Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens kapittel 2 til 7 inneholder bestemmelser om krav til arbeidsmiljøet, ansvar for arbeidsmiljøet og ordninger for at kravene skal kunne oppfylles.

Dette er bestemmelser som gjelder både innenfor de private næringsliv og det offentlige. I tillegg kommer også bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 18 om Arbeidstilsynets inspeksjonsadgang og mulige sanksjoner mot overtredelser av kravene til arbeidsmiljø m.v.

Krav til arbeidsmiljø

Den helt sentrale bestemmelsen om dette finner vi i arbeidsmiljøloven 4-1 som slår fast at arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig ut fra de faktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakerens helse og velferd.

Dette blir nærmere konkretisert i de etterfølgende bestemmelsene om krav til arbeidsplassen, krav til teknisk utstyr, om giftige og helseskadelige stoffer og tilrettelegging av arbeidet.

Krav til arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven § 4-4 slår fast at arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd. Det skal blant annet sørges for at det er gode lysforhold, at klimaet er fullt forsvarlig bl.a. i forhold til temperatur, luftkvalitet osv.

Det skal videre også sørges for at forurensning unngås, at støy og rystelser unngås eller reduseres, at sanitæranlegg og velferdsrom er tilfredsstillende og at arbeidsplassen er innredet og utformet på en måte som gjør at uheldige fysiske belastninger unngås. Det er gitt en rekke forskrifter som gir nærmere regler om dette.

Krav til tekniske innretninger og utstyr

Arbeidsmiljøloven § 4-4 fastslår at teknisk utstyr og innretninger skal være konstruert og forsynt med verneinnretninger slik at arbeidstakeren er vernet mot skader.

Dette vil særlig være viktig i produksjonsbedrifter og lignende hvor slikt farlig utstyr benyttes.

Også her er det gitt en rekke forskrifter om de nærmere krav som stilles.

Tilrettelegging av arbeidet

Lovens § 4-1 stiller som et generelt krav at arbeidet på alle måter skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger.

Det er videre et krav om at arbeidsforholdene skal legges til rette for at arbeidstakerne gis rimelig mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeide.

Arbeidsgivers plikter

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at virksomheten er innrettet i samsvar med de ovennevnte krav til arbeidsmiljø. I dette ligger at arbeidsgiver har en rettslig forpliktelse til å påse at lovens krav overholdes.

Unnlatelse av å gjøre dette kan sanksjoneres ved bøter fra Arbeidstilsynet, jfr. arbeidsmiljøloven § 18-7. Overtredelse av bestemmelsene kan også resultere i straffeansvar for arbeidsgiver.

Arbeidstilsynets adgang til inspeksjon

Etter arbeidsmiljølovens § 19-1 har representanter fra Arbeidstilsynet til enhver tid fri adgang til et hvert arbeidssted som går inn under loven herunder bygninger, lager, transportmiddel og områder hvor maskiner m.v. befinner seg.

I forbindelse med melding om brudd på reglene i en virksomhet, har Arbeidstilsynet taushetsplikt med hensyn til hvem som er melder, også overfor bedriften som anmeldes.

Verneombud

Etter arbeidsmiljøloven § 6-1 skal alle virksomheter ha et verneombud. Verneombudet velges blant de ansatte, for en periode av 2 år av gangen.

Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, jfr. arbeidsmiljøloven § 6-2. Han/hun skal tas med på råd ved planleggingen og gjennomføringen av tiltak som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Verneombudet har også rett til å stanse arbeidet dersom han mener det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse.

Arbeidsmiljøutvalg

I virksomheter som sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere skal det være et Arbeidsmiljøutvalg (AMU). I AMU skal arbeidsgiver, arbeidstakerne og verne- og helsepersonell være representert.

AMU skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved virksomheten og delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet. Nærmere regler finnes i arbeidsmiljøloven § 7-2.