Årsmelding 2002

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB hadde kontor i Harald Hårfagresgt. 29 frem til 10. juni da vi flyttet til Nygårdsgaten 5 (gamle BT-bygget). Tillitsvalgt, etter årsmøtet 2001, med permisjon er Finn Gustavsen (100 %) og Bjarne Meidell (60 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 80 % stilling.

II. Medlemstall

per 31.12 2002 var 923.

III. Styret, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:
Leder: Professor Finn Gustavsen, Det odontologiske fakultet
Nestleder: Kontorsjef Kjell Trengereid, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Regnskap: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum
Styremedlemmer:
Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forsker Torild Johansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Stipendiat Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet

Revisor: Førsteamanuensis Lita Greve Jensen, Bergen Museum

Valgkomite:
Professor Einar Sletten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Kjersti Fløttum, Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Håkan Sundberg, Det psykologiske fakultet
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen

IV: Årsmøte

ble holdt 8.februar i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 29 personer.
Personal og økonomidirektør Kjell Bernstrøm orienterte om ”Ny budsjettmodell. Konsekvenser for de ansatte”.

Etter foredraget ble årsmøtesakene behandlet:
Professor Eirik Sundvor, Institutt for Geovitenskap, ble valgt til ordstyrer.

Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap for 2001 og budsjett for 2002 ble godkjent.
Arbeidsprogram for 2002 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Innkomne forslag:
Førsteamanuensis Stein Ugelvik Larsen hadde forslag om ”Opprettelse av en lokal komité for å vurdere lover, forskrifter og administrativ praksis som har betydning for vitenskapelig ansattes forskningsmessige frihet og utvikling”. Årsmøtet besluttet å oversende forslaget til Forskerforbundet sentralt.

Suppleringsvalg:
Professor Gunnar Clausen og forsker Hege Randi Eriksen gikk ut av styret grunnet nye stillinger hhv. i administrasjonen og i UNIFOB.
Anne Marita Milde, Seksjon for fysiologisk psykologi og Leif J. Sæthre, Kjemisk institutt, ble valgt for ett år.

Orientering om lønnsoppgjøret 2001 ble gitt av Bjarne Meidell.
 

V: Styrets arbeid

Det har vært avholdt 8 styremøter , det første som dagseminar på Clarion Hotell Admiral den 15. januar. Forskerforbundet har i 2002 vært opptatt av ”Kvalitetsreformen” og omstillingsprosesser ved universiteter og sentrale høgskoler. En rekke saker med tilknytning til dette har opptatt styret i 2002.
Styret har arbeidet for å skolere lokale kontaktpersoner fordi vi venter at disse vil få en økt betydning når det gjelder å ivareta medlemmenes interesser i fremtiden. Dette skyldes den nedbyggingen av demokratiske styringsformer som skjer ved UiB. Styret har fulgt utviklingen i årets lønnsoppgjør ved at Finn og Bjarne har referert fra sentrale samlinger. Styret har vært involvert i de innledende faser av det lokale oppgjøret.

VI. Seminar og møter i egen regi

Den 15. januar ble det holdt et dagseminar for styret på Clarion Hotell Admiral hvor Årsmøtesaker og Handlingsplanen for 2002 ble diskutert.

Finn Gustavsen deltok i paneldebatt arrangert av Arbeiderpartiets universitetslag den 21. mars på Kvarteret. Tema var Kvalitetsreformen og det deltok 2 representanter fra stortingets forsknings- og utdanningskomité. Det ble sendt ut invitasjon til alle medlemmene, men svært få deltok.

”Alver-seminaret” ble avholdt 6. og 7. mai på Solstrand Fjord Hotel på Os, med 42 deltakere.
Tema var ”Universitetssektoren i omstilling”. Etter at leder Finn Gustavsen hadde ønsket velkommen holdt professor Kaare R. Norum foredrag om ”Forskningsrådet og regjeringens forskningspolitikk”. Etter diskusjon og pause holdt professor Ole Didrik Lærum foredraget ”Skal universitetene omstilles etter samfunns- eller kunnskapsutviklingen?”. Etter lunsj spurte professor Jan Fridthjof Bernt ”Hvor langt bør universitetene gå i markedstilpasning?”, rektor Kirsti Koch Christensen tok for seg ”Perspektiver for Universitetet i Bergen”. Etter diskusjon og kaffepause formidlet stortingsrepresentant Rolf Reikvam ”Signaler fra Stortinget”. Etter diskusjon ble dagen avsluttet med middag. Neste dag tok professor Sigmund Grønmo for seg ”Nye ansettelsesbetingelser i universitetssektoren”. Dekanus Dag Aksnes avsluttet med foredraget ”Et fakultet i omstilling”. Seminaret ble avsluttet med lunsj.

Den 28. mai arrangerte FUB møte for fakultetskontakter og lokallagsledere i Akademikerforeningene om Kvalitetsreformen. Professor Ivar Bleiklie holdt foredrag med tittel ”Fra kvalitet til effektivitet”. Møtet ble avholdet i kantinen i Christiesgt. 18.

Den 10. oktober arrangerte FUB i samarbeid med Personal- og økonomiavdelingen seminar for medlemmene i IDU-utvalgene, og kontakter i lokallag fra Akademikerne, på Clarion Hotell Admiral. Tema var Hovedavtalen og underliggende avtaler. Kursgivere var Bente M. Krogdal fra Utdannings- og forskningsdepartementet og forhandlingssjef Frank Anthun fra Forskerforbundet. Kurset varte fra kl. 09.00 til kl. 15.30 og ble avsluttet med middag for våre representanter.

VII. Informasjon fra lokallaget

Bjarne Meidell har ansvar for oppdatering av vår hjemmeside.
Pål Bakka og Kjell Trengereid informerte om Forskerforbundet/Akademikerne på Introduksjonskurs for nytilsatte hhv. 14. mars og 29. oktober.

VIII. Møter med UiBs administrasjon

Onsdagsmøter (Forhandlingsutvalget) - Jevnlige møter hver 14. dag mellom de 3 hovedorganisasjonene og personalledelsen ved UiB. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell møter. Her behandles saker etter avtaleverket, herunder forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer.

Forskerforbundet har deltatt i flere møter angående flytting til Nygårdsgaten 5 (gamle BT-bygget). Vi flyttet inn 19. juni.

Personalavdelingen holdt seminar for organisasjonene på Bjørnefjorden Gjestetun 14. og 15. februar. Tema var kompetanseutvikling, omstillingsprosjekt ved Det psykologiske fakultet, endringer i universitetssektoren og Ny Hovedavtale i staten. Finn Gustavsen, Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok.

Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok på UiBs stormøte på Solstrand Fjordhotell 17. januar. Kvalitetsreformen var tema.

Bjarne Meidell representerte foreningen på seminar arrangert av ”Det Nye Instituttet” dvs. Geologi og Geofysisk, den11.- 12. april på Solstrand Fjord Hotell.

Finn Gustavsen deltok på Styrer- og kontoradministrativ konferanse, arrangert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, på Solstrand Fjord Hotell 19. – 20. september. Her ble Kvalitetsreformen behandlet.
 

IX: Lokale lønnsforhandlinger

Potten ved de lokale lønnsforhandlingene var i år den største noen gang ca 16 mill. Foreningen forhandlet 639 krav fra medlemmene. 72,3 % av kravene ble innfridd. Departementet og arbeidsgiver rådde til at det ble forhandlet etter hovedsammenslutningsmodellen dvs. at den største Akademikerorganisasjonen (Forskerforbundet) forhandlet for alle Akademikerforeningene. Dette forutsetter at alle foreningene er enige i dette. Enkelte foreninger valgte å forhandle alene: Den norske Lægeforening (LVS), Norske Siviløkonomers forening, Samfunnsviternes Fagforening og NIFs etatsforening ved UiB.
Foreningene innen Akademikerne samarbeidet likevel godt i forhandlingene. For Forskerforbundet er resultatet som helhet godt, og våre medlemmer fikk, som gruppe, en større andel av potten enn noen gang før. Likevel hadde vi mange gode krav som ikke ble innfridd.

X: Representanter i lokale utvalg

Gunnar Clausen og Pål Hermod Bakka har vært medlem i Kollegierådet til det ble nedlagt.
Bjarne Meidell har vært leder av den sentrale valgkomiteen.
Bjarne Meidell er vararepresentant i det sentrale IT-organet.
Leder har vært medlem i Omstillingsutvalget.
Kjell Trengereid medlem for gruppe C i Det akademiske kollegium 2002

FUB/Akademikerne har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Professor Gjert Knutsen, Institutt for mikrobiologi
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket

AKAN-utvalget
Representant har vært professor Gunnar Clausen til han gikk ut av styret. Han ble erstattet med professor Leif J. Sæthre

Likestillingsutvalget:
Representant: Førstebibliotekar Pål Bakka, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek
Vararepresentant: Forsker Torild Johansen, Institutt for fiskeri- og marinbiologi

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kontorsjef Kjell Trengereid, Fysisk institutt (erstattet med kontorsjef Wenche Sommervold),
Kontorsjef Kristin Bakken, Zoologisk institutt
Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen
Overingeniør Svein Norland, Institutt for mikrobiologi
Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Opplæringsutvalget:
leder: Kontorsjef Kjell Trengereid, Fysisk institutt
vararepresentant: Avdelingsbibliotekar Anne-Grete Utkilen, Universitetsbiblioteket

Velferdsutvalget:
representant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
vararepresentant: Forsker Torild Johansen, Institutt for fiskeri- og marinbiologi

Informasjons- og drøftingsutvalgene:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Professor Leif J. Sæthre og forsker Aud Larsen
Det historisk filosofiske fakultet: Førsteamanuensis Zeljka Svrljuga og førsteamanuensis Sissel Lægreid
Det medisinske fakultet: Førsteamanuensis Anders Bærheim (byttet ut med professor Amund Gulsvik) og professor Helge Wiig
Det odontologiske fakultet: Amanuensis Inger Toril Norderval og førsteamanuensis Inge Fristad
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Førsteamanuensis Jon Helge Knudsen og førsteamanuensis Nina Raaum
Det psykologiske fakultet: Professor Geir Høstmark Nielsen og professor David Sam
Det juridiske fakultet: Professor Johan Giertsen og professor Jørgen Aal
Universitetsbiblioteket: Avdelingsbibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka
Sentraladministrasjonen: Senioringeniør Arild Sandal og seksjonssjef Gunnar Torsnes

Hovedverneombud og stedfortreder:
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombudet ved 3 fakulteter hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Stedfortreder overingeniør Ann Margot Whyatt(NITO)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud amanuensis Torbjørn Dall-Larsen.
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud instruktørtannlege Dorte Strøyberg Wulff
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder kontorsjef Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder rådgiver Anna Kvamme Mjøs
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder avdelingsbibliotekar Sigrun Ask

Førsteamanuensis Knut Matre, Institutt for indremedisin, har sittet i et utvalg som har vurdert verneombudsordningen ved UiB.

XI: Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs
- om Grunnopplæring trinn I for tillitsvalgte på Quality Leangkollen, Asker, ble avholdt 21. – 23. januar. Torild Johansen og Kari Meidell deltok.
- Seniorpolitikk og Pensjon ble avholdt 12.- 13. februar på Quality Leangkollen, Asker. Gunnar Clausen og Bjarne Meidell deltok.
- for de lokale sekretariatene ble holdt 26. februar. Finn Gustavsen og Kari Meidell deltok.
- Strategisamling ble avholdt 27. februar på Hotell Bristol, Oslo. Finn Gustavsen deltok.
- om Budsjett og Finansiering ble avholdt 6. – 7. mars på Quality Leangkollen, Asker. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
- om Lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater ble holdt 12. og 13. mars på Quality Hotell Olvasgaard. Flere stipendiater fra UiB deltok. Fra styret deltok Anne Marita Milde.
- Forskerforbundets lokallag i Oslo arrangerte, i samarbeid med Forskerforbundet, et kurs i arbeidsrett ved Det norske institutt i Roma 22. – 25. mai for tillitsvalgte. Kursholder var advokat Bjørn Bråthen og forhandlingssjef Frank Anthun. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
- om Kvalitetsreformen ble holdt 30. august på Hotell Bristol, Oslo. Finn Gustavsen deltok.
- om Lønnsforhandlinger og strategi ble holdt 3. – 4. september på Soria Moria Konferansesenter i Oslo. Finn Gustavsen, Kjell Trengereid og Bjarne Meidell deltok.
- Forskerforbundets landsråd holdt møte 18. og 19. april og 7. og 8. november. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell har deltatt. Saker i meldingsåret har vært: Evaluering av Forskerforbundets organisasjonsstruktur, Orientering om vårens tarifforhandlinger, Stipendiater – politikk og strategi, Kvalitetsreformen, Forskerforbundets lønnspolitikk – erfaringer og strategi for 2003, orientering om Forskerforbundets forsikringsordninger, Pensjonskommisjonens foreløpige rapport og aktuelle seniorpolitiske saker.
- Forskningspolitisk seminar ble avholdt 23. oktober på Bristol Hotell, Oslo. Finn Gustavsen, Bjarne Meidell, Kjell Trengereid, Pål Bakka og Kjell Erik Lommerud deltok. Tema var ”Økt konkurranse – økt kvalitet?” Kristin Clemet var, blant andre, foredragsholder.
- 23. – 25. oktober arrangerte lokallaget ved Universitetet i Tromsø et sektorseminar på Danskebåten. Dette er for at lokallagene ved universitetene og de statlige høgskolene skal komme sammen og diskutere felles erfaringer og problemstillinger.
- Akademikerne holdt lønnspolitisk seminar for lokale foreninger på Hotell Norge 22. januar. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell deltok.
- Stipendiatenes forening SIFUB arrangerte møte for å etablere foreningen den 17. april. Pål Bakka og Bjarne Meidell deltok.
- FAP avholdt sitt årlige vårseminar i Bergen 14. – 16. mai på Clarion Hotell Admiral. Kjell Trengereid var leder av arrangementkomiteen og Finn Gustavsen deltok som møteleder.
- Bjarne Meidell er oppnevnt som deltaker i en gruppe som skal evaluere Forskerforbundets organisasjonsmodell, særskilt medlemsregister Win/Web Org og kontingentstrukturen.

XII. Hovedtillitsvalgte

Våre hovedtillitsvalgte har vært frikjøpt fra sine ordinære stillinger: Finn Gustavsen (100 %) og Bjarne Meidell (60 %).
Samarbeidet med andre organisasjoner under Akademikerne ved UiB har vært godt i meldingsåret.
De hovedtillitsvalgte har behandlet en lang rekke personalsaker som gjelder forhold som lønns- og arbeidsforhold og samarbeidsproblem/arbeidsmiljø. Saker av prinsipiell betydning er forelagt styret.

XIII. Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Revidert regnskaper og forslag til budsjett legges frem for Årsmøtet.

Sist oppdatert 28. januar 2003 Ansvarlig: Bjarne Meidell