Behold valgt rektor, UiT!

Å overkjøre et så stort flertall av de ansatte for å tvinge gjennom en ny ledelsesmodell, vil være svært uklokt.

Av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Denne uken skal universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet avgjøre om universitetet i framtiden skal ha valgt eller ansatt rektor. Som leder for Norges største fag- og interesseorganisasjon for ansatte innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, vil jeg sterkt oppfordre universitetsstyret til å ikke bryte den verdifulle tradisjonen med å velge universitetets øverste ledelse.

En rapport Forskerforbundet utarbeidet i fjor viste at valgt rektor og valgte organer øker sannsynligheten for åpne beslutningsprosesser også på fakultets- og instituttnivå. Tillitsvalgte ved institusjoner med ansatt rektor opplever mer lukkethet enn tillitsvalgte med valgt rektor. Et overveldende flertall av de ansatte ved UiT er tilhenger av valgt ledelse. En spørreundersøkelse gjennomført blant 3500 fagforeningsmedlemmer, viste at over 80 prosent av de ansatte ønsker at UiT fortsatt skal ha valgt rektor.

Valgt ledelse er i denne situasjonen mest demokratisk. De ansatte og studentene velger den kandidaten de mener er best egnet til å styre og utvikle institusjonen de tilhører. Rektorkandidater mobiliserer på et faglig program. Det bidrar til åpen debatt om universitetets veivalg, og gir økt autonomi og legitimitet for den kandidaten som til slutt vinner fram.

Å overkjøre et så stort flertall av de ansatte for å tvinge gjennom en ny ledelsesmodell, vil være svært uklokt. Det er de ansatte som skal sette ledelsens strategiske planer ut i livet. Stor grad av tillit mellom ledelsen og de ansatte er avgjørende for å lykkes med dette. Jeg håper universitetsstyret velger det alternativet som i størst grad bidrar til demokrati, åpenhet, legitimitet og tillit. Det alternativet er fortsatt valgt rektor.

Av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Debattinnlegg i Khrono 16. juni 2020