Fortrinnsrett i statlig sektor

Når man snakker om fortrinnsrett i staten er det et viktig skille mellom internt i virksomheten og eksternt i staten.

Intern fortrinnsrett

Ved en omstillingsprosess hvor den ansatte kan stå i fare for å bli oppsagt, har arbeidsgiver et ansvar for å finne alternativer til oppsigelse. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilby den ansatte en annen passende stilling i virksomheten (intern fortrinnsrett).

Det er en forutsetning at den ansatte har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.Tilbud om passende stilling er en admistrativ beslutning og innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Ekstern fortrinnsrett

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten (ekstern fortrinnsrett).

Fortrinnsretten gjelder for statsansatte som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder de siste to årene, og har de nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen.

Deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten gjelder bare dersom man er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten.

Fortrinnsrett for deltidsansatte gjelder ikke for ansatte i bistillinger.

Unntak fra fortrinnsretten

§ 8 i forskrift til statsansatteloven slår fast at fortrinnsrett etter statsansattelovens § 13 og § 24 ikke kan gjøres gjeldende av midlertidig ansatte, inkludert ansatte i åremåls- eller utdanningsstilling (bl.a. stipendiater, vitenskapelige assistenter og postdoktorer).

Fortrinnsrett i kommunal og privat sektor

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnsrett, forutsatt at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og at arbeidstakeren har vært tilsatt i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste 2 år.

Fortrinnsretten gjelder for midlertidig ansatte, men ikke for vikarer. Fortrinnsretten gjelder også for arbeidstakere som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.

Deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten gjelder bare dersom man er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten.