Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Her finner du Forskerforbundets årlige redegjørelse etter loven.

Innledende bemerkninger

Formålet med åpenhetsloven (lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene som er omfattet av loven, bl.a. Forskerforbundet, en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en allment tilgjengelig rapport. Dette ble gjennomført for første gang for regnskapsåret 2022, med frist for offentliggjøring 30. juni året etter.

Det er i loven nedfelt et grunnleggende prinsipp om at arbeidet med aktsomhetsvurderinger skal være forholdsmessig og at man skal ha en risikobasert tilnærming. Forholdsmessighet tilsier at hva som forventes av virksomhetene er avhengig av blant annet virksomhetens størrelse, art og konteksten virksomheten jobber i. Risikobasert tilnærming innebærer at tilnærmingen til aktsomhetsarbeidet skal samsvare med alvorlighetsgrad og sannsynlighet til den ev. negative påvirkningen virksomhetens drift har.

Når det gjelder redegjørelsen er det få formelle formkrav, men den skal som et minimum redegjøre for faktiske negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene, og også forhold som innebærer vesentlig risiko knyttet til lovens formål. I den grad det er avdekket slike konsekvenser eller slik risiko, skal det gis opplysninger om tiltak som er igangsatt og resultatene av disse.