Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Samisk forskning og utdanning (Butenschønutvalget)

(30.11.12) Forskerforbundets uttalelse om utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, "Langs lange spor".

Les utvalgets innstilling

Kunnskapsdepartementet

Deres ref: 09/4721 Vår ref: 73006 Vår dato: 30.11.2012

Høring - utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, "Langs lange spor"

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 24.08.12 om Butenschønutvalgets rapport «Langs lange spor». Med dette oversendes Forskerforbundets høringsuttalelse.

Forskerforbundet mener innstillingen er god og slutter seg til de forslag og anbefalinger som framkommer i rapporten. Vi har likevel følgende merknader:

1. Samisk forskning foregår også ved andre institusjoner enn ved Høgskolen i Kautokeino og ved Universitetet i Tromsø. Dette er omtalt i Butenschøn-utvalgets innstilling, men ingen detaljer er gitt. Særlig ved Árran lulesamisk senter og ved Universitetet i Nordland foregår det forskning på samiske forhold. Norges Forskningsråd har gjennom sine programmer vært med på å utvikle de samiske forskningsmiljøene i det lule- og pitesamiske området. Det er derfor viktig at det tiårige programmet ved Norges Forskningsråd fortsetter. Denne satsningen bør ta hensyn til at de samiske forskningsmiljøene i disse regionene kan videreføres.

2. Forskerforbundet støtter utviklingen av Høgskolen i Kautokeino til vitenskapelig høgskole og videre til urfolksuniversitet, uten at forbundet vil gå inn i en diskusjon om akkrediteringsreglene. Det vil uansett være viktig å for Samisk Høgskole å bygge ut forskningskompetansen og nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

3. Forskerforbundet ser at det er noen utfordringer knyttet til samisk som vitenskapsspråk når det kommer til muligheter til referees og det å inngå i et større forskningsfelleskap, som er en forutsetning for en videreutvikling til et universitet. Vi har imidlertid ikke noe enkelt svar på utfordringen, men vil påpeke at utvikling av samisk som vitenskapsspråk må skje parallelt for nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær