Årsmelding 2001

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Harald Hårfagresgt. 29, 5020 Bergen. Tillitsvalgt med permisjon er Finn Gustavsen (50 %, fra 2.2.), Gunnar Clausen (100% til 2.2. deretter 60 %) og Bjarne Meidell (50 %). Kari Meidell er organisasjonssekretær i 80 % stilling.

II. Medlemstall

per 31.12 2001 var 943.

III. Styret, revisor og valgkomite


Styret har frem til 2. februar 2001 bestått av:

Leder: Gunnar Clausen, professor, Det medisinske fakultet
Nestleder: Hege Randi Eriksen, postdoktor, Det psykologiske fakultet
Kasserer: Bjarne Meidell, førsteamanuensis, Bergen Museum
Styremedlemmer:
Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket
Finn Gustavsen, professor, Det odontologiske fakultet
Lillian Jorunn Helle, professor, Det historisk-filosofiske fakultet
Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lene Buhl Mortensen, forsker, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kjell Trengereid, kontorsjef, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/FAP

Rådgiver: Arvid Erdal, amanuensis, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Revisor: Lita Greve Jensen, førsteamanuensis, Bergen Museum/Det mat.-nat. fakultet

Valgkomite:
Jorunn Sletten, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lisbeth Mikaelsson, førsteamanuensis, Det historisk-filosofiske fakultet
Kjell Bjorvatn, professor, Det odontolgiske fakultet
Gunnar Torsnes, kontorsjef, Personal- og økonomiavdelingen

Etter konstituering 12.2. 2001 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Finn Gustavsen, professor, Det odontologiske fakultet
Nestleder: Kjell Trengereid, kontorsjef, Det matematisk naturvitenskapelige fakultet
Kasserer: Bjarne Meidell, førsteamanuensis, Bergen Museum
Styremedlemmer:
Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket
Gunnar Clausen, professor, Det medisinske fakultet
Hege Randi Eriksen, postdoktor, Det psykologiske fakultet
Torild Johansen, forsker, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (NY)
Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sissel Lægreid, førsteamanuensis, Det historisk-filosofiske fakultet (NY)

Rådgiver: Arvid Erdal, amanuensis

Revisor: Lita Greve Jensen, førsteamanuensis, Bergen Museum.

Valgkomite:
Etelka Tamminen Dahl, studiesjef, Den sentrale studieadministrasjon
Håkan Sundberg, professor, Det psykologiske fakultet
Kjersti Fløttum, professor, Det historisk-filosofiske fakultet
Einar Sletten, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

IV: Årsmøte

ble holdt 2.februar i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18. Det møtte 30 personer. Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen deltok på årsmøtet og holdt innlegg om "Aktuelle arbeidsoppgaver for Forskerforbundet i den nærmeste tiden".
Etter foredraget ble årsmøtesakene behandlet:
Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap for 2000 og budsjett for 2001 ble godkjent.
Regnskap for Forskerforeningen ved Universitetet i Bergen ble godkjent.
Arbeidsprogram for 2001 ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Valg for 2001 - 2002. Valget ble gjennomført av valgkomiteens medlem, Kjell Bjorvatn, som la frem følgende forslag:
Leder Finn Gustavsen
Styre: Pål Bakka, Gunnar Clausen, Hege Randi Eriksen, Torild Johansen (Ny), Kjell Erik Lommerud, Sissel Lægreid (Ny) og Bjarne Meidell. Revisor Lita Greve Jensen
Styret la frem forslag til Valgkomite:
Etelka Tamminen Dahl, Kjersti Fløttum, Einar Sletten og Håkan Sundberg. Alle ble valgt med akklamasjon.
Orientering om lønnsoppgjøret 2000 ble gitt av Bjarne Meidell.

V Styremøter

Det har vært avholdt 9 styremøter, pluss en styresamling 12. og 13. februar på Alver Hotel. Styret har behandlet til sammen 35 saker og er blitt løpende orientert om de tillitsvalgtes arbeid i Forhandlingsutvalget og Omstillingsutvalget. På styresamlingen på Alver Hotel i februar ble Forskerforbundets arbeidsprogram gjennomgått og diskutert.

VI Større arbeidsoppgaver

Av større saker i arbeidsåret kan nevnes omstillingsarbeidet ved Bergen Museum og ved UNIFOB, fremforhandling av ny Tilpasningsavtale til Hovedavtalen og revisjon av avtalen "Lønnspolitikk ved UiB". Omstillingsavtalen ble sagt opp høsten 2001. Arbeidet med å forhandle frem en ny avtale er i gang. Omorganiseringen av UNIFOB er behandlet i en rekke møter. Finn Gustavsen og Bjarne Meidell har deltatt i disse fra Forskerforbundet. Gunnar Clausen har vært rådgiver for våre medlemmer ansatt i UNIFOB om dannelse av eget lokallag. NAVO blir arbeidsgiverorganisasjon for de ansatte.

VII Seminar og møter i egen regi

Alver-seminaret med tittelen "Vi gjør vår plikt - og krever vår rett.", ble avholdt 9. og 10. mai med 35 deltakere. Foredragsholdere var leder i Forskerforbundet, professor Kolbjørn Hagen, rektor, professor Kirsti Koch Christensen, avd.direktør og styremedlem i SULF Anders Grundstrøm fra Uppsala universitet, tillitsvalgt Bjarne Meidell, ass.univ.dir. Sverre Spildo, professor Nils Gilje og professor Narve Bjørgo.

2. og 3. oktober arrangerte vi seminar for våre kontaktpersoner ved fakultetene (Samarbeidsutvalgene) på Alver Hotel med tema Avtaleverket for UiB. Personalsjef Eli Glambek gav en gjennomgang av avtaleverket når det gjaldt tillitsvalgt-rollen. Clausen redegjorde for regelverket når det gjelder omstillinger og Meidell orienterte om saksgangen i de lokale lønnsoppgjør. Deltakerantallet var 16.

Med prosjektmidler fra Forskerforbundet, ble det arrangert et møte for stipendiater 16. oktober på Clarion Hotel Admiral i Bergen. Leder professor Kolbjørn Hagen og utredningskonsulent Bjørn T.Berg deltok fra Forskerforbundet. Det deltok 13 personer alt i alt. Her ble stipendiatenes rolle i forbundet og deres arbeidsvilkår ved institusjonen diskutert. En representant for Gjensidige forsikring/bank var til stede og orienterte om forsikringsordninger og andre medlemsfordeler.

FUB arrangerte lunsjmøte i Villavei 9, 13. september da Forbundets hovedstyret besøkte Universitetet i Bergen.

Det har vært arrangert 2 møter med våre medlemmer som er ansatt i UNIFOB i forbindelse med at de danner et eget lokallag ved UiB fra 2002. Forsker Svanaug Fjær representerer de UNIFOB-ansatte frem til konstituerende møte i januar 2002. Gunnar Clausen har bistått i forhandlingene om avtaleverket som er utviklet.

På initiativ fra /Kjell Trengereid arrangerte FUB medlemsmøte 27. november kl. 15.00 i kantinen Christiesgt. 18. Universitetsdirektør Kåre Rommetveit holdt foredrag om "Ny lov - ny rolle for administrasjonen?". Ca 40 medlemmer deltok. Det ble servert kaffe og wienerbrød

VIII Informasjon fra lokallaget

Bjarne Meidell har ansvar for oppdatering av vår hjemmeside.

Kjell Trengereid informerte om Forskerforbundet/Akademikerne på Introduksjonskurs for nytilsatte den 13. mars og Britt Kristin Holsen (kontorsjef ved Historisk institutt) orienterte på tilsvarende kurs den 7. november.

IX Møter med UiBs administrasjon

Forhandlingsutvalget møter hver 14. dag. Her deltar de 3 hovedorganisasjonene og personalledelsen ved UiB. Fra Forskerforbundet deltar Finn Gustavsen og Bjarne Meidell. I Forhandlingsutvalget utveksles informasjon og saker drøftes/forhandles i.h.t. avtaleverket. Lønnsforhandlinger i.h.t.
Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 føres i Forhandlingsutvalget.

Seminar på Bjørnefjorden Gjestetun 1. - 2. mars ble arrangert av Personal- og økonomiavdelingen. Finn Gustavsen, Gunnar Clausen , Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok. Tema var omstillinger og virksomhetsoverdragelse, lønnspolitikk ved UiB og retningslinjer for håndtering av personalkonflikter ved UiB.

Forskerforbundet skal, sammen med de andre hovedorganisasjonene, inn i BT-bygget våren 2002. Bjarne Meidell, Gunnar Clausen og Kari Meidell har deltatt i møter i den anledning.

X Lokale lønnsforhandlinger

Runden med 2.3.3.-forhandlinger for 2001 ved UiB ble sluttført 6. desember. Styrets medlemmer ble trukket inn i forhandlingene.
Den økonomiske rammen for oppgjøret var satt til kr. 4.832.105,- Til dette kom et lokalt tilskudd på kr. 250.000,- begrunnet med at en skulle prioritere studiekonsulenter og kontorsjefer.
Resultatene for våre medlemmer er det beste som er oppnådd etter at ordningen med lokale lønnsforhandlinger ble innført. For våre medlemmer i vitenskapelige stillinger er andel av potten i nærheten av disse stillingenes andel av lønnsmassen. Likevel var det mange som søkte lønnsopprykk som ikke fikk. Resultatene for våre medlemmer i administrative, bibliotek og tekniske stillinger er i underkant av den prosent som lønnsmassen skulle tilsi. Også her var det mange krav som ikke ble innfridd.
Utjamningspolitikken som har vært fremherskende er noe mindre tydelig ved årets oppgjør.
For medlemmer i Akademikerne forelå det til sammen 451 krav. 390 av disse var medlemmer i Forskerforbundet. 183 medlemmer fikk opprykk, altså noe under 50% av de som det var krav inne for. Det ble fremmet krav for samtlige medlemmer som hadde søkt og for dem som søkte i 2000 og 1999 uten da å nå opp. Medlemmer som har fått lønnsopprykk, eller som søkte i 2001 uten å få, er blitt informert.
Det ble oppnådd bedring i Særavtale for stipendiater på jus, for Særavtale for honorering av valgte verv (styrer og dekantillegg) og en justering i avtalen for tillitsvalgte.

UNIFOB forhandlingene for 2001 finner sted 30. januar 2002.

Forhandlingene etter pkt. 2.3.4 er ført i Forhandlingsutvalget.

XI Representanter i lokale utvalg

Gunnar Clausen og Pål Hermod Bakka har vært medlem i Kollegierådet.
Bjarne Meidell og Finn Gustavsen har vært medlemmer i et utvalg som har gjennomgått valgordningen ved UiB.
Bjarne Meidell har vært leder av den sentrale valgkomiteen.
Bjarne Meidell er vararepresentant i det sentrale IT-organet.
Finn Gustavsen har vært medlem i Omstillingsutvalget.
Gunnar Clausen har vært medlem i AKAN-utvalget.

FUB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Gjert Knutsen, Institutt for mikrobiologi
Vararepresentant: Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket

Likestillingsutvalget:
Representant: Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi
Vararepresentant: Hege R. Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger: Kjell Trengereid, Fysisk institutt, Britt Holsten, Historisk institutt og Kristin Bakken, Zoologisk institutt
Tekniske stillinger: Arild Sandal, IT-avdelingen, Svein Norland, Institutt for mikrobiologi
Bibliotekfaglige stillinger: Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket

Opplæringsutvalget:
Representant: Kjell Trengerid, Fysisk institutt, vararepresentant: Anne-Grete Utkilen, Universitetsbiblioteket

Velferdsutvalget:
Representant: Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket, vararepresentant: Hege Randi Eriksen, Seksjon for fysiologisk psykologi.

Samarbeidsutvalgene/ fakultets-avdelingstillitsvalgte:
Det matematisk-natutvitenskapelige fakultet: Noralf Rye og Aud Larsen
Det historisk filosofiske fakultet: Zeljka Svrljuga og Sissel Lægreid
Det medisinske fakultet: Anders Bærheim og Helge Wiig
Det odontologiske fakultet: Inger Toril Norderval og Inge Fristad
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Jon Helge Knudsen
Det psykologiske fakultet: Torill Christine Lindstrøm og David Sam
Det juridiske fakultet: Johan Giertsen, Jørgen Aal
Universitetsbiblioteket: Kari Normo, Pål H. Bakka
Sentraladministrasjonen: Arild Sandal, Gunnar Torsnes

Hovedverneombud og stedfortreder:
De tre hovedorganisasjonene deler vervene mellom seg og skal ha hovedverneombud ved 3 fakulteter/avdelinger hver. Akademikerne har representanter ved følgende fakultet:
Det matematisk-natutvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Ann Margot Whyatt(NITO)
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Torbjørn Dall-Larsen.
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Dorte Strøyberg Wulff
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Stedfortreder Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Anna Kvamme Mjøs
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder Sigrun Ask

Førsteamanuensis Knut Matre, Institutt for indremedisin er oppnevnt i utvalg som skal vurdere verneombudsordningen ved UiB.

XII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs

- om Tillitsvalgtrollen ble avholdt 18. og 19. januar på Gardermoen. Gunnar Clausen og Finn Gustavsen deltok.
- om Medbestemmelse - hovedavtalen, ble avholdt 6. - 7. mars i Stjørdal. Kjell Trengereid deltok.
- om Lobby- og mediakurs, ble holdt 29. og 30. mars på Gardermoen. Torild Johansen deltok.
- om Lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater, ble holdt 19. og 20. april på Gardermoen. Torild Johansen deltok fra styret. Dessuten deltok stipendiat Katrine Skajaa, IFM og stipendiat Ragnhild Haugen, Nordisk institutt.
- om Kommunikasjon, presentasjon og møteledelse 22.- 23. mai i Stjørdal. Bjarne Meidell deltok.
- om Omstilling ble avholdt på Gardermoen 29. og 30. mai. Bjarne Meidell og Kjell Trengereid deltok.

Andre møter og konferanser
- Strategisamling II ble avholdt 10. januar på Bristol Hotel, Oslo. Finn Gustavsen og Kjell Trengereid deltok.
- Forskerforbundets landsråd holdt vårmøte 26. og 27. april. Diskusjonstema var Stortingsmelding nr. 27, videre orientering om justeringsoppgjøret i Staten og Forskerforbundets lønnspolitikk. Høstmøte ble holdt 25. og 26. oktober. Her var tema omstillinger, oppfølging av Stortingsmelding nr. 27 - kvalitetsreformen og lønn og personalpolitikk. Finn Gustavsen og Gunnar Clausen deltok på begge møtene.
- Akademikerne holdt regional akademikerkonferanse 3. og 4. mai på SAS Royal Hotell Bergen. Finn Gustavsen, Gunnar Clausen, Kjell Trengerid og Pål Hermod Bakka deltok.
- Forskningspolitisk seminar "Hvordan stimulere til økt forskningsinnsats" ble avholdt 6. november på Bristol Hotell, Oslo. Finn Gustavsen, Gunnar Clausen, Bjarne Meidell, Kjell Trengereid, Kjell Erik Lommerud og Arvid Erdal deltok.
- 6. - 8. november arrangerte lokallaget ved NTNU et sektorseminar "Lokale lønnsforhandlinger og lokal lønnspolitikk" på Danskebåten. Gustavsen (med foredrag), Clausen, Erdal, Meidell og Trengereid deltok.
- Kjell Trengereid deltok på FAPs seminar på Svalbard 6. - 10. oktober og på FAPs seminar på Danskebåten.

XIII Norsk Forskerforbund

Hege Eriksen, styremedlem i FUB, har vært medlem i Forskerforbundets styre og ble gjenvalgt i representantskapsmøtet 31.10.-01.
Bjarne Meidell er medlem i forbundets valgkomite.
Avtalen om dobbeltmedlemsskap mellom Forskerforbundet og Norske Siviløkonomers forening er oppsagt.
I de lokale lønnsforhandlingene har samarbeidet mellom profesjonsforeningene med dobbeltmedlemskapsavtale og FUB gått som vanlig. Også samarbeidet med legeforeningen, som ikke har en slik avtale, har vært bra.

XIV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Revidert regnskap og forslag til budsjett legges frem for Årsmøtet.

XV Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for 2001 ble behandlet på årsmøtet. Det inneholdt 15 punkter:

1. Alverseminar vår 2001.
2. Lokal samling (kurs) for våre tillitsvalgte på fakultet/avdelingsnivå (Hovedavtalen samt Tilpasningsavtalen og Omstillingsavtalen for UiB)
3. Stipendiatmøte
4. Styreseminar
5. Kontaktmøter med de lokale ledd av organisasjonene under Akademikerne
6. De årlige lokale lønnsforhandlingene (HTA 2.3.3.)
7. Lokale lønnsforhandlinger på særlige vilkår (HTA 2.3.4.)
8. Personalsaker (Tilsettings- og arbeidsbetingelser. Rådgiving. Konfliktløsing)
9. Reorganisering og omstillinger ved Bergen Museum
10. Revisjon av Tilpasningsavtalen ved UiB
11. Revisjon av særavtale om honorar for valgte verv (som styrere og dekaner) ved UiB
12. Revisjon av Lokal lønnspolitikk for UiB
13. Forskerforbundet ved Unifob som eget lokallag (?)
14. Revisjon av tokt- og feltavtaler
15. Revisjon av tilsettingsreglementer

Punktene 1 til 13 er gjennomført. Punkt 14 er under behandling. Punkt 15 purres jevnlig.

Sist oppdatert 25. januar 2002 Ansvarlig: Bjarne Meidell