Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fortrinnsrett

Regler for fortrinnsrett til stillinger i stat, kommune og privat sektor.

(23.06.17) Fra 1. juli 2017 erstattes tjenestemannsloven av den nye Lov om statens ansatte. Disse sidene er ikke oppdatert. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. Fortrinnsretten gjelder bare dersom man er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten.

Fortrinnsrett i kommunal og privat sektor

Arbeidsmiljøloven § 14-2

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnsrett fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at arbeidstakeren har vært tilsatt i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste 2 år.

Fortrinnsretten gjelder for midlertidige ansatte. Fortrinnsretten gjelder likevel ikke for vikarer. Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.

Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsens utløp.

Omplasseringsplikt

Bestemmelsen om fortrinnsrett må ses i sammenheng med at arbeidsgiveren skal søke å tilby arbeidstakeren annet passende arbeid, dvs. arbeidsgivers omplasseringsplikt.

Fortrinnsrett i statlig sektor

Tjenestemannsloven (tjml) § 13

Arbeidstakere som har mer enn ett års sammenhengende tjeneste har fortrinnsrett til annen passende stilling i virksomheten.

Arbeidstakeren som har vært fast tilsatt i minst 2 år eller midlertidig tilsatt i 4 år kan gjøre fortrinnsretten gjeldende til andre passende stillinger i staten.

Arbeidstakeren må ha nødvendige personlige og faglige egenskaper til stillingen hun krever fortrinnsrett til. Mangler søkeren kvalifikasjoner, kan vedkommende tilsettes på vilkår av at tilleggsutdanning tas innen en fastsatt frist.

Forskrift til tjenestemannsloven § 7 slår fast at fortrinnsrett etter tjml § 13 ikke kan gjøres gjeldende av følgende:

  • Tjenestemenn som er tilsatt i åremåls- og utdanningsstillinger, bl.a. stipendiater, vitenskapelige assistenter og postdoktorer.
  • Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.
  • Vikarer som har mindre enn 4 års sammenhengende tjeneste.
  • Kontraktsbefal og vervede mannskaper i Forsvaret.

Se også: Høringsuttalelse om forslag om endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven om fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale (9. april 2015)

  • Del denne siden: