Kompetanseopprykk gis innenfor rammer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og utfyllende retningslinjer og standarder fastsatt av den enkelte institusjon.

Kompetanseopprykk skjer kun etter søknad og vurderinger av bedømmelseskomiteer nedsatt ved egen institusjon, eller fra andre institusjoner godkjent av, og med samme standard og reglement for opprykk som egen institusjon. Kompetansebedømming fra søknad på ekstern stilling vil derfor ikke lenger være tilstrekkelig.

Kompetanseopprykk er personlig, knyttet til fagområde og får ikke konsekvenser for arbeidsoppgaver/plikter eller stillingens plassering ved ledighet.

Hvem kan søke til hva?

Opprykk i kombinerte stillinger med førstekompetanse

For å komme i betraktning må man være fast ansatt eller i åremålsstilling og ha minimum 50 % stilling. Midlertidig ansatte for å utføre et oppdrag eller i et vikariat og personer i bistilling er dermed utelatt fra denne opprykksordningen. Gitt dette, gjelder følgende opprykksmuligheter:

  • Førsteamanuenser (og høgskoledosenter) kan søke opprykk til professor.
    (Opprykksforskriften, §2.2)
  • Førstelektorer kan søke opprykk til dosent. (Opprykksforskriften, §2.3)
  • Amanuenser, høgskolelektorer og universitetslektorer kan søke om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor. (Opprykksforskriften, §2.4)

Merk:
Det er ikke lenger mulig å søke kompetanseopprykk «på tvers» fra førstelektor/dosent til førsteamanuensis/professor (eller omvendt), verken på samme stillingsnivå eller til toppstillingsnivå.

Opprykk til høgskolelektor

Alle ansatte høyskolelærere kan søke om opprykk til høgskolelektor. (Opprykksforskriften, §2.5)

Opprykk i forskerstillinger

Forsker 1108 i fast statlig stilling/åremålsstilling og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varighet på 2 år eller mer utover søknadstidspunktet kan søke opprykk til forsker 1109. (Statens personalhåndbok, pkt. 10.3.1)

Forsker 1109 og 1110 i fast statlig stilling/åremålsstilling – og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunktet – kan søke opprykk til forsker 1183. (Statens personalhåndbok, pkt. 10.3.2)

Lønn ved kompetanseopprykk

Det gis mulighet til lønnsjustering på individuelt grunnlag ved opprykk. Dette er normalt gjenstand for lokale forhandlinger. Se vår guide til lønnsheving for mer om dette.