vi har akseptert at antall deltakere reduseres. 20.- 22. oktober hadde universitetsstyret møte på Solstrand Fjord Hotell. Organisasjonene var invitert til å delta den 20. oktober og Bjarne Meidell deltok. Bjarne Meidell deltok på møte arrangert av Institutt for biologi på Solstrand Fjord Hotell 10. – 11. mars.


VI. Hovedtillitsvalgte

Våre hovedtillitsvalgte har vært frikjøpt fra sine ordinære stillinger: Finn Gustavsen (100 %) og Bjarne Meidell (60 %).
Samarbeidet med andre organisasjoner under Akademikerne ved UiB har vært godt i meldingsåret.
De hovedtillitsvalgte har behandlet en lang rekke personalsaker som gjelder forhold som lønns- og arbeidsforhold og samarbeidsproblem/arbeidsmiljø. Saker av prinsipiell betydning er forelagt styret. Det er en økning i antallet av personalsaker.


VII. Seminar og møter i egen regi

Det årlige Solstrand-seminaret ble holdt 27. – 28. april. Tema i år var ”Markedstilpasninger i Universitetssektoren”.

24. – 26. mai arrangerte Forskerforbundet ved UiB det årlige Sektorseminaret i arbeidsrett. Dette seminaret går på omgang mellom Forskerforbundets lokallag ved universitetene. Forhandlingsleder jurist Frank Anthun og advokat Ole M. Hornkjøl foreleste. Seminaret var lagt til Baroniet i Rosendal. Fra styret deltok Finn Gustavsen, Bjarne Meidell, Kjell Trengereid, Pål Hermod Bakka, Torild Johansen, Sissel Lægreid, Leif Sæthre og Anne Marita Milde.

22.-24. november arrangerte lokallaget i Trondheim liknende seminar på Danskebåten. Tema her var Lokale lønnsforhandlinger i universitetssektoren. Fra styret deltok Finn Gustavsen, Bjarne Meidell, Anne Marita Milde og Pål Hermod Bakka.

VIII. Informasjon fra lokallaget

Forskerforbundet/Akademikerne inviteres, sammen med de andre organisasjonene, til å informere/reklamere for sitt arbeid på Informasjonsmøter for nytilsatte.
Det ble holdt to slike møter dette året hhv. 8. mars og 8. oktober. Kjell Trengereid og Anne Marita Milde representerte oss på ett møte hver.
11. mai arrangerte vi i samarbeid med Vesta forsikring et informasjonsmøte om forsikringsordninger for medlemmene. Møtet ble holdt på Bergen museum.


IX. Møter med UiBs administrasjon

Onsdagsmøter (Forhandlingsutvalget) - Jevnlige møter hver 14. dag mellom de 4 hovedorganisasjonene og personalledelsen ved UiB. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell møter. Her behandles saker etter avtaleverket, herunder forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer.
4.-5. februar inviterte Personal- og økonomiavdelingen til forhandlingsmøte på Bjørnefjorden Gjestetun på Os.
Kari Meidell deltok på møte, arrangert av Huskomiteen Nygårdsgt. 5, med informasjon om brannvern den 3. mars.


X: Lokale lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlinger 2004 ble avsluttet 30. november. Pottens størrelse var på 1% av lønnsmassen og av departementet beregnet til kr. 9.492.451,-
Fra sentralt hold var det anbefalt å benytte ”hovedsammenslutningsmodellen” under forhandlingene, men det ble det heller ikke denne gang. Vi hadde et nært samarbeid med Psykologforeningen og Tannlegeforeningen og et visst samarbeid med Juristforbundet og med Legeforeningen.
Elleve ulike organisasjoner deltok med forhandlingsfullmakt.
349 søknader kom inn til oss (Forskerforbundet). En del medlemmer søkte via sine profesjonsforeninger og avdelingene/fakultetene hadde også krav som gjaldt våre medlemmer. Til sammen behandlet vi en kravmasse på 501 personer. I 2002 behandlet vi 639 krav og da var potten på kr.16 000 000. Forventningene til årets oppgjør synes både i forkant og etterkant å ha vært store.
Nytt av året var at potten ble delt på de ulike avdelinger/fakulteter og vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger innen disse. 85 % av potten skulle ”forhandles lokalt”, mens resten skulle forhandles i de avsluttende ”sentrale” forhandlinger. Denne modellen synes vi fungerte bra. Den gav oss en oversikt som var ”offisiell” og som bekreftet ganske bra de fordelingsmodellene vi har arbeidet etter i alle år.
Noen resultater:
Forskerforbundets medlemmer fikk 54,83 % av potten.
De vitenskapelige (alle) endte på 62,51 %, det beste resultat noensinne, men det er enda vel 1 % til denne gruppen kommer opp på sitt pro rata nivå. Akademikerforeningene fikk hele 90,67 % av det som gikk til de vitenskapelige, resten ble fordelt mellom NTL, UHO og uorganiserte. Av gruppen professorer (alle) fikk 30,6 % opprykk (41,1 % av kvinnene og 28,8 % av mennene). For førstestillingsgruppen ble 18,9 % belønnet med opprykk (28,4 % av kvinnene og 14,4 % av mennene). 36 % av univ.bibliotekar/førstebibliotekarene fikk opprykk (men halvparten så mange lønnstrinn som de andre).
I ”kontorsjefgruppen” (alle) fikk 41,8 % opprykk, mens i ”førstekonsulentgruppen” (alle) fikk 25,8 % opprykk.


XI: Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell har vært leder av den sentrale valgkomiteen ved UiB.
Bjarne Meidell representerer fagforeningene i Huskomiteen Nygårdsgt. 5.
Kjell Trengereid varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2004.

FUB/Akademikerne har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.
Vararepresentant: Forsker Torild Johansen, Institutt for biologi/HIB.
AKAN-utvalget:
Representant har vært professor Leif J. Sæthre med kontorsjef Kjell Trengereid som vara det siste halve året.
Likestillingsutvalget:
Representant: Forsker Torild Johansen, Institutt for biologi/HIB.
Kontorsjef Kjell Trengereid overtok fra høsten 2004.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Bakka, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kontorsjef Wenche Sommervold, Odontologisk klinikk.
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi/Jahnebakken.

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Professor Leif Sæthre er med i tilsettingsutvalg for stipendiater ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Førsteamanuensis Johan Stadsnes har vikariert for Sæthre under forskningstermin høsten 2004.

Velferdsutvalget:
representant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.
vararepresentant: Forsker Torild Johansen, Institutt for biologi/HIB frem til juli 2004. Vi har ikke oppnevnt noen erstatning for henne.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU):
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Professor Leif J. Sæthre og forsker Aud Larsen
Kjell Trengereid har møtt for Sæthre 2. halvår.
Det historisk filosofiske fakultet: Førsteamanuensis Jørgen Sejersted og førsteamanuensis Sandra Halverson.
Det medisinske fakultet: Professor Amund Gulsvik og professor Einar Svendsen.
Det odontologiske fakultet: Amanuensis Inger Toril Norderval og førsteamanuensis Inge Fristad.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Førsteamanuensis Jon Helge Knudsen og førsteamanuensis Nina Raaum
Det psykologiske fakultet: Professor Geir Høstmark Nielsen og professor David Sam
Det juridiske fakultet: Univ.lektor Søren W. Wiig og professor Johan Giertsen.
Universitetsbiblioteket: Avdelingsbibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka
Sentraladministrasjonen: Senioringeniør Arild Sandal og seksjonssjef Gunnar Torsnes

Hovedverneombud og stedfortreder:
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombudet ved 3 fakulteter hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Stedfortreder overingeniør Ann Margot Whyatt(NITO)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Wenke Trovik (NITO)
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Pongsri Bruvik
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder kontorsjef Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Roger Foss IT-avdelingen
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder avdelingsbibliotekar Sigrun Ask
Bergen Museum: Hovedverneombud Tor Tønsberg

UiBs Forskningsutvalg
Professor Kjell Erik Lommerud er medlem.


XII: Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs:

 • Kjell Trengereid deltok på møte mellom Forskerforbundets lokallag ved universitetene 14.-16. januar i Oslo. Tillitsvalgte fra danske universitetslag deltok og de reiste samlet til Helsingfors og hadde samtaler med finske tillitsvalgte. Tema var Ryssdalsutvalgets forslag til universitetenes tilknytningsform.
 • Akademikerne arrangerte møte ang. lønnsforhandlinger på Hotell Norge 20. januar. Finn Gustavsen og Anne Marita Milde deltok.
 • Kjell Trengereid deltok på seminar på Danskebåten som var arrangert av Forening for administrativt ansatte FAP, Fagbibliotekarforeningen FBF og Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning
 • Strategisamling for tillitsvalgte i UoH- og instituttsektoren 18.-19- februar, Grand Hotell Oslo. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
 • Kari Meidell og Bjarne Meidell deltok på sekretariatsmøte i Forskerforbundet 27. februar.
 • Seniorpolitikk og pensjonsspørsmål, 2.-3. mars på Leangkollen i Asker. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
 • Møte i Landsrådet ble holdt 24.-25. mars på Hotell Royal Christiania Oslo, Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok. Tema her var Modernisert folketrygd og Arbeidslivslovutvalget.
 • Kurs i Opphavsrett, Radisson SAS Hotell, Nydalen 30.-31. mars. Finn Gustavsen, Bjarne Meidell og seniorrådgiver Øystein Lunde Iversen, Personal- og økonomiavdelingen deltok.
 • Forskerforbundet arrangerte kurs i WinOrg Portal på Noroffinstituttet i Oslo den 23. april. Kari Meidell deltok.
 • Bjarne Meidell deltok med foredrag på kurs om lokale lønnsforhandlinger, arrangert av Forskerforbundets lokallag ved UiO i Barcelona 2. – 6. mai.
 • Akademikerne arrangerte kurs i Konfliktberedskap på SAS Raddison i Bergen 10. mai. Finn Gustavsen og Kjell Trengereid representerte.
 • Kurs i Forhandlingsteknikk 24.-25. august på Radisson SAS Nydalen. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
 • Forskerforbundet inviterte til seminar om OT PRP NR 79 – Ny lov om universiteter og høyskoler 11. oktober på Hotell Bristol i Oslo. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
 • Forskerforbundets landsråd hadde møte 18.-19. oktober på Hotell Bristol i Oslo. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok. Her ble OT PRP NR 79 og de første erfaringene fra NOKUTs arbeid ved styreleder Narve Bjørgo, blant annet tatt opp.
 • Forskningspolitisk seminar ble holdt på Bristol Hotell i Oslo 9. november. Tema var Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning. Statsråd Kristin Clemet deltok. Fra styret deltok Finn Gustavsen, Sissel Lægreid og Kjell Trengereid. Kjell Erik Lommerud deltok som medlem i det sentrale styret. Bjarne Meidell deltok som medlem av valgkomiteen.

XIII. Sentrale verv

Kjell Erik Lommerud er representant i styret i Norsk Forskerforbund.
Bjarne Meidell er medlem i Forskerforbundets valgstyre og i bokkomiteen for utgivelse i forbindelse med Forskerforbundets 50 års jubileum i 2005.
Kjell Trengereid, varamedlem av FAPs styre til årsmøtet, juni 2004.

XIV. Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Revidert regnskap og forslag til budsjett legges frem for Årsmøtet.

 

Sist oppdatert 20. januar 2005 Ansvarlig: Bjarne Meidell